Р Е Ш Е Н И Е

 

       231

 

гр. Пловдив,  06 февруари 2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Административен съд – Пловдив, Първо отделение, ХVІІІ състав, в открито съдебно заседание на единадесети декември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАН РУСЕВ

 

        с участието на секретаря Т.К., като разгледа докладваното от съдия Й.Русев адм. дело3022 по описа на Административен съд – Пловдив за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

        Производството е по чл. 215 от ЗУТ във вр. с чл. 145 и сл. АПК.  

Образувано е по повод жалба предявена от В.А.П., ЕГН ********** и А.Б.П., ЕГН ********** против Заповед № А-1637/07.10.2016г.  на кмета на Община Асеновград и заповед № А-1721/18.10.2016г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПЗ с РУП-план за засторяване с работен устройствен план относно УПИ III-515.246 и УПИ IV-515.247 в кв. 121, по плана на гр.Асеновград с контактен УПИ II-1458, кв.121, гр.Асеновград.  

В жалбата се правят оплаквания за незаконосъобразност на оспорения акт, като се поддържа, че същият е  нищожен в хипотезата на чл. 177, ал. 2 от АПК. Алтернативно се сочи, че е постановен в противоречие с материалноправните разпоредби на закона. Липсвало съгласие на гл.архитект на община-Асеновград по смисъла на чл. 135, ал. 1 и ал. 4, т. 1 от ЗУТ. Не били спазени специалните изисквания на Закона за културното наследство и не било налице съгласие по дефиниция на чл. 134, ал.2, т. 6 ЗУТ. Иска се отмяна на обжалвания акт на кмета на Община Асеновград. Допълнителни доводи в подкрепа на жалбата са представени с писмени бележки. Претендира присъждане на разноски. 

 Ответникът- Кмет на община- Асеновград, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата. В представена писмена защита допълва защитата си. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение. 

От заинтересованите страни, редовно призовани, надлежно участие в процеса взема ЕТ“И-И.М.“, който лично и чрез адв. К.Т. оспорва жалбата и доразвива своите съображения в представена писмена защита. Претендира разноски. 

Административен съд - гр.Пловдив, в настоящия състав, като прецени процесуалните предпоставки за допустимост на жалбата и събраните доказателства по делото, поотделно и в тяхната съвкупност намира, че се обжалва акт, за който е предвидена процесуална възможност, жалбата изхожда от лице с процесуална легитимация и правен интерес от обжалването. Жалбата е входирана в рамките на срока, което я прави процесуално допустима.   

Административното производство е започнало по депозирано Заявление вх.№ 94-И-218/16.06.2016г. от ЕТ“**.“ в качеството на собственик на УПИ III-515.246, в кв. 121, гр.Асеновград, с което е поискано кметът на община-Асеновград да одобри проект за изменение на ПУП-ПЗ с УПИ III-515.246 и УПИ IV-515.247 в кв. 121, по плана на гр.Асеновград. Към заявлението е приложено ПУП-РУП-архитектура, проект, план и силуети, Становище на министерството на културата изх. № ЗЗ-НН-397 от 08.06.2016г., НА за покупко-продажба на невдижим имот № 34, том I, рег. № 622, дело № 33/2009г. на нотариус с район на действие РС-Асеновград, Обяснителна записка, геодезическо заснамане. Изработването на проекта за изменение на ПУП-ПЗ е било разрешено с Предписание № А-172/15.02.2016г. на кмета на общината и съгласувано с главния архитект на община-Асеновград. Против изработения проект е било подадено Възражение вх. № 94-В-337/14.09.2016г., което е било прието за неоснователно от ЕСУТ към община-Асеновград с Протокол № 30/13.09.2016г.по т. 1 и е било предложено на кмета на общината да издаде заповед за одобряване на представения проект за изменение на ПУП-ПЗ с РУП. Административният орган е приел, че изготвеният проект отговаря на чл. 36, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗУТ и Наредба № 8 от 14.06.2001г. и на основание чл. 129, ал. 2 и чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ е издал обжалваната заповед, с която е извършено одобряване на проект за изменение на ПУП-ПЗ с РУП-план за засторяване с работен устройствен план относно УПИ III-515.246 и УПИ IV-515.247 в кв. 121, по плана на гр.Асеновград с контактен УПИ II-1458, кв.121, гр.Асеновград.

По искане на жалбоподателите беше допусната съдебно-техническа експертиза. В заключението на същата вещото лице дава отговори на поставените въпроси, като конкретно ще бъдат коментирани в частта на решението по отделните оплаквания.       

 От така установеното фактическо положение, съдът достигна до следните правни изводи:

        Предмет на обжалване е Заповед № А-1637/07.10.2016г.  на кмета на Община Асеновград за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПЗ с РУП-план за засторяване с работен устройствен план относно УПИ III-515.246 и УПИ IV-515.247 в кв. 121, по плана на гр.Асеновград с контактен УПИ II-1458, кв.121, гр.Асеновград. Със  заповед № А-1721/18.10.2016г. обжалваният акт е бил поправен. 

Като индивидуален административен акт същият подлежи на съдебен контрол, при който съдът следва да прецени неговата законосъобразност на всички основания, визирани в разпоредбата на чл.146 от АПК, като вземе предвид всички фактически и правни предпоставки, обуславящи претендираното право.

Съгласно разпоредбата на чл.134 ал.2 от ЗУТ влезлите в сила подробни устройствени планове могат да се изменят, освен на основание по ал.1, и на основанията, посочените в разпоредбата на ал.2. От формулировката на чл.134 ал.2 от ЗУТ става ясно, че в тази разпоредба са изброени самостоятелни основания за изменение на ПУП, освен предвидените в алинея първа на същия текст. Обжалваната заповед е за проект за изменение на ПУП – ПЗ, РУП на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ. Следователно при наличие на посочените основания за изменение на ПУП или при липса на тези основания, компетентният орган по смисъла на чл.135 ал.3 от ЗУТ е задължен да разреши или да откаже да се изработи проект за изменение на плана, като по силата на ал.6, предписанието следва да е мотивирано. Безспорно се установи, че лицето, поискало изменението, е собственик на имот УПИ III-515.246 в кв. 121, гр.Асеновград и като такъв се явява заинтересовано лице да иска изменение в ПУП-ПЗ спрямо този имот, като към заявлението са приложени всички необходими документи, посочени в нормата на чл.135 ал.2 от ЗУТ. Следователно Кметът на Община Асеновград е бил сезиран надлежно, от лице имащо правен интерес от изменението на плана, с приложените скица-проекти към заявлението. Съгласно чл.135 ал.З от ЗУТ Кметът вече е задължен в 14 - дневен срок от постъпване на заявлението да допусне с мотивирано предписание или да откаже да се изработи проект за изменение на плана, като съгласно ал.4 заповедите по ал.3 се издават въз основа на становище на Главния архитект на Общината, когато актът се издава от кмета на Общината. Становището на лицата по ал.4 и в частност на Главния архитект, е част от фактическия състав от издаване на мотивираното предписание или отказ да се изработи проект за изменение на плана. Това становище задължително следва да се вземе от административния орган по ал.1 преди произнасянето му по искането за изменение по реда на чл.135 ал.3 ЗУТ. Неговата липса представлява процесуално нарушение и води до незаконосъобразност на крайния административен акт – актът на кмена на общината, с която се одобрява да се изработи проект за изменение на плана. Експертното становище на Главния архитект, е неизменна част от административната процедура и се изготвя в помощ на кмета на общината. Изискването за експертно становище на Главния архитект, предхождащо издаването на акта по чл.135 ал.3 от ЗУТ, е обусловено от обстоятелството, че в случая се касае за строго специфични въпроси от техническо естество, с каквато компетентност Кметът на Общината по правило не разполага, както и от необходимостта от предварително проучване на данни от технически характер, с каквато компетентност несъмнено разполага Главният архитект по силата на това му длъжностно качество. Даването на такова становище очевидно обезпечава необходимостта от пълно, всеобхватно и компетентно изследване на заявения въпрос, свързан с изменението на регулацията. Разбира се, не би било пречка изискването на чл.135 ал.4 от ЗУТ да се приеме за изпълнено и с факта на преподписване на акта по чл.135 ал.3 от ЗУТ от Главния архитект, с което действие де факто се удостоверява ангажираността му с изготвяне на компетентно становище по съответния въпрос, касаещ изработването или отказа за изработване на проект за изменение на плана, което по настоящото дело е извършено. С оглед гореизложеното, съдът приема, че не е налице нарушение на процедурата по издаване на административния акт по чл.135 ал.3 и 4 от ЗУТ – не липсва становище от Главния архитект на община Асеновград, приложеното Предписание № А-172/15.02.2016г. е съгласувано/преподписано/ от Главния архитект на община-Асеновград. Това обуславя извод за неоснователност на жалбата в тази й част.

По искането за обявяване на нищожност на акта. 

Настоящият състав приема, че при издаването на оспорената заповед са спазени указанията, дадени с влязло в сила Решение № 690/21.03.2013г. и Решение № 1601/11.07.2013г., постановени по адм.дело  № 1059/2012г. по описа на АС-Пловдив, относно разпореденото в диспозитива на съдебните актове. С тях е отменена заповед № А-25/28.02.2012г. на кмета на община-Асеновград, с което е одобрено изменение на ПУП, ПЗ с РУП за УПИ III-515.246, УПИ II-1458 и УПИ IV-515.247, кв.121 по плана на гр.Асеновград като се установява начин и характер на застрояване средно-етажно, свързано застрояване с Нк до 12,00м. , съгласно нанесените ограничителни и задължителни линии на застрояване с червен цвят, котировки с черен цвят, показатели на режима на застрояване със син цвят на приложения проект. Върната е преписката на административния орган за произнасяне със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.  

Предвид изложеното и при съобразяване с разпоредбите на чл. 177, ал.1 и ал.2 от АПК, настоящият състав приема, че оспорената заповед не е нищожна, понеже е постановена без противоречие с влязло в сила съдебно решение.

По отношение на направеното искане за отмяна на акта поради нарушение на материалноправни норми, следва да се посочи, че същото е формулирано и с посочено основание в чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ за изменения на влязъл в сила подробен устройствен план по взаимно съгласие на всички заинтересовани съсобственици. 

В този смисъл и самият административен орган - Кметът на Общината в оспорваната негова Заповед е посочил, че същата се издава и на основание чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ.  

По отношение на представения проект, то същият е на практика такъв по чл. 110, ал. 1, т. 2 и 4  ЗУТ "план за регулация - ПР (план за регулация на улици и поземлени имоти без режим на застрояване" и РУП, но в посочената хипотеза на чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ, която е една от общите хипотези за изменение на плана, е необходимо съгласието на всичките заинтересовани. В жалбата основен акцент е, че такова съгласие няма.

В хипотезата на чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ се изисква съгласието не на всички заинтересувани лица по чл. 131, ал. 1 и ал. 2 ЗУТ, а само на лицата, собственици или носители на ограничени вещни права в имота, предмет на плана. Такова съгласие по преписката не е налице дотолкова, доколкото разработката обхваща имотът на жалбоподателите. Не на последно място същите са депозирали възражение още в административното производство като са заявили, че предвижданото строителство ще засенчи трайно техния имот. Същото е било отхвърлено от ЕСУТ при община-Асеновград с Протокол № 30 от 13.09.2016г.     

При така описаното, съдът намира производството за проведено при съществено нарушение на процесуалните правила.

От заключението по СТЕ става ясно, че в проекта не са спазени от страничната регулационна линия между УПИ II-1458 и УПИ III-515.246 съгласно изискванията на чл. 31, ал. 2, т. 1 от ЗУТ. Това установяване, че предвижданата сграда в УПИ III-515.246, в частта й непокриваща калкана на сградата в УПИ II-1458 до страничната регулационна линия, което е 3м. и се явява под нормативно определеното 1/3 от височината на сградата, което е 3,33м. при Н=10м.и 4м. при Н=12м. Това щеше да е допустимо, ако проектът за изменение е бил процедиран по реда на чл. 36 от ЗУТ, което тук не е сторено. На следващо място експертът установява, че в действащия ПУП, одобрен със заповед № А-312/1992г. застрояването в УПИ III-515.246 е за обществено обслужване, а с новия проект  предназначението се променя в жилищно застрояване. Това не може да се приеме за законосъобразно, поради това, че без да бъде изменен планът за регулация едновременно с плана за застрояване не може да се предвижда жилищно строителство в посочения УПИ III-515.246. Следва да се отбележи, че тези проблеми са съществували и при разглеждане на производството по АД № 1059/2012г. на АС-Пловдив и са били основание за отмяна на атакувания там административен акт, но се откриват отново и в настоящото производство.    

От така установеното фактическо и правно положение, съдът приема, че оспореният административен акт е издаден от компетентен орган, но при съществено нарушение на административно-производствените правила и нарушение на материалноправни разпоредби, поради което се явява незаконосъобразен по смисъла на чл.146 т.3 и т.4 от АПК. Като такъв същият ще следва да се отмени, а преписката да се върне на административния орган за ново произнасяне по подаденото заявление за изменение на ПУП-ПЗ с вх.№ 94-И-218/16.06.2016 г., с което е поискано от Кмета на община Асеновград да допусне изработване на проект за изменение на плана, при съблюдаване на изводите в настоящото решение.

При този изход на делото искането на жалбоподателите за присъждане на съдебно-деловодни разноски по списък с разноски по чл.80 ГПК представен и приет по делото, изразяващи се в платена държавна такса от 20 лв., договорено и заплатено адвокатско възнаграждение от 600 лв. и 860лв. възнаграждение на вещото лице по СТЕ е основателно. В тази връзка съдът следва да осъди ответника да заплати направените разноски от жалбоподателите в общ размер от 1480 лв.

Мотивиран от изложените съображения и на основание чл. 172 във вр.с чл. 173 от АПК Съдът,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Заповед № А-1637/07.10.2016г.  на кмета на Община Асеновград и заповед № А-1721/18.10.2016г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПЗ с РУП-план за засторяване с работен устройствен план относно УПИ III-515.246 и УПИ IV-515.247 в кв. 121, по плана на гр.Асеновград с контактен УПИ II-1458, кв.121, гр.Асеновград.

ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Асеновград за произнасяне по Заявление вх.№ 94-И-218/16.06.2016 г., подадено от ЕТ“**.“, съобразно указанията, дадени в мотивите на решението. 

ОСЪЖДА Община Асеновград да заплати на В.А.П., ЕГН ********** и А.Б.П., ЕГН ********** сумата от 1480/хиляда четиристотин и осемдесет/ лв., представляваща направени съдебно-деловодни разноски.    

        Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните в едно с препис от съдебното решение.

 

 

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: