Р Е Ш Е Н И Е № 256

гр.Пловдив,  22.02.2017 година

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ІІ – ри състав, в публично съдебно заседание на двадесет и четвърти януари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИЧО ДИЧЕВ

 

при участието на секретар П.К. като разгледа  докладваното от Председателя адм. дело № 3011 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е образувано по жалба на З.И.К., ЕГН: ********** ***, чрез адв. С., против Решение № 2153-15-280 от 22.11.2016 г. на Директора на ТП на НОИ – гр. Пловдив, с което е оставена без уважение жалба вх. № 1012-15-265/27.10.2016 г. срещу разпореждане № **********/Протокол № 2140-15-608/29.08.2016 г. на Ръководителя на пенсионното осигуряване при ТП на НОИ – Пловдив. С разпореждането е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на К. на основание чл. 69в, ал. 1 от КСО.

         В СЗ жалбоподателката чрез процесуален представител адв. С. поддържа жалбата. В писмени бележки се излагат съображения в подкрепа на същата. Претендират се разноски. 

         Ответникът ТП на НОИ – гр. Пловдив чрез процесуален представител юр. М. и в писмени бележки оспорва жалбата и претендира юрисконсултско възнаграждение.

         Жалбата е подадена в срок и от лице с правен интерес, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

         Жалбоподателката  К. е поискала отпускане на пенсия за ОСВ по реда на чл. 69в, ал. 1 от КСО със заявление вх. № 2113-15-1905/25.05.2016 г. Към датата на подаване на заявлението лицето има навършена възраст 58 г. 01 м. и 27 дни и редовно оформен осигурителен стаж за периода от 01.09.1980 г. до 01.12.2015 г. с продължителност 34 г. 10 м. и 04 дни от трета категория труд, от който 32 г. 09 м. и 19 дни учителски осигурителен стаж.

         Съгласно разпоредбата на чл. 69в, ал. 1 от КСО през 2016 г. учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на 57 години и 10 месеца за жените и 60 години и 10 месеца за мъжете и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете. Съгласно разпоредбата на чл. 19, ал. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС) учителски стаж е осигурителния стаж, положен на длъжност учител или възпитател в учебни и възпитателни заведения. За учителски стаж се счета и осигурителният стаж на директорите и заместник – директорите на учебни и възпитателни заведения, ако са изпълнили пълната норма задължителна преподавателска работа.

         На основание чл. 19, ал. 5 от НПОС право на пенсия при условията на чл. 69в, ал. 1 от КСО имат лицата, които към датата на изпълнение на условията за пенсиониране по тези разпоредби са заемали длъжности по чл. 19, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от НПОС. Жалбоподателката не се е осигурявала от 01.12.2015 г., като на 22.12.2015 г. е подала заявление за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на основание § 5, ал. 1 от ПЗР на КСО. По повод на това заявление е издадено разпореждане № **********/Протокол № 2140-15-297/20.04.2016 г., с което е отказано отпускането на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, тъй като към 22.12.2015 г. К. не е навършила изискващата се възраст 59 години и 4 месеца. В разпореждането е указано, че считано от 01.01.2016 г. учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст на основание чл. 69в от КСО и за преценяване на предпоставките за придобиване право на пенсия за ОСВ следва да бъде подадено ново заявление.

         Жалбоподателката К. е подала ново заявление за отпускане на пенсия за ОСВ на 25.05.2016 г., по повод на което е постановено разпореждане № **********/Протокол № 2140-15-608/29.08.2016 г., потвърдено с решение № 2153-15-280/22.11.2016 г. на директора на ТП на НОИ – гр. Пловдив, предмет на настоящото дело. В решението е намерен за законосъобразен извода на ръководителя на пенсионното осигуряване, че жалбоподателката не отговаря на условието към датата на придобиване право на пенсия за ОСВ да заема учителска длъжност.  

         Спорният въпрос в случая е именно този – необходимо условие ли е лицето, претендиращо право на пенсия за ОСВ при условията на чл. 69в от КСО да заема учителска длъжност, каквото изискване поставя разпоредбата на чл. 19, ал. 5 от НПОС. Според пълномощника на жалбоподателката посочената разпоредба е неприложима към условията за учителското пенсиониране, регламентирани в чл. 69в от КСО, тъй като въвежда допълнителни условия, извън законоустановените.

         Според настоящият състав на съда това твърдение е неоснователно. В чл. 19, ал. 5 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС) е предвидено, че правото на пенсия при условията на чл. 69в, ал. 1 от КСО имат лицата, които към датата на освобождаване от длъжност по чл. 19, ал. 1, 2 и 4 са изпълнили условията за пенсиониране по тези разпоредби. Цитираната разпоредба от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж определя за меродавен за преценката относно възникване на право на пенсиониране при условията на чл. 69в, ал. 1 от КСО моментът на освобождаване от длъжност по чл. 19, ал. 1, 2 и 4 от същата наредба /учителска, възпитателска и други, приравнени на тях длъжности/. С решение № 5397/12.05.2008 г., постановено по адм. дело № 3133/2008 г. на ВАС, първо отделение, е прието, че тази разпоредба не противоречи на нормативен акт от по-висок ранг и в частност на разпоредбите на чл. 94, ал. 1 КСО и  § 5, ал. 1 ПЗР КСО (към настоящия момент разпоредбата на § 5, ал. 1 от ПЗР на КСО е отменена и приложимата правна норма, касаеща право на пенсия на учителите е тази на чл. 69в от КСО). По силата на чл. 193, ал. 2 АПК, това решение има действие по отношение на всички. В последвалата посоченото решение практика на Върховния административен съд безпротиворечиво се приема, че няма право на пенсия по § 5, ал. 1 ПЗР КСО лице, което при подаването на заявлението за пенсия не е учител или което не е било освободено от учителска длъжност, както и когато е било освободено от учителска длъжност, но при освобождаването не е имало необходимата минимална възраст за ранно пенсиониране по § 5, ал. 1 ПЗР КСО.

         След като изпълнението на предпоставките за възникване на право на пенсиониране по § 5, ал. 1 ПЗР КСО до 31.12.2015 г., съответно чл. 69в КСО от 01.01.2016 г. се преценява към момента на освобождаване от учителска длъжност, то и изчислението на възрастта за пенсиониране по този ред следва да бъде направено към същия момент. В конкретния случай, за 2015 г., когато е прекратено трудовото правоотношение на учителска длъжност на З.К. жалбоподателката не е достигнала възрастта за пенсиониране. Когато възрастта за придобиване право на пенсия е достигната през 2016 г., съобразно изменението в правната уредба, несъмнено е установено, че К. не отговаря на второто кумулативно изискване – да заема учителска длъжност.

Поради изложеното следва да бъде постановено решение, с което да бъде отхвърлена жалбата и да бъде потвърдено Решение № Решение № 2153-15-280 от 22.11.2016 г. на Директора на ТП на НОИ – гр. Пловдив, с което е оставена без уважение жалба вх. № 1012-15-265/27.10.2016 г. срещу разпореждане № **********/Протокол № 2140-15-608/29.08.2016 г. на Ръководителя на пенсионното осигуряване при ТП на НОИ – Пловдив.         При този изход на делото и съобразно своевременно направеното искане следва да бъде осъдена жалбоподателката да заплати на ТП на НОИ – гр. Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 350 лв. (триста и петдесет лева)

         Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.И.К., ЕГН: ********** ***, чрез адв. С., против Решение № 2153-15-280 от 22.11.2016 г. на Директора на ТП на НОИ – гр. Пловдив, с което е оставена без уважение жалба вх. № 1012-15-265/27.10.2016 г. срещу разпореждане № **********/Протокол № 2140-15-608/29.08.2016 г. на Ръководителя на пенсионното осигуряване при ТП на НОИ – Пловдив.

ОСЪЖДА З.И.К., ЕГН: ********** *** да заплати на ТП на НОИ – гр. Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 350 лв. (триста и петдесет лева).

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: