РЕШЕНИЕ

 

№ 2167

 

гр. Пловдив, 08.12.2017 год.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, XXVII състав,  в публично заседание на двадесет и шести септември, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ПЕТЪР КАСАБОВ

 

при секретаря Севдалина Дункова, като разгледа докладваното от Председателя административно дело № 3020 по описа за 2016 год. на Пловдивския административен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните:

1. Производството е по реда на Глава ХІХ от ДОПК.

2. Образувано е по жалба на Ж.М.Т. с ЕГН **********, в качеството й на едноличен търговец с фирма - ФИРМА с ЕИК ****, и адрес: гр. ****, срещу Ревизионен акт № Р-16002414000300-091-001/06.03.2015 г., издаден от органи по приходите при ТД – Пловдив на НАП и РА за поправка на РА № П-16002415058330-003-001/06.04.2015 г., потвърдени с Решение № 457/05.06.2015 година и. д. заместник на директор дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика” - Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите, в частта с която на ревизираното лице за периода от 01.08.2008г. до 30.09.2013г. са определени допълнителни задължения за ДДС в размер на 626 203,86 лв. с прилежащи лихви, годишен данък по ЗДДФЛ на ЕТ за 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г. в размери посочени в РА; данък върху доходите на ФЛ за 2010 г., 2011 г. и за 2012 г. в размери посочени в РА; задължения за ДОО, ДЗПО – УПФ и ЗО за 2009 г., за 2010 г., за 2011 г. и за 2012 г. в размери посочени в РА.

С Решение № 1544/28.07.2016 г., постановено по адм. дело № 1648/2015 г. по описа на Административен съд – гр.Пловдив, е отменил ревизионния акт, в частта, с която на жалбоподателя са определени задължения за ДОО, ДЗПО – УПФ и ЗО за 2009 г.  и е отхвърлена жалбата, в останалата част. Върховният административен съд на Република България, със свое решение № 14023/20.12.2016 г. по адм. дело № 9907/2016 г., е отменил изцяло решението на административния съд и е върнал делото за ново разглеждане от друг съдебен състав.  При новото разглеждане на делото, следва да бъдат съобразени указанията на висшия по степен съд, изложени в отменителното решение.

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на административния акт и се иска отмяната му от съда. Твърди се, че търговецът не е получател по доставките, тъй като върху фактурите не е положен негов подпис. Сочи се, че липсват доказателства за последваща реализация на стоките, а от там и за придобит приход, който да не е отчетен. Поддържа се, че изготвените в хода на ревизията парични потоци са непълни и не отразяват вярно имущественото състояние на жалбоподателя. Твърди се, че не са налице основания за облагането му с данък по ЗДДФЛ. Сочи се, че след като не е налице укрит приход за процесните периоди, не следва да се определят и допълнителни задължени осигурителни вноски.

3. Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, чрез процесуалния си представител юрисконсулт С., е на становище, че жалбата е неоснователна и като такава следва да бъде отхвърлена. Иска се присъждане на съответното юрисконсултско възнаграждение.

4. Окръжна прокуратура гр. Пловдив, редовно уведомена за възможността за встъпване в настоящото производство, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

ІІ. За допустимостта:

5. Ревизионният акт е обжалван в предвидения за това срок, пред контролния в йерархията на приходната администрация орган, който с решението си изцяло го е потвърдил. Така постановеният от Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно -осигурителна практика” - гр. Пловдив резултат и подаването на жалбата в рамките на предвидения за това преклузивен процесуален срок, налагат извод за нейната процесуална ДОПУСТИМОСТ.

ІІІ. За процедурата:

6. Със Заповед за възлагане на ревизия № Р-16002414000300-020-01/25.08.2014 г., издадена от В.П.А., на длъжност началник сектор при ТД на НАП Пловдив/, е възложено извършване на данъчна ревизия на Ж.М.Т. с ФИРМА, с обхват: задълженията по ЗДДС за периода 01.08.2008 г. до 30.09.2013 г., данък върху доходите на ФЛ – свободни професии, граждански договори и др. за периода 01.01.2008 г. – 31.12.2012 г., годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на ЕТ за периода 01.01.2008 – 31.12.2012 г., задължения за ДЗПО-УПФ за самоосигуряващи се лица за периода 01.01.2008 г. -31.12.2012 г., за ДОО – за самоосигуряващи се лица за периода 01.01.2008 – 31.112.2012 г. и за ЗО – за самоосигуряващи се лица за периода 01.01.2008 – 31.12.2012 г., като е определен срок за приключването й до 3 месеца, считано от датата на връчването на заповедта, което е сторено на 27.08.2014 г. по електронен път. 

Издадена е ЗВР № Р-16002414000300-020-02/24.11.2014 г. /л. 2809/,  с която крайният срок за извършване на ревизията е продължен до 27.01.2015 г., без промяна в обхвата.

В хода на тази административна процедура е съставен Ревизионен доклад № Р-16002414000300-09-01/10.02.2015 г., въз основа на който, възложилият ревизията и ръководителят на ревизията, са издали Ревизионен акт № Р-16002414000300-091-001/06.03.2015 г.  и РА за поправка на РА № П-16002415058330-003-001/06.04.2015 г.

По жалба на Ж.М.Т. с ФИРМА е издадено Решение № 457 от 05.06.2015 г. на  и.д. заместник директор на дирекция „ОДОП” – гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, с което изцяло е потвърден оспореният в настоящото производство ревизионния акт.

7. С оглед, делегирането на правомощия по реда на чл.112 ал.2 т.1 от ДПОК, по делото е представена заповеди № ЗЦУ-1615/16.12.2014 г., № ЗЦУ-1065/07.08.2014 г., № ЗЦУ-1033/29.07.2014 г. на изпълнителния директор на НАП , както и Заповед № РД-09-518/30.04.2014 г. на териториалния директор на ТД на НАП – Пловдив.   7. Изложеното до тук налага да се приеме, че процесното ревизионно производство е възложено от материално компетентен административен орган, при спазване на предвидените за това процедурни правила. Ревизионният акт е постановен в изискваната от закона форма и от компетентните за това, в съответствие с нормата на чл. 119, ал. 2 във вр. чл. 118, ал.2 и чл.112, ал.2, т.1 от ДОПК, органи на приходната администрация.

ІV. За фактите:

8. Като местно физическо лице по смисъла на чл.4 ал.1, т.1 ЗДДФЛ, Ж.М.Т. е данъчно задължено лице на основание чл.3 т.1 и чл.6 ЗДДФЛ за доходите, получени от нея през отделните данъчни/календарни/ години, попадащи в обхвата на ревизията. Задълженото лице има регистриран  едноличен търговец с фирма ФИРМА, чиято основна дейност е търговия на дребно с цигари, алкохол, безалкохолни напитки, захарни изделия и други стоки в четири наети обекта – три павилиона и едно заведение за бързо хранене в гр. Раднево. Търговецът е регистрирано по ЗДДС на 27.03.2007 г.         

9. В хода на ревизия органите по приходите са извършили проверки в информационни масиви на НАП за декларираните към ревизираното лице продажби от негови доставчици - регистрирани по ЗДДС, за периода от 01.08.2008г. до 31.09.2013г. Установено е, че през посочения период основни доставчици на задълженото лице са: „фирма“ ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ ***, „фирма“ АД с ЕИК по БУЛСТАТ ***, „фирма“ ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ ****, „фирма“ АД с ЕИК по БУЛСТАТ ***, „фирма“ ООД с ЕИК по БУЛСТАТ ****, „фирма“ ООД с ЕИК по БУЛСТАТ *** и „фирма ЕООД“ с ЕИК по БУЛСТАТ ***.

При извършените проверки ревизиращите са установили, че по данни от ПП „VAT” от горепосочените доставчици към ФИРМА са издавани фактури за продажби на стоки с предмет - цигари и тютюневи изделия на значителна стойност по периоди. както следва:

- за периода 01.08.2008г.-31.12.2008г., в размер на 174395,86 лв. /без ДДС/;

- за периода 01.01.2009г.-31.12.2009г., в размер на 551845,06 лв. /без ддс/;

- за периода 01.01.2010г.-31.12.2010г., в размер на 1008695,60 лв. /без ДДС/;

- за периода 01.01.2011 г.-31.12.2011г. в размер на 2149662,80 лв. /без ДДС/;

- за периода 01.01.2012г.-31.12.2012г. в размер на 1703386,60 лв. /без ДДС/;

- за периода 01.01.2013г.-30.09.2013г. в размер на 644129,93 лв. /без ДДС/.

При извършена съпоставка на данните, отразени в счетоводните регистри на ревизираното лице и събраната информация от доставчиците е установена разлика между стойността на осчетоводените покупки и декларираните продажби, както следва: 1) за периода от 01.08.2008г. до 31.12.2008г., от издадените към ревизираното лице фактури за цигари и тютюневи изделия в размер на 174395,86 лв. /без ДДС/, осчетоводените стоки са в размер на 62313,88лв. /без ДДС/; 2) за периода от 01.01.2009г. до 31.12.2009г., от издадените към ревизираното лице фактури за цигари и тютюневи изделия в размер на 551845,06 лв. без ДДС, осчетоводените стоки са в размер на 170445,18лв. /без ДДС/; 3) за периода от 01.01.2010г. до 31.12.2010г., от издадените към ревизираното лице фактури за цигари и тютюневи изделия в размер на 1008695,60 лв. без ддс, осчетоводените стоки са в размер на 382092,70лв. /без ДДС/; 4) за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г., от издадените към ревизираното лице фактури за цигари и тютюневи изделия в размер на 2149662,80 лв. /без ддс/, осчетоводените стоки са в размер на 1441355,10лв. / без ДДС/; 5) за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2012г., от издадените към ревизираното лице фактури за цигари и тютюневи изделия в размер на 1703386,60лв. /без ДДС/, осчетоводените стоки са в размер на 886304,40лв. /без ДДС/; 6) за периода от 01.01.2013г. до 30.09.2013г. е установено несъответствия между декларираните данни от доставчиците в размер на 644129,93лв и дневниците за покупки на ревизираното лице в размер на 299424,75лв. /без ДДС/.

При тези данни ревизиращият екип е преминал към извършването на ревизия по реда на чл.122–124 от ДОПК, като е приел, че са налице обстоятелствата по чл.122 ал.1 т.2 и т.7 от ДОПК.

9.1 За установяване механизма на доставките до „фирма“ ЕООД е изпратено ИПДПОЗЛ с изх.№95-35-375/17.01.2014г. По връченото искане, с писмо вх. № 95-35-375/27.01.2014г. е представена Справка на изисканите 267 бр. фактури, издадени на ревизираното лице. Органите по приходите са установили, че справката съдържа подробни данни относно вписан в отделните фактури стоки – цигари,  видове, количество, брутна стойност, нетна стойност, ДДС и обща стойност. Относно плащанията е представена Справка на сметка 51О „Пари в транзит“, в кореспонденция със сметка 411 „фирма.“. Приложена е хронологична ведомост на сметка 702 –„ Приходи от продажба на стоки“.

В представените от доставчика  писмени обяснения е посочено, че стоката е предавана на клиента придружена единствено от фактура. Дружеството няма практика да се издават други документи при доставките като стокови разписки, товарителници, приемо-предавателни протоколи. Не са сключвани договори и анекси с клиентите. Датите на фактурите съответстват на датите на доставките. Транспортните разходи са за сметка на доставчика. Транспортирането на стоките до адресите на обектите на клиента се извършвало с активи – МПс, собственост на доставчика.

В допълнение доставчикът е представил пред органите по приходите заверени копия на фактури - 267 бр.; справка с данни за МПС и информация за МОЛ, с описани вид на превозното средство, регистрационен номер, имена и ЕГН на лицата превозвали стоката. Според обяснението на доставчика, доставките са извършвани до обекти на ЕТ "фирма " с адрес - ***.

9.1.1. От представените по делото фактури се установява, че от включените в начета 267 бр., върху  215 бр. е положен подпис за доставчик и получател на стоката, а останалите са подписани само от доставчика. На подписаните фактор, за приели стоката, са положили подпис лицата И. С., Д. М., А.К., Р. Н., С.М.,  Г. Н., Т. Т., за които не се спори, че в процесния период са били в трудови правоотношения с ЕТ "фирма .".

9.1.2. При тази фактическа обстановка органите по приходите са приели за установено, че стоката по издадените фактури реално е предадена на получателя на датата на издаването им, в който момента е извършено и плащането. Прието е, че механизмът на извършване на самите доставки (принцип на „разноса“ до множество обекти на клиенти в едно населено място), не предполага съставяне на приемо-предавателни протоколи, а установеният материален и кадрови потенциал на доставчика подкрепят тезата, че доставките са реално осъществени и единственият релевантен документ за прехвърляне на собствеността се явява издадената фактура, по която плащане се извършва на място.

Въз основа на горното е формиран извод, че по отношение на всички 267 бр. неосчетоводени фактури от „фирма“ ЕООД, спрямо ревизираното лице се доказват предпоставките на чл.122, ал.1, т.2 и т.7 от ДОПК, поради което на същото са определени допълнителни задължения за ДДС по размер и периоди, посочени в ревизионния доклад.

9.1.3. По делото бе допусната съдебно – счетоводна експертиза, с вещо лице А.С., чието заключение бе прието без заявени резерви от страните и което съдът цени като компетентно и обосновано.

По отношение на доставките от „фирма“ ЕООД вещото лице е установило, че  същият е отразил прихода по всички процесни фактури по дебита на сметка 411 Клиенти срещу кредита на сметка 702 „Приходи от продажби“. Поради липсата на счетоводна справка за заприходяване на стоките по процесните сделки е невъзможно проследяване на стоковия поток при последващата продажба към ЕТ „фирма - Ж.М.“. Липсват приемо-предавателни протоколи по процесните сделки, поради което не може да се проследи предаването на стоките в полза на ревизираното лице. По отношение на редовност на документите, доказващи извършено плащане по доставките, експертизата отбелязва че липсват  касови бонове от регистрирано ЕКАФП. В случая доставчикът е представил счетоводна справка за осчетоводени плащания в брой по процесните фактури, по дебита на сметка 510 „Пари в транзит“ срещу кредита на сметка 411 „Клиенти“.

Относно проследяемостта на доставките вещото лице отбелязва, че от "Справката с данни за МПС и информация за МОЛ" е видно само кой търговски представител, с кой автомобил е пътувал. Крайната точка на всички пътувания в справката е Стара Загора, тоест никъде не е вписано Раднево или по конкретен обект на посещение. В този смисъл експертизата счита, че не може да се направи обвръзка на транспорта от „фирма“ ЕООД с процесните доставки.

Експертизата е установила, че в счетоводството на ревизираното лице са осчетоводени фактури от същия доставчик, със същия предмет както следва: 1) 19  бр. фактури за 2008г., на обща стойност 5653,59 лева спрямо неосчетоводени 38 бр. на стойност 12878,20 лева; 2) 58 бр. фактури за 2009г., на обща стойност 32869,26 лева спрямо неосчетоводени 196 бр. на стойност 95284,90 лева и 3) 18  бр. фактури за 2010 г., на обща стойност 9171 лева спрямо неосчетоводени 33 бр. на стойност 11583,71 лева

9.2. За установяване механизма на доставките до „фирма“ АД е изпратено ИПДПОЗЛ с изх.№06-7406-1/14.01.2014г., по което дружеството е представило част от изисканите документи и писмени обяснения. Според  дружеството доставките на тютюневите изделия към ЕТ „фирма - Ж.М.“ са извършвани от търговския представител „фирма“ ООД, по силата на договор за търговско представителство.  Посоченият представител е продавал тютюневи изделия от името и за сметка на „фирма“ АД,  от търговски обект в гр. Пловдив, бул.“6-ти септември“ 264, складова база „БАРТ“. Търговската отстъпка при продажбите е 5,4% от фиксираната цена. Фирмата сочи, че разполага с необходимите  технически и кадрови потенциал за осъществяване на дейността си. Организацията на работа в дружеството е такава, че след получена заявка от клиента стоките се транспортират до обектите на клиента, в случая находящи се в гр.Раднево, на ул. „Валентина Терешкова“ № 7, ул. „Георги Димитров“ 15, ул. „Тачо Даскалов“ № 10 и ул. Г.Димитров“. Като лице, доставяло стоките в обектите е посочен Г.Т. С.ич, с товарен автомобил - микробус Форд Транзит, per.№PB6397PA. Стоките са предавани на лицата: С.М., Ж. К., М. А., П. Т.и Д. К., които са се разписвали за получател на фактурите. Транспортните разходи са за сметка на доставчика. Разплащанията са извършвани в брой. за което са издавани касови бележки, осчетоводени с приходни касови ордери. Като доказателство е представена счетоводна справка на сметка 411 „Клиенти“ за контрагент ЕТ „фирма- Ж.М.“ от която е видно отразяването на разплащанията, както и прихода от продажбата на цигари, отразен по сметка 702 и начисленият ДДС по сметка 4532.

Във връзка с издадените общо 430 бр. фактурите е извършена проверка в обект на „фирма“ ООД,  с адрес ******, документирана с Протокол №1402562/07.03.2014г. Установено е, че на посочения адрес се съхраняват първични счетоводни документи - оригинали на издадени фактури. За целите на ревизионното производство са прегледани фактури, издадени на ЕТ „фирма- Ж.М.“, за периода м.01.2013г. до м.09.2013г., при което е установено. че фактурите са подписани от получателя на стоката в конкретния обект на доставка. Извършена е селекция на част от наличните в офиса фактури от произволно избрани дни и месеци - общо 17 бр., при което е установено, че върху същите подпис за получателя са положили лицата: Ж.Л., С. М., Н.К., З.Г., С. П. Р., М. А., Ж, К. и С. Д.. Изготвени са копия на всички 430 бр. фактури и са приложени към доказателствата по ревизионната преписка.

Издадените фактури са комплектувани с приемо­-предавателен протокол, върху които за получател са положили подпис лицата: З.Г., А.К., М.Д.. Ж.Л.. С. М., в зависимост от адреса на обектите на ревизираното лице, вписан на всяка фактура. При справка в регистър „Трудови договори“ е установено,  че в процесния период тези лица са били в трудово правоотношение с  ЕТ "фирма .".

9.2.1 От представените по делото фактури се установява, че върху 403 бр. е положен подпис за доставчик и получател на стоката, ведно с приемо – предавателен протокол. Подписи за приели стоката, са положили посочените по – горе лица, за които не се спори, че в процесния период са били в трудови правоотношения с ЕТ "фирма - Ж.М.".

9.2.2. При тази фактическа обстановка органите по приходите са приели за установено, че стоката по издадените фактури реално е предадена на получателя на датата на издаването им, в който момента е извършено и плащането. Този извод органите по приходите са мотивирали с обстоятелствата, че при предаване на стоката са издавани фактури, придружени от приемо-предавателни протоколи; всички фактури са отразени в дневниците за продажби справки-декдарации и в счетоводството на доставчика; удостоверено е изписването на стоките от съответната материална сметка и отчитането на прихода, реализиран от продажбите и разплащането по фактурите; към момента на издаване на процесните фактури доставчикът е разполагал със съответните количества стоково-материални ценности, предмет на доставките. Въз основа на горното е формиран извод, че по отношение на всички неосчетоводени фактури от „фирма“ АД, спрямо ревизираното лице се доказват предпоставките на чл.122, ал.1, т.2 и т.7 от ДОПК, поради което на същото са определени допълнителни задължения за ДДС по размер и периоди, посочени в ревизионния доклад.

9.2.3 По отношение на доставките от „фирма“ АД вещото лице е установило, че в начета са включени 1210 броя фактури за 2013г., по които дружеството е отразило прихода по кредита на сметка 702026 „ТЛГ Пловдив - Стара Загора“. Поради липса на счетоводна справка за осчетоводяване на доставките от 2013-та година, експертизата е опитала да установи връзка с дружеството и да изиска такава, но не получила отговор. При това положение вещото лице е заключило, че не е налице счетоводна справка за заприходяване на стоките по процесните сделки и проследяване на стоковия поток при последващата продажба към ЕТ „фирма - Ж.М.“. Въз основа на наличните приема-предавателни протоколи, неразделна част от фактурите за периода от 01.01.2013г. - до 30.09.2013 г, вещото лице е установило релевантни данни за предаването на стоката в полза на ревизираното лице. Като доказателство за получените плащания доставчикът „фирма“ АД е представил счетоводна справка за осчетоводени плащания в брой  по процесните фактури по дебита на сметка 501026 Каса „ТЛГ Пловдив - Стара Загора“ срещу кредита на сметка 4111 „Клиенти“, за периода 01.01.2013 - 30.09.2013 г.

От доставчика не са представени пътни листи или други транспортни документи, което кореспондира с обстоятелството, че доставките и транспорта са извършвани от търговския представител „фирма“ ООД, в този смисъл експертизата не може да се направи обвръзка на транспорт от „Табак Логистик Груп АД“ по процесните сделки.

Експертизата е установила, че за процесния период, в счетоводството на ревизираното лице не са осчетоводени фактури от този доставчик. Годишният размер на покупки по фактурите от начета са както следва: 1) 800 бр. фактури за 2012г. на обща стойност 208244,96 лева и 2) 410 бр. фактури за 2013г. на обща стойност 53017,79 лева

9.3. Извършена е насрещна проверка на „фирма“ ООД, при която доставчикът е представил счетоводни разпечатки на: Дебита на с-ка 411  за удостоверяване на реализацията и начисления ДДС, предмет на фактурите обект на проверката, оборотни ведомости, разпечатки на Кредита на с/ка 411 за проверяваните периоди за удостоверяване на разплащането по фактурите. Представени са и копия на инвентарна книга на с/ка 205 и писмени обяснения.

Извършена е проверка на първични счетоводни документи в офиса на дружеството  в ******, отразена в Протокол Кд-73. сер.АА №0585777, №1402561/07.03.2014г. Приложен е опис на представените фактури - общо 988 бр. и заверени копия на 2 бр. пътни листове от извършени доставки на 01.08.2013г. и 08.04.2013г. с автомобил per.№ РВ 6397 РА.

Установено е, че основна дейност на дружеството е търговия с тютюневи излелия. Фактурите са с предмет различни видове цигари. Към всяка фактура е приложен приемо-предавателен протокол, който съдържа име и подпис на лице, приело стоката от името  на ЕТ „фирма“: ­С.Б., Ж.К., Станка Димитрова, З.Г.. Ж.Л.. Д.К., М.Д. С. М.. При справка в регистъра на Трудови договори е установено, че тези лица са наети по трудово правоотношение във фирмата.

Всяка фактура съдържа адреса на обекта в гр.Раднево, в който се доставя стоката. По отношение на,­организацията на търговската дейност управителят на „фирма“ АД – М. Д. П. е посочил, че преди продажбата стоката, обект на доставките се съхранява в складовата база на дружеството в гр.Стара Загора, Логистичен център Лъки. С клиента няма сключван договор за доставка. Стоката се превозва със собствени транспортни средства на дружеството. Разплащането по сделките се извършва в брой на служител на дружеството от представител на клиента в обекта на клиента при предаване на стоката, фактурата и фискалния бон или в случай на отложено плащане-при следващи доставки. Посочено е още, че дружеството разполага с технически и кадрови потенциал - наети лица по трудови право отношения за осъществяване на дейността си. За счетоводното отразяване на продажбите са представени Дневник на счетоводна сметка 411­Клиенти за фирма ЕТ „фирма.“ с дебитни и кредитни обороти, отразяване на постъпилите суми в касата на дружеството, начисления ДДС, прихода от продажбите, 2 бр. пътни листа от извършени доставки на стоки на 08.04.2013г. и 01.08.2013г. с автомобил peг.№ РВ 6397 РА. Представено е и извлечение от сметка 601, за осчетоводяване на разходите за горива за периодите на издаване на фактурите.

По отношение на транспорта е установено, че при доставките е изготвян дневен пътен лист за оправдаване на разходваното гориво, без да бъде вписва конкретните търговски обекти а само адрес. В пътния лист се съдържа информация относно автомобила, с който е извършено транспортирането на стоката, името на шофьора, начален и краен километро-показател, маршрут, час на тръгване и час на пристигане. Пътният лист се издава за всеки работен ден, като в него не са отразени всички обекти, на които е доставяна стока, а само селището и рег. номера на МПС.

9.3.1. От представените по делото фактури се установява, че върху 907 бр. е положен подпис за доставчик  и получател на стоката, ведно с приемо – предавателен протокол. Подписи за приели стоката, са положили посочените по – горе лица, за които не се спори, че в процесния период са били в трудови правоотношения с ЕТ "Тони - Ж.М.".

9.3.2. При тази фактическа обстановка органите по приходите са приели за установено, че стоката по издадените фактури реално е предадена на получателя на датата на издаването им, в който момента е извършено и плащането.

Въз основа на горното е формиран извод, че по отношение на всички неосчетоводени фактури от „фирма ПЛОВДИВ“ АД, спрямо ревизираното лице се доказват предпоставките на чл.122, ал.1, т.2 и т.7 от ДОПК, поради което на същото са определени допълнителни задължения за ДДС по размер и периоди, посочени в ревизионния доклад.

9.3.3. По отношение на доставките от „фирма ПЛОВДИВ “ АД вещото лице е установило, че в начета са включени 986 броя фактури, по които дружеството е отразило прихода за периода 01.05.2013 г. - 30.09.2013 г.  и периода 01.04.2012 -31.12.2012 г. по кредита на сметка 702 „Приходи от продажби”. Липсва счетоводна справка за прихода от м.01 до м.04.2013 г. Експертизата не може да даде категоричен отговор за това дали редовно е водено счетоводството на доставчика само на база проверка на отделни фактури, но може да заключи, че фактурите са осчетоводени коректно и съобразно обичайната практика за този вид дейност.

Не е налице счетоводна справка за заприхождаване на стоките по процесните сделки, поради което е невъзможно проследяване на стоковия поток при последващата продажба към ЕТ фирма - .. Приемо-предавателните протоколи по доставките са неразделна част от фактурите и в тях се съдържат данни за предаването на стоките на ревизираното лице.

Като доказателство за получените плащания в брой доставчикът е представил счетоводна справка за осчетоводени плащания по процесните фактури по дебита на сметка 501 „Каса” срещу кредита на сметка 411 „Клиенти”, за периода 01.04.2012 г. - 30.09.2013 г.  

Вещото лице е посочило, че представената счетоводна справка за осчетоводеното гориво, няма как да се обвърже с пътните листи, в които липсват данни за километража на автомобила, изминатите километри и посетени обекти. В този смисъл експертизата счита, че не може да се направи обвръзка на транспорта от доставчика с процесните сделки.

Експертизата е установила, че в счетоводството на ревизираното лице са осчетоводени фактури от същия доставчик, със същия предмет както следва: 1) 360  бр. фактури за 2012 г., на обща стойност 256245 лева спрямо неосчетоводени 676 бр. на стойност 482157,69 лева; 2) 340 бр. фактури за 2013 г., на обща стойност 123406,19 лева спрямо неосчетоводени 310 бр. на стойност 94899,36 лева.

9.4. За установяване механизма на доставките на „фирма“ ЕООД е връчено Искане за представяне на документи и писмени обяснения с изх. № 25-74-06-3#1/16.01.2014г. Представена е Справка за издадени на ЕТ „фирма - Ж.М.“ фактури, съдържаща номер, дата на издаване, предмет на доставката, данъчна основа, ДДС и сума за плащане. В представеното писмено обяснение от управителя е посочено, че дружеството е с предмет на дейност търговия на едро и дребно с тютюневи изделия.

При доставките на дребно няма съпътстващи документи - стокови разписки, експедиционни бележки, заявки и др. Посочено е, че търговските представители посещават обекта на клиента и на място приемат поръчката, изпълняват я и издават фактура в брой за доставката. Плащанията са в брой на база на издадената фактура с касова бележка. Служителят на дружеството отчита получените плащания под формата на оборот за деня, на база на всички издадени фактури за съответния ден, които са отразени по сметка 491 в приложената главна книга. Доставките се извършвани на адрес: гр.Раднево, ул. „Валентина Терешкова” №7, като стоката е приемана от служител в обекта на клиента. В дружеството не се съхранява база данни за лицата, получавали стоката в обектите. От страна на дружеството доставките са извършвани от В. П.- наето лице по трудов договор, с товарен автомобил Опел Комбо с peг. №CА90752НР, собственост на доставчика. Приложено е копие на талон и справка на сметка 205 - транспортни средства. В писмените обяснения е посочено, че търговските представители зареждат със стоки товарните автомобили от основния склад на дружеств­ото, намиращ се в гр.София, ул. „Проф. Иван Георгов” № 3. Представен е договор за наем и главна книга на сметка 304 „Стоки на склад”. Като предходен доставчик на продадените стоки- цигари, е посочена фирма „фирма“ ЕООД. Представено е извлечение на сметка Клиенти - за ЕТ "фирма-Ж.М.", за периода 01.11.2009г.-31.12.2010г. Приложени са и годишни оборотни ведомости за 2009г. и 2010г. В хода на проверката са представени копия от 415 броя фактури, посочени като издадени от „фирма" ЕООД и  отразени в Дневниците за продажби и съответно размерът на данъка  е  начислен.

9.4.1. От представените по делото фактури (тези в четлив вид) се установява, че върху 34 бр. (т. 5, л. 1351 – л.1371) е положен подпис за получател на стоката, а върху останалите такъв липсва.

9.4.2. При тази фактическа обстановка органите по приходите са приели за установено, че стоката по издадените фактури реално е предадена на получателя на датата на издаването им, в който момента е извършено и плащането. Въз основа на горното е формиран извод, че по отношение на всички неосчетоводени фактури от „фирма" ЕООД, спрямо ревизираното лице се доказват предпоставките на чл.122, ал.1, т.2 и т.7 от ДОПК, поради което на същото са определени допълнителни задължения за ДДС по размер и периоди, посочени в ревизионния доклад.

9.4.3. По отношение на доставките от „фирма“ ЕООД вещото лице е установило, че в начета са включени 331 фактури, които доставчикът е осчетоводил по кредита на сметка 7023 „Приходи от продажби на стоки на дребно” и 702.01 „Приходи от продажби на стоки” срещу дебита на сметка 491 „Доверители”. При липса на счетоводна справка за заприхождаване на стоките по процесните сделки, вещото лице е установило, че е невъзможно проследяване на стоковия поток при последващата продажба към ЕТ „фирма ”. Респективно поради липсата на приемо-предавателни протоколи, няма данни за предаването на стоките в полза на ревизираното лице. Като доказателство за получените плащания от ЕТ „фирма.” доставчикът е представил счетоводна справка за осчетоводени плащания в брой по процесните фактури по дебита на сметка 491 „Доверители” срещу кредита на сметка 4111 „Клиенти”. По процесните фактури са осчетоводени плащания като по сметка 491 „Доверители” дружеството отразява паричните средства в търговските си представители. Предвид липсата на пътни листи или други транспортни документи, не може да се направи обвръзка на транспорта от „фирма” ЕООД с процесните сделки.

Експертизата е установила, че в счетоводството на ревизираното лице са осчетоводени фактури от същия доставчик, със същия предмет както следва: 1) 1  бр. фактура за 2009 г., на обща стойност 215,93 лева спрямо неосчетоводени 12 бр. на стойност 1250,73 лева; 2) 22 бр. фактури за 2010 г., на обща стойност 7782,97 лева спрямо неосчетоводени 124 бр. на стойност 30386,01 лева; 3) 30 бр. фактури за 2011 г., на обща стойност 6476,85 лева спрямо неосчетоводени 131 бр. на стойност 21969,37 лева; 4) 18 бр. фактури за 2012г., на обща стойност 1970 лева спрямо неосчетоводени 48 бр. на стойност 30802,34 лева; 5) 5 бр. фактури за 2013 г., на обща стойност 291,85 лева спрямо неосчетоводени 16 бр. на стойност 617,53 лева.

9.5. За установяване механизма на доставките на „фирмаАД“ е извършена насрещна проверка, в частност проверка на офис и обект на дружеството в гр. Пловдив и гр. Стара Загора, отразена в Протокол №0871426/29.10.2014г., при което са приложени 3038 бр. фактури, счетоводни справки по Дебита на с/ка 411 за удостоверяване на реализацията и начисления ДДС; разпечатки на движението по Кредита на с/ка 411 за удостоверяване на разплащането по фактурите, копия на инвентарна книга на с/ка 205.

При проверката с установено, че през процесния период дружеството е с основна дейност търговия на едро с тютюневи излелия. Във връзка с организацията на търговската дейност е представено писмено обяснение от управителя, в което е посочено, че с клиента няма сключени договори за доставка. Съставяните документи във връзка с доставките са фактура и фискален бон. Фактурите са с предмет различни видове цигари. Към фактурите има приемо-предавателен протокол, който съдържа име на предал стоката и име и подпис на лице, приело стоката от името на ревизираното дружество, в случая: С.Б., Т.Т., З.Г., С. Т., Ж.К., С.Д., Д.К., С. М.. Във всяка фактура е вписан адреса на обекта в гр.Раднево, в който се доставя стоката. Стоката, обект на доставките, се съхранява в складовата база на дружеството в гр. Стара Загора. Стоката се превозва със собствени транспортни средства на дружеството. Разплащането по сделките се извършва в брой на служителя на дружеството, извършващ доставката от представител на клиента, в съответния обект, при предаването на стоката, фактурата и фискалния бон. Посочено е още, че дружеството разполага с технически и кадрови потенциал - наети лица по трудови правоотношения за осъществяване на дейността си. За счетоводното отразяване на продажбите са представени Дневник на счетоводна сметка 411- „Клиенти” за фирма ЕТ „фирма .“ с дебитни и кредитни обороти, отразяващи постъпилите суми в касата на дружеството, начисленият ДДС и прихода от продажбите.

9.5.1. При тази фактическа обстановка органите по приходите са приели за установено, че стоката по издадените фактури реално е предадена на получателя на датата на издаването им, в който момента е извършено и плащането. Въз основа на горното е формиран извод, че по отношение на всички неосчетоводени фактури от „фирмаАД“, спрямо ревизираното лице се доказват предпоставките на чл.122, ал.1, т.2 и т.7 от ДОПК, поради което на същото са определени допълнителни задължения за ДДС по размер и периоди, посочени в ревизионния доклад.

9.5.2. По отношение на доставките от „фирмаАД“ вещото лице е установило, че в начета са включени 2977 фактури, по които доставчикът е отразил приходи за периоди: 01.01.2012 г. - 31.03.2012 г., 01.01.2011 г. - 31.12.2011 г.; 01.01.2010 г. - 31.12.2010 г.; 01.01.2009 г. - 31.12.2009 г. и  01.01.2008 г. - 31.12.2008 г., по кредита на сметка 702 „Приходи от продажби”.

Не е налице счетоводна справка за заприхождаване на стоките по процесните сделки и проследяване на стоковия поток при последващата продажба към ЕТфирма.. От представените приемо-предавателни протоколи, неразделна част от фактурите, вещото лице е заключило, че за периода от 01.02.2011 г. - до 31.03.2012 г. са налице данни за предаването на стоката в полза на ревизираното лице. Като доказателство за получените плащания от ЕТфирма. доставчикът е представил счетоводни справки за осчетоводени плащания в брой, по процесните фактури по дебита на сметка 501 „Каса” срещу кредита на сметка 4111 „Клиенти” за процесните периоди. Транспортьт по процесните сделки е за сметка на фирмаАД. От доставчика са представени копия на пътна книжка/ том 3, листи 788-803/, които са коректно попълнени, но в тях са вписвани само "Път на движението" - град на отпътуване и град на пристигане, сред които и Раднево, но конкретни обекти не са описани. Налични са по делото в том 6 на листи 1923-1930 пътни листи за м.04.2013 г. и за м.08.2013 г. В пътните листи не са вписани изминатите километри, както и обектите, които са посетени. Представените от доставчика транспортни документи са недостатьчни за обвръзка на всички процесни сделки и не съдържат цялата нужна информация, за да се направят категорични изводи. В този смисъл експертизата счита, че не може да се направи обвръзка на транспорта от доставчика с процесните сделки.

Експертизата е установила, че в счетоводството на ревизираното лице са осчетоводени фактури от същия доставчик, със същия предмет както следва: 1) 197  бр. фактура за 2011 г., на обща стойност 214884,14 лева спрямо неосчетоводени 653 бр.  на стойност 532871,10 лева; 2) 198  бр. фактура за 2012 г., на обща стойност 125204,85 лева спрямо неосчетоводени 198 бр.  на стойност 129221,60 лева.

9.6. Извършена е насрещна проверка на „фирма“ ООД, по която са представени: заверено копие на Разрешение за търговия с тютюневи изделия; заверено копие на талон МПС с peг.№СТ4337СМ, използвано при доставките на стоките; оборотна ведомост и справка за движението на Дебита и Кредита по с/ка 411 за клиент ЕТ „фирла.“ за проверяваните периоди; копия на инвентарна книга на с/ка 205 и писмени обяснения. В последните е посочено, че оригиналите на фактурите, издадени на ревизираното лице се намират в офиса на „фирма“ ООД на адрес - гр.Стара Загора, кв. „Железник“. В тази връзка е извършена проверка, отразена в Протокол Кд-73. сер.АА №0585841, №1402538/07.03.2014г. Изследвани са първичните счетоводни документи и са приложени заверени копия на 642 броя фактури, издадени на ревизираното лице.

В хода на проверка е установено, че доставчикът е с основна дейност - търговия на едро с тютюневи излелия. Дружеството има наето складово помещение в гр. Стара Загора. Фактурите са с предмет различни видове цигари. Според писмено обяснение от управителя всички фактури са разплатени в брой от получателя. Представените фактури съдържат име и подпис на лице, получател на стоката: С.Б., Ж.К., С. Д., З.Г., Ж.Л., М.Д., М. А., С.М. и М. И . Доставките са извършвани с транспорт на проверяваното дружество, от шофьорите Д.И.С.и Д. С. Д. - наети по трудов договор.

При извършената проверка, в обекта на дружеството, е извършен преглед на оригинали на пътни листи, при което е установено, че в тях се съдържа информация относно автомобила, с който е извършено транспортирането на стоката, името на шофьора, начален и краен километро-показател, маршрут, час на тръгване и час на пристигане, без да са отразени всички обекти, на които е доставяна стока. Относно организацията на работния процес доставчика е посочил, че всеки търговски представител тръгва по обособени дневни маршрути без предварителна заявка от посещаваните клиенти. При достигане на обекта, заявката се приема устно и се изпълнява на място и на момента с техническо средство IPAQ и мобилен фискален принтер. Издава се фактура, чието копие се разписва, стоката се предоставя и се заплаша съответната стойност. Практика на фирмата е, в случай  че търговския представител е в рамките на едно населеното място, при нужда от стока да се извършва повторно посещение на обекта и се прави втора/трета продажба. В писменото обяснение е посочено, че ако търговският представител не е в населеното място, то се прави уговорка за допълнителна продажба в по-късен час.

9.6.1. При тази фактическа обстановка органите по приходите са приели за установено, че представените документи и обяснения са в подкрепа на установената организация на работа на доставчика, която е изградена на принципа на разносната търговия, поради което са счели, че стоката по издадените фактури реално е предадена на получателя на датата на издаването им, в който момента е извършено и плащането. Въз основа на горното е формиран извод, че по отношение на всички неосчетоводени фактури от „фирма“ ООД, спрямо ревизираното лице се доказват предпоставките на чл.122, ал.1, т.2 и т.7 от ДОПК, поради което на същото са определени допълнителни задължения за ДДС по размер и периоди, посочени в ревизионния доклад.

9.6.2. По отношение на доставките от „фирма“ ООД вещото лице е установило, че в начета са включени 642 бр. фактури, по които доставчикът е отразил прихода по дебита на сметка 411 „Клиенти“. Счетоводната експертиза не може да даде категоричен отговор за това дали редовно е водено счетоводството на доставчика само на база проверка на отделни фактури, но може да заключи, че фактурите са осчетоводени коректно и съобразно обичайната практика за този вид дейност. Тъй като не е налице счетоводна справка за заприхождаване на стоките по процесните сделки, вещото лице е посочило, че не възможно проследяване на стоковия поток при последващата продажба към ЕТ „фирма- .“. Предвид липсата на съставяни приемо-предавателни протоколи по процесните сделки, не се проследява предаването на стоките в полза на ревизираното лице. От представената счетоводна справка по кредита на сметка 411 Клиенти“, вещото лице е установило, че плащанията по процесните фактурите са извършени в брой. Вещото лице е посочило, че при проверка в счетоводството на фирмата е установило, че търговските представители на фирмата не изготвят пътни листи. В този смисъл експертизата счита, че не може да се направи обвръзка на транспорта от „фирма“ ООД с процесните сделки.

Експертизата е установила, че в счетоводството на ревизираното лице са осчетоводени фактури от същия доставчик, със същия предмет както следва: 1) 25  бр. фактура за 2010 г., на обща стойност 219598,05 лева спрямо неосчетоводени 9 бр. на стойност 74903,52 лева; 2) 80 бр. фактура за 2011 г., на обща стойност 544888,58 лева спрямо неосчетоводени 15 бр. на стойност 43006,30 лева.

9.7.  Извършена е насрещна проверка на „фирма“ ЕООД, при която са представени заверени копия на изисканите от проверяваното лице 30бр. фактури  и писмени обяснения от управителя на дружеството – С.Н.. В същото се сочи, че издадените на фирма ЕТ „фирма-.“ фактури са разплатени в брой, осчетоводени са в счетоводните регистри и са включени в дневниците за продажби по ДДС. Стоките, обект на проверките, са доставяни до обектите на клиента от лицата - К.Ф.Н и Е.К.К.. При извършена справка в информационната система на НАП е установено, че през проверявания период тези лица са наети по трудово правоотношение в „фирма“ ЕООД и са изпълнявали длъжността „продавач разносна търговия“. По доставките не са сключвани договори, анекси нито друга кореспонденция. Дружеството няма практика към издадените фактури да изготвя съпроводителни документи. Заявките се приемат по телефона устно или на място в обекта на получателя. Самата фактура се получава при следващата доставка за предходната извършена такава.

В хода на проверката органите по приходите  са прегледали издаваните от фирмата пътни листи и установили, че те се съставят за всяка доставка и пропътувани километри  до гр. Раднево като са издавани общо за доставките до всички фирми за деня на получаване на стоката. Доставките се извършвани от понеделник до събота включително. За явяването на работа на шофьорите са изготвяни присъствени форми и графици на отчитане на работата за всеки ден. Всяка фактура се разплащала в брой.

9.7.1. От анализа на събраните доказателства органите по приходите са приели за установено, че всички фактури, за които е отправено запитване и са отразени в дневници за продажби и справки-декларации, удостоверяват реалността на доставките и получаването на стоката на датата на издаването им, в който момента е извършено и плащането. Въз основа на горното е формиран извод, че по отношение на всички неосчетоводени фактури от „фирма“ ЕООД, спрямо ревизираното лице се доказват предпоставките на чл.122, ал.1, т.2 и т.7 от ДОПК, поради което на същото са определени допълнителни задължения за ДДС по размер и периоди, посочени в ревизионния доклад.

9.7.2. От представените по делото фактури се установява, че върху 9 бр. (т. 6, л. 1683 – л.1703) е положен подпис за получател на стоката, а върху останалите такъв липсва.

9.7.3. По отношение на доставките от „фирма“ ЕООД вещото лице е установило, че в начета са включени 26 фактури, по които експертизата не може да отговори дали е отразен приход при доставчикът, нито дали са редовни съставените счетоводни статии, тъй като няма данни по делото за съставените счетоводни записвания. Експертизата не е успяла да осъществи контакт с доставчика. При липсата на  счетоводна справка за заприхождаване на стоките по процесните сделки, вещото лице не е могло да проследи стоковия поток при последващата продажба към ЕТ „фирма“. Предаването на стоките в полза на ревизираното лице не е възможно да бъде установено, тъй като не са съставяни приемо - предавателни протоколи. Експертизата не може да даде заключение за наличието на плащане по процесните сделки по счетоводни данни на доставчика, тъй като такива не са представени. При липсата на пътни листи или други транспортни документи, експертизата не може да направи обвръзка на транспорта по процесните сделки.

9.8. В точка 8 от експертиза, вещото лице е обследвало всички неосчетоводени от получателя, но подписани и представени по делото фактури като в табличен вид е изчислило  дължимия се ДДС по периоди, след отразяване на съответните търговски отстъпи.

Съдът констатира, че в така направения анализ не са намерили отражение подписаните за получателя и неосчетоводени фактури, издадени от „фирма“ ЕООД. Същите се установяват по периоди и дължим ДДС, както следва: 1) м.12.2010г., 5 бр. фактури с общ размер на ДДС – 160,15лв.; 2) м.02.2011г., 5 бр. фактури с общ размер на ДДС – 142,83 лв.; 3) м.04.2011г., 2 бр. фактури с общ размер на ДДС – 53,46 лв.; 4) м.08.2011г., 4 бр. фактури с общ размер на ДДС – 140,28 лв.; 5) м.10.2011г., 4 бр. фактури с общ размер на ДДС – 96,02 лв.; 6) м.11.2011г., 7 бр. фактури с общ размер на ДДС – 386,31 лв.; 7) м.12.2011г., 4 бр. фактури с общ размер на ДДС – 92,09 лв.; 8) м.06.2012г., 4 бр. фактури с общ размер на ДДС – 42,41 лв. Така установените резултати следва да бъдат отнесен към съответните периоди като се допълни анализът на вещото лице.

10. Въз основа на събраните в хода на ревизията доказателства за укрити приходи от продажба на стоките, получени по неосчетоводените фактури, издадени от посочените по-горе доставчици, на основание чл.  122, ал. 1, т. 2 от ДОПК във вр. чл. 48, ал. 2 от ЗДДФЛ, органите по приходите са определили данъчните основи по периоди като са изчислили самата печалба за получателя по доставките при реализацията на стоките към крайните потребители, при отчитане на предлаганите от всеки доставчик търговски отстъпки. След този анализ на ревизираното лице са определени следните допълнителни задължения за ДДФЛ както ЕТ: за 2009 г. в размер на 861,94 лв. и пр. лихва; за 2010 г. в размер на 4619,01 лв. и пр. лихва; за 2011 г. в размер на 5232,30 лв. и пр. лихва; за 2012 г. в размер на 6070,94 лв. и пр. лихва.

10.1. Въз основа на резултатите от преизчислената печалба на база процентна търговска  отстъпка от всеки доставчик, вещото лице е отнесло приходите към годишните приходи на търговеца и е определило данъчната основа по ред на чл. 122, ал. 2 от ДОПК, както следва: за 2010г. в размер на 21825,05 лв.; за 2011г. в размер на 31928,47 лв.; за 2012г. в размер на 34148,64 лв. По така установените данъчни основи вещото лице е определило дължимия от ревизираното лице данък по чл. 48, ал. 2 от ЗДДФЛ, по периоди подробно описани на л. 207 – л. 208 от експертизата.

11. По отношение на ревизираното лице, органите по приходите са обосновали и наличие на предпоставките по чл.  122, ал. 1, т. 7 от ДОПК (превишаване на извършените от физическото лице разходи над получените приходи, в резултата на внесени парични средства в ЕТ), при което въз основа на парични потоци на месечна база е установен недостиг на средства както следва: за м.04-м.10.2010г. в размер на 32574,36 лева; за 2011 г. в размер на 61613,90 лева и за 2012г. в размер на 55671,34 лв. Въз основа на тези резултати, на основание чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ на ревизираното лице е определен ДДФЛ по периоди както следва: за 2010г. в размер на 3257,43 лв. и пр. лихва; за 2011 г. в размер на 6161,39 лв. и пр. лихва; за 2012г. в размер на 5567,13 лв. и пр. лихва.

11.1. Вещото лице е направило преизчисления на паричните потоци на ревизираното лице на годишна база, като е включило за всяка година установените вече доходи като ЕТ. При така направените изчисления експертизата е установила, че само през 2012 г. е налице превишаване на разходите над приходите в размер на 1288,74 лв.

12. За упражняване на трудова дейност като самоосигуряващи се лице Ж.М.Т., на основание чл. 4, ал. 3, т. 2 във вр. чл. 4, ал. 4 от КСО, е внасяла авансови осигурителни вноски (подробно описани по размер в РД) за периода 2008г. – 2012г. върху съответния минимален размер на осигурителния доход за  самоосигуряващите се лица.

Органите по приходите са приели, че при липсата на доказателства за произхода на установените размери на укрити приходи и доходи същите следва да се считат като такива от дейността на самоосигуряващото се лице, за които са дължими ЗОВ по смисъла на чл.6 ал.2 от КСО и чл.40, ал.1, т.2 от ЗЗО. Съобразно сумарния размер на облагаемия доход по чл. 48, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДФЛ ревизиращите са определили допълнителни осигурителни вноски на оспорващия както следва:

Вид задължение:

Данъчен

 период

Главница

лева

Лихва

лева

ДОО

2009г.

623,06

478,42

ДЗПО - УПФ

2009г.

239,64

184,01

ЗО

2009г.

383,42

190,67

ДОО

2010г.

2 085,60

1 174,71

ДЗПО - УПФ

2010г.

948,00

533,96

ЗО

2010г.

1 516,80

597,72

ДОО

2011г.

2 426,88

868,72

ДЗПО - УПФ

2011г.

948,00

339,35

ЗО

2011г.

1 516,80

440,56

ДОО

2012г.

2 426,88

456,01

ДЗПО - УПФ

2012г.

948,00

178,13

ЗО

2012г.

1 516,80

285,03

 

12.1. По отношение на сумарния облагаем доход по чл. 48, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДФЛ на ревизираното лице за 2011г. и 2012г. се установява, че остава над максимално определения със съответния Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване /ЗБДОО/ осигурителен доход в размер на 24000 лева.

V. За правото:

13. В настоящия случай, видно от обсъдената по-горе фактическа обстановка, се очертават следните фактически състави: 1) доставки, по които са налице подписани фактури съпроводени от приемо - предавателни протоколи, пътни листи и осчетоводени плащания в брой и приходи при доставчика; 2) доставки, по които са налице подписани фактури и осчетоводени плащания в брой и приходи при доставчика но без съпроводителни документи; 3) доставки, по които фактурите не са подписани за получателя или и за двете страни по доставката, но счетоводно са отчетени плащания в брой и приходи при доставчика; 4) доставки, по които фактурите не са подписани за получателя или и за двете страни по доставката и не е възможно да се удостоверят  счетоводно отчетени плащания в брой и приходи при доставчика.

От изясненият в хода на ревизионното производство механизъм на доставките, съдът намира за обоснован извода, че „разносната търговия“ не предполага подписването на приемателно-предавателни протоколи и съставянето на отделни транспортни документи – пътни листове и товарителници, тъй като за кратък интервал от време се доставят стоки на различни места в рамките на едно населено място и с предаването на фактурата и плащането на място доставката се счита за изпълнена.

В горния смисъл, като пряко доказателство за реалността на съответната доставка на първо място следва да е налице подписана фактура (както от доставчика, така и от страна на получателя), съдържаща данни за вида, количеството и стойност на стоките предмет на доставката.

На следващо място като косвени доказателства за развитието на търговските отношения между страните по сделката, така както са отразени във фактурите, следва да се отчете наличието на трайно установени канали за доставка, кадрова и материална обезпеченост на доставчиците, произход на стоката, осчетоводяване на фактури при получателя от същите доставчици и със същия или сходен предмет, както и съразмерност на осчетоводените средномесечните покупки при получателя спрямо тези по неотчетените фактури.

13.1. По делото безспорно бе установено, че ревизираното лице е имало трайно установени търговски взаимоотношения с всеки един от процесните доставчици, които разполагат с необходимия кадрови и материален ресурс да извършват разносна търговия. За преобладаващата част от фактурите, по делото са представени доказателства, че са осчетоводени при доставчиците както по материалните сметки, така и по сметка „Каса“ и приходните сметки на дружествата. За останалата част органите по приходите са съставяли надлежни протоколи от насрещни проверки, в които са отразени посочените релевантни обстоятелства. Налице са и счетоводни справки за отчитане на плащанията в брой по доставките. От данните във фактурите се установява, че се касае за регулярни доставки на конкретно определени количества стоки от постоянни доставчици. Доставките, които не са осчетоводени от ревизираното лице, са обичайни за дейността му по вид и количества, също така са съразмерни на тези по осчетоводените фактури от същите  доставчици и данъчни периоди.

В хода на настоящото производство оспорващия поддържа позицията, че не е получател по доставките, тъй като върху фактурите не е положен негов подпис. Същевременно не бе оспорена автентичността на подписаните фактури, нито бе отречено обстоятелството, че подписалите ги лица в процесния период са били в трудови правоотношения с търговеца, респ. са действали от негово име и за негова сметка.

Като частни документи по смисъла на чл. 180 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/ фактурите съставляват доказателство, че изявленията, които се съдържат в тях, са направени от лицата, които са ги издали. Процесните фактури имат качеството на разписка за получени от лицето стоки и с оглед характера на настоящия правен спор удостоверяват неизгодни за жалбоподателя обстоятелства, поради което имат обвързваща съда материална доказателствена сила, до оборването им по съответния ред, което каза се в случая не бе сторено.

Несъмнено по смисъла на Закон за счетоводството, както и в чл. 114, ал. 1 ЗДДС посочването на име и фамилия и полагането на подпис за получателя не са част от необходимото съдържание на фактурата, като първичен счетоводен документ. Въпреки това, в случая не битието на фактурата като данъчен и счетоводен документ е от значение, а възприемането ѝ като писмено доказателствено средство - частен свидетелстващ документ и то за установяване на доказателствено релевантния за спора факт на придобиването от получателя по фактурата на правото на собственост върху стоките по разпоредителната сделка (за целите на ДДС правото да се разпорежда фактическа като собственик по терминологията на чл. 14, § 1 от Директива 2006/112/ЕО).

13.2. При тази фактическа и правна обстановка съдът намира, че по отношение на подписаните фактури, се установява реалност на доставките към получателя, поради което е налице и хипотезата на чл. 122, ал. 1, т. 2 от ДОПК - данни за укрити приходи или доходи. Това налага извода, че безспорно са били налице предпоставките за извършване на ревизията по особения ред на чл.122 от ДОПК.  Доколкото наличието на основание по чл.122, ал.1, т. 2 от ДОПК  е безспорно установено, в производството по обжалването на РА фактическите констатации в него се смятат за верни до доказване на противното – така чл.124, ал.2 от ДОПК. С тази презумпция се ползва и процесният РА, поради което следва да се счетат за верни направените изводи от страна на приходните органи, че стоките по процесните фактури са били получени от лицето и  реализирани на вътрешния пазар, доходът от тях е укрит, а косвеният данък - неотчетен като задължение към бюджета. В тази насока на жалбоподателя бе изрично указано, че е негова тежестта да установи при условията на пълно и насрещно доказване твърдяните от него факти и обстоятелства, от които черпи благоприятни за себе си правни последици, в случая целящи да опровергават фактическите констатации в акта. Както в хода на административното обжалване, така и в хода на съдебното производство жалбоподателят не представи доказателства, които да обосноват друг правен извод, различен от този на органите по приходите.

Ето защо следва да се приеме, че стоките по фактурите, които носят подпис на представители на едноличния търговец, обсъдени съвкупно с всички останали обстоятелства по делото, навеждат на извод, че доставките по тях реално са получени от ревизираното лице (в този смисъл е решение № 12033 от 09.11.2016 г. по адм. д. № 12534/2015 г., І отд. на ВАС и Решение № 4251 от 05.04.2017 г. по адм. д. № 5518/2016 на ВАС) и по тях законосъобразно са му установени допълнителни задължения за косвен данък.

Преди да определи конкретните размери на публичното задължение, по периоди, съдебната експертиза е извършила подробен анализ и е изчислила самата печалба на ревизираното лице след отчитане на предлаганите от съответните доставчици търговски отстъпки. Предвид неправомерното развитие на данъчното правоотношение, поради недобросъвестното поведение на ревизираното лице, в хипотезата на ревизия при особен случай, резултатите от експертизата следва да се приемат за максимално достоверни и отразяващи обективната действителност, така като би се установила тя, ако бяха спазени фискалните правила. Тук следва да се посочи, че към резултатите от експертизата, по съответните данъчни периоди, следва да бъдат прибавени и резултатите от наличните подписани фактури от доставчика „фирма“ ЕООД.

13.3. По отношение на неподписаните фактури следва да бъде съобразено, че доколкото не се удостоверява основния релевантен факт, а именно предаване на стоката във владение и разпореждане на ревизираното лице или негови представители, то не се доказва и реалността на самата доставка, респ. и възможността на получателя да реализира стоката към краен потребител и да получи приход/доход, който да укрие от фиска.

За разлика от подписаните частни документи, неподписаните такива не притежават нито материална, нито формална доказателствена сила. Тоест такъв документ не може да бъде доказателство. Съдът преценява неговата доказателствена сила свободно, по вътрешно убеждение и с оглед всички данни по делото, без да е обвързан от някаква задължителност.

Единствено при наличие на обстоятелства по чл. 122, ал. 1 от ДОПК и при спазване на правилата на чл. 122, ал. 2 и ал. 4 ДОПК, законът дава възможност на органите по приходите да приложат установения от съответния закон размер на данъка към определена от тях основа. В производството по съдебно обжалване на РА, издаден по реда на чл. 122 ДОПК, в тежест на органите по приходите е да установят основанията за извършване на ревизия при особени случаи, както и спазването на императивния процесуален ред за това, а в тежест на жалбоподателя, каза се, е да установи при условията на пълно и насрещно доказване твърдяните от него факти и обстоятелства, с които се опровергават фактическите констатации в акта. За да се приложи презумпцията по чл. 124, ал. 2 ДОПК фактическите констатации, на които се позовават органите по приходите следва да са подкрепени от надлежни доказателства, в противен случай тежестта за опровергаването им не може да се възлага на ревизирания субект. В настоящия случай, за да обосноват основанията по сочената разпоредба и наличието на неотчетени продажби на фактурирани на ревизираното лице стоки, в тежест на органите по приходите е да установят два факта: първо, че ревизираното лице в действителност е получило процесните фактури и стоките по тях, и второ, че е реализирало приходи/обороти от тези стоки, които не е отчело.

Само по себе си обстоятелството, че доставчиците са издали фактури, които са включени в счетоводни статии и инвентарни книги може и да бъде индиция за наличие на основание за облагане по особения ред, но не е достатъчно да се приеме, че в действителност са извършени доставки, по които получател е ревизираното лице. За да се приеме, че от тях е реализиран неотчетен оборот, респективно приход, в тежест на органите по приходите е да го докажат, тъй като извън хипотезите на чл. 123 от ДОПК наличието на данъчна основа за облагане не може да се предполага. За целите на данъчното облагане е от значение има ли достатъчно данни за осъществена стопанска операция от регистрирани по ЗДДС данъчни субекти и съответно - начислен данък. В тази връзка фактът, че фактурите са отразени в дневниците за продажби и в СД по ЗДДС от доставчиците на ревизираното лице, не може да бъде тълкуван самостоятелно и да има водещо, предопределящо значение за реалното осъществяване на процесните доставки.

В хипотезата на разносна търговия, при липсата на други съпътстващи доставката документи, да се приеме че всяка фактурирана доставка е реално извършена, дори когато няма преки доказателства за това, би означавало данъчната измама да бъде значително по-лесна. Аналогичен на този подход е и принципът за установяване на реалност на доставките при претендиране на право на данъчен кредит с основната разлика, че в последната хипотеза тежестта на доказване е върху лицето, което претендира правото.

Въпреки това и в двата случая следва да се държи сметка за наличието на реално извършено предаване на стоките като способ за индивидуализиране и прехвърляне на собствеността върху родово определени вещи. Извършената в случая аналогия със значението на предаването на стоките на плоскостта за реалността на доставките при претендирано право на данъчен кредит не е самоцелна и излишна, тъй като реализирането на доходи от продажба на стоки по укрити фактури предполага доказване на факта на предаването на тези стоки от доставчика на получателя.

Иначе казано, на изследване подлежат всички относими обстоятелства относно наличието или не на настъпило данъчно събитие - осчетоводени ли са доставките при доставчиците, изследване редовността на счетоводството им по смисъла на чл.182 от ГПК и чл.51 от ДОПК, налице ли е предаване на стоките, извършен ли е транспортът на стоките, как, от кого и къде, има ли товарителници, пътни листа и други придружаващи документи, какви са писмените обяснения на управителите на отделните доставчици и дали те съответстват на други събрани писмени доказателства (в този смисъл е константната практика на ВАС, формирана след решение № 791 от 21.01.2015 г. по адм. д. № 563/2014 г., VІІІ отд. на ВАС).

В конкретния случай, съдът намира, че от събраните в хода на ревизията и на съдебното производство доказателства не се установява по категоричен начин, получаването на доставките по неподписаните фактури от ревизираното лице, нито извършването на последващи продажби, за които да не е бил отчетен приход и за които да се дължи косвен данък. В тази насока вещото лице е посочило, че дори и там където са издавани пътни листи с посочени водачи на МПС и маршрути, от тяхното съдържание и предвид липсата на приемо-предавтелни протоколи не може да се направи обвръзка с факта на получаване на стоките от ревизираното лице. В допълнение не се установява и съответен стоков поток, за да бъде проследено заприходяването и изписването на стоките и проследяването им при последваща продажба към ЕТ „фирма.”. Така направените изводи са отнесени към всеки един от доставчиците. При това положение съдът намира, че по отношение на неподписаните фактури, без оглед на това дали са счетоводно отразени от доставчиците, не се установява реалност на доставките към получателя, поради което не е налице и хипотезата на чл. 122, ал. 1, т. 2 от ДОПК. В този смисъл оспорването е основателно и ревизионният акт следва да бъде частично изменен.

14. Като резултат от горното фактическо установяване, жалбата се явява частично основателна и по отношение на определените с ревизионния акт задължения за данък по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДФЛ. Каза се, експертизата, след включване на изчислената печалбата по периоди и изготвяне на съответни парични потоци, е установила, че не са налице задължения на ревизираното лице по чл. 47, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2010г. и 2011г., а тези за 2012г. следва да бъдат коригирани в посока намаляване. Последният извод е формиран и за задълженията на ревизираното лице по чл. 47, ал. 2 от ЗДДФЛ за периода 2009г. – 2012г. Съдът изцяло споделя резултатите, определени от вещото лице, поради което преповтарянето им не е необходимо.

15. Съдът констатира, че в противоречие с разпоредбата на чл. 124а от ДОПК (ДВ бр. 14 от 2011 г.), в ревизионният акт са определени ЗОВ за период  2009 г. Според чл. 124а.  (Нов – ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) ДОПК -  разпоредбите на чл. 122 – 124 се прилагат съответно и за установяване на задължителни осигурителни вноски. Тези разпоредби, съгласно ТР №1 от 08.05.2016г., по т.д. № 3/2015г. на ОСС на ВАС са неприложими за периода преди създаването на чл. 124а ДОПК – ДВ, бр. 14/2011 г., в сила от 15.02.2011 г. Това налага извода, че допълнително установените за жалбоподателя ЗОВ, във връзка с твърдените доходи с неустановен произход за периоди  2009 г., 2010г., 01.01.2011г.-14.02.2011г. са незаконосъобразни и в тази част ревизионният акт следва да бъде отменен.

15.1. По аргумент от чл. 123, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ДОПК във вр. чл. 10, ал. 1 и § 1, т. 3 ДР от КСО, когато данъчната основа се определя по особения ред на чл. 122 и следващи ДОПК, и когато се докаже наличието на някое от изброените в чл. 122, ал. 1 от ДОПК обстоятелства, презумпцията по чл. 123, ал. 1, т. 1 и т. 2 ДОПК се отнася и до обстоятелството, че средствата с неустановен произхода са такива от трудова дейност, при което оборването й е в тежест на ревизираното лице /така Решение № 6074/16.05.2017г., по адм. дело № 3312/2016г. на ВАС/.

В настоящия случай ревизираното лице не обори презумпцията по чл. 123, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ДОПК по отношение на установените в хода на ревизията и настоящото съдебно производство, средства с недоказан произход за процесните периоди, при което следва да се приеме, че същите са от трудови правоотношения и върху тях да се дължат допълнителни задължителни осигурителни вноски.

Ревизионният акт, в частта на установените ЗОВ за 15.02.2011г.-31.12.2011г. и 2012г. се явява законосъобразен, а подадената срещу него жалба неоснователна.

Тъй като периодът до 14.02.2011г. представлява точно 1 месец и половина от календарната 2011г., то за нуждите на настоящето производство ще се приеме, че годината е от 24 половинмесечни периоди. Съответно, жалбоподателят дължи вноски за ЗОВ за период, представляващ 21/24 или 7/8 от годината. Казано с други думи, за периода 15.02.2011г. – 31.12.2011г. жалбоподателят дължи вноски за ДОО в размер от 2123,52 лв. (18960 лв. х 12,8% х 7/8), вноски за ДЗПО-УПФ в размер от 829,50 лв. (18960 лв. х 5% х 7/8) и вноски за ЗО в размер от 1327,20 лв. (18960 лв. х 8% х 7/8).

VI.За разноските:

16. Жалбоподателят в настоящото производство не претендира присъждане на разноски, поради което произнасяне в тази насока не се дължи.

Съответно, съобразно отхвърлената част на жалбата, на данъчна администрация се дължат сторените разноски по производството за осъществената юрисконсултска защита и заплатено възнаграждение за вещо лице. На основание чл. 161, ал.1 изр. последно от ДОПК във връзка с чл.8, ал. 1, т. 5 от Наредба №1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, юрисконсултското възнаграждение се констатира в размер на 7334,22 лева., а разноските за възнаграждение на вещо лице - в размер на 713,27 лева или общо 8047,49 лева разноски по делото.

Ето защо, Съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16002414000300-091-001/06.03.2015 г., издаден от органи по приходите при ТД – Пловдив на НАП и РА за поправка на РА № П-16002415058330-003-001/06.04.2015 г., потвърдени с Решение № 457/05.06.2015 година и. д. заместник на директор дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика” - Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите, В ЧАСТТА, с която спрямо Ж.М.Т. с ЕГН **********, в качеството й на едноличен търговец с фирма - ФИРМА с ЕИК ****, и адрес: гр. **** са определени допълнителни задължения за ДДС към бюджета, по периоди както следва:

месец/година

 ДДС в лева

ДДС в лева

авг.08

от 3532,77 и пр. лихва

на 2189,79 и пр. лихва

септ.08

от 6054,81 и пр. лихва

на 3600 и пр. лихва

окт.08

от 4951,20 и пр. лихва

на 3988,82 и пр. лихва

ноември.08

от 4725,77  и пр. лихва

на 3759,24 и пр. лихва

дек.08

от 3327,10  и пр. лихва

на 2325,26 и пр. лихва

ян.09

от 7552,14 и пр. лихва

на 5183,07 и пр. лихва

февр.09

от 5309,23 и пр. лихва

на 4481,90 и пр. лихва

март.09

от 4007,65 и пр. лихва

на 2635,04 и пр. лихва

апр.09

от 4020,35 и пр. лихва

на 2433,85 и пр. лихва

май.09

от 5990,19 и пр. лихва

на 4633,45 и пр. лихва

юни.09

от 8281,65 и пр. лихва

на 7041,59 и пр. лихва

юли.09

от 6678,44 и пр. лихва

на 4127,26 и пр. лихва

авг.09

от 7455,21 и пр. лихва

на 2245,62 и пр. лихва

септ.09

от 6778,42 и пр. лихва

на 5976,14 и пр. лихва

окт.09

от 6515,74 и пр. лихва

на 5708,18 и пр. лихва

ноември.09

от 5341,39 и пр. лихва

на 4741,59 и пр. лихва

дек.09

от 10667,76 и пр. лихва

на 9749,88 и пр. лихва

ян.10

от 5492,45 и пр. лихва

на 5255,30 и пр. лихва

февр.10

от 8184,66 и пр. лихва

на 7795,13 и пр. лихва

март.10

от 10697,58 и пр. лихва

на 5230,42 и пр. лихва

апр.10

от 5653,85 и пр. лихва

на 4733,46 и пр. лихва

май.10

от 7390,73 и пр. лихва

на 1766,82 и пр. лихва

юни.10

от 9478,73 и пр. лихва

на 0

юли.10

от 13301,45 и пр. лихва

на 5388,13 и пр. лихва

авг.10

от 8938,67 и пр. лихва

на 4964,07 и пр. лихва

септ.10

от 11104,44 и пр. лихва

на 6292,86 и пр. лихва

окт.10

от 11343,58 и пр. лихва

на 9030,06 и пр. лихва

ноември.10

от 13770,47 и пр. лихва

на 9919,41  и пр. лихва

дек.10

от 24531,39 и пр. лихва

на 14478,68  и пр. лихва

ян.11

от 10801,57 и пр. лихва

на 10146,64 и пр. лихва

февр.11

от 11382,27 и пр. лихва

на 3171,20 и пр. лихва

март.11

от 12936,57 и пр. лихва

на 10394,41 и пр. лихва

апр.11

от 12124,37 и пр. лихва

на 11522,92 и пр. лихва

май.11

от 15191,58 и пр. лихва

на 13527,34 и пр. лихва

юни.11

от 5827,36 и пр. лихва

на 4575,01 и пр. лихва

юли.11

от 10075,15 и пр. лихва

на 8391,73 и пр. лихва

авг.11

от 15671,44 и пр. лихва

на 12547,10 и пр. лихва

септ.11

от 10153,50 и пр. лихва

на 8866,22 и пр. лихва

окт.11

от 12139,77 и пр. лихва

на 9558,19 и пр. лихва

ноември.11

от 12986,85 и пр. лихва

на 10586,81 и пр. лихва

дек.11

от 19924,51 и пр. лихва

на 11674,90 и пр. лихва

ян.12

от 3970,58 и пр. лихва

на 3412,16 и пр. лихва

февр.12

от 9667,69 и пр. лихва

на 8120,87 и пр. лихва

март.12

от 9326,74 и пр. лихва

на 8557,93 и пр. лихва

апр.12

от 14969,74 и пр. лихва

на 10400,93 и пр. лихва

май.12

от 14059,80 и пр. лихва

на 10243,96 и пр. лихва

юни.12

от 15320,73 и пр. лихва

на 11031,56 и пр. лихва

юли.12

от 12256,26 и пр. лихва

на 8827,26 и пр. лихва

авг.12

от 19770,70  и пр. лихва

на 14841,15 и пр. лихва

септ.12

от 16848,94  и пр. лихва

на 11328,09 и пр. лихва

окт.12

от 15841,40 и пр. лихва

на 10786,80 и пр. лихва

ноември.12

от 21152,05 и пр. лихва

на 16194,23 и пр. лихва

дек.12

от 21799,59 и пр. лихва

на 14404,24 и пр. лихва

ян.13

от 12663,12 и пр. лихва

на 12527,78 и пр. лихва

февр.13

от 14726,31 и пр. лихва

на 14013,59 и пр. лихва

март.13

от 19099,86 и пр. лихва

на 18963,87 и пр. лихва

апр.13

от 9067,24 и пр. лихва

на 9045,57 и пр. лихва

май.13

от 5773,06 и пр. лихва

на 5536,14 и пр. лихва

юни.13

от 5496 и пр. лихва

на 3501,36  и пр. лихва

юли.13

от 400,41 и пр. лихва

на 385,41 и пр. лихва

авг.13

от 2720,77 и пр. лихва

на 2717,26 и пр. лихва

септ.13

от 980,11 и пр. лихва

на 979,37 и пр. лихва

общо

от 626203,86 и пр. лихва

на 460457,02 и пр. лихва

 

ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16002414000300-091-001/06.03.2015 г., издаден от органи по приходите при ТД – Пловдив на НАП и РА за поправка на РА № П-16002415058330-003-001/06.04.2015 г., потвърдени с Решение № 457/05.06.2015 година и. д. заместник на директор дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика” - Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите, В ЧАСТТА, с която спрямо Ж.М.Т. с ЕГН **********, в качеството й на едноличен търговец с фирма - ФИРМА с ЕИК ****, и адрес: гр. **** са определени допълнителни задължения за данък по чл.48, ал.2 от ЗДДФЛ по периоди както следва:

година

ДДФЛ на ЕТ в лева

ДДФЛ на ЕТ в лева

2009

от 861,94 и пр. лихва

на 182,74 и пр. лихва

2010

от 4619,01и пр. лихва

на 2461,60 и пр. лихва

2011

от 5232,30 и пр. лихва

на 3834,01 и пр. лихва

2012

от 6070,94 и пр. лихва

на 4186,19 и пр. лихва

 

ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16002414000300-091-001/06.03.2015 г., издаден от органи по приходите при ТД – Пловдив на НАП и РА за поправка на РА № П-16002415058330-003-001/06.04.2015 г., потвърдени с Решение № 457/05.06.2015 година и. д. заместник на директор дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика” - Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите, В ЧАСТТА, с която спрямо Ж.М.Т., ЕГН ********** с ФИРМА, ЕИК ****, и адрес: гр. **** са определени допълнителни задължения за данък по чл.48, ал.1 от ЗДДФЛ за отчетен период 2012 г., от 5567,13 лева и пр. лихва на 128,87 лева и пр. лихва.

ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16002414000300-091-001/06.03.2015 г., издаден от органи по приходите при ТД – Пловдив на НАП и РА за поправка на РА № П-16002415058330-003-001/06.04.2015 г., потвърдени с Решение № 457/05.06.2015 година и. д. заместник на директор дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика” - Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите, В ЧАСТТА, с която спрямо Ж.М.Т., ЕГН ********** с ФИРМА, ЕИК ****, и адрес: гр. **** са определени допълнителни задължения за данък по чл.48, ал.1 от ЗДДФЛ за отчетни периоди 2010 година и 2011 година.

ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16002414000300-091-001/06.03.2015 г., издаден от органи по приходите при ТД – Пловдив на НАП и РА за поправка на РА № П-16002415058330-003-001/06.04.2015 г., потвърдени с Решение № 457/05.06.2015 година и. д. заместник на директор дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика” - Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите, В ЧАСТТА, с която спрямо Ж.М.Т., ЕГН ********** с ФИРМА, ЕИК ****, и адрес: гр. ****, са определени допълнителни задължения за осигурителни вноски за 2011 година: ДОО от 2426,88 лв. и пр. лихва на 2123,52 лв. и пр. лихва; ДЗПО - УПФ от 948 лв. и пр. лихва на 829,50 лв. и пр. лихва; ЗО от 1516,80 лв. и пр. лихва на 1327,20 лв. и пр. лихва.

ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16002414000300-091-001/06.03.2015 г., издаден от органи по приходите при ТД – Пловдив на НАП и РА за поправка на РА № П-16002415058330-003-001/06.04.2015 г., потвърдени с Решение № 457/05.06.2015 година и. д. заместник на директор дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика” - Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите, В ЧАСТТА, с която спрямо Ж.М.Т., ЕГН ********** с ФИРМА, ЕИК ****, и адрес: гр. ****, са определени допълнителни задължения за осигурителни вноски за 2009г., 2010г. и 01.01.2011г. – 14.02.2011г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.

ОСЪЖДА Ж.М.Т., ЕГН ********** с ФИРМА, ЕИК ****, и адрес: гр. ****, да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, сумата от 8047,49 лв. /осем хиляди четиридесет и седем лева и четиридесет и девет стотинки/, представляващи съдебни разноски по производството.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: