Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 747/30.03.2018 г.

 

Град Пловдив, 30.03.2018 година

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, Х състав, в публично съдебно заседание на тридесет и първи януари през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЯНКО АНГЕЛОВ

 

при секретаря ПОЛИНА ЦВЕТКОВА, като разгледа докладваното от съдия ЯНКО АНГЕЛОВ, административно  дело № 3007 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХІХ от ДОПК, във връзка с чл. 226 от АПК, във връзка § 2 от ДР на ДОПК.

Настоящото производство е образувано след постановеното Решение № 12817 от 25.10.2017 г. година по административно дело № 8724/2016  година по описа на Върховен административен съд на Република Б. – Осмо отделение, с което е отменено Решение №1058 от 25.05.2016г. на Административен съд Пловдив по адм.д.№ 1998 по описа за 2015г., с което е отхвърлена жалбата на дружеството против Ревизионен акт №Р-16002614002114-091-001/22.04.2015 г., потвърден с Решение № 563 от 16.07.2015 г. на директора на дирекция „ОДОП” – П. при ЦУ на НАП и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд със задължителни указания да се обсъдят всички събрани в хода на ревизионното и съдебното производство доказателства по отношение на фактурите, на които е положен подпис „за получател“, както и да се провери законосъобразността на РА в частта му относно констатациите му за неотчетени приходи от продажби на кафе чрез кафе автомат.

Съгласно указанията на Висшия по степен съд „..Относно фактурите, не носещи подпис на получател…., при новото разглеждане на делото следва да се разгледат отделно:

1/ доставките по фактури на „****“ предвид характера на тази търговия с клиентски карти, съгласно Общите условия на доставчика;

2/фактурите, издадени при разносна търговия, предвид спецификата на тази търговия - начина на отчитане на плащанията в нестационарни обекти, проверка на счетоводствата на доставчиците относно редовното отразяване на фактурите и установените, въз основа на това отразяване данъчни задължения и приходи; проверка дали в установените маршрути на разнос фигурира адресът на търговския обект на ревизирания търговец, за което относно някои от доставчиците има данни в административната преписка /включително и налична GPRS система за наблюдение за изпълнение на тези маршрути /стр.481, т.2 от адм. преписка/, а също и проверка на участието на конкретни служители /посочени поименно/ на доставчиците като физически, доставили стоките;

3/ фактурите, издадени като документ за доставки, при които се твърди стоката да е предадена в склад на доставчика, при което следва да се провери как е изписвана стоката от склада и какви документи и от кого са подписвани при това.

Първоначалното производство е било образувано по жалба на „****“ ЕООД, ЕИК ****, гр.Х., ул. „Б.“ № 31, вх.Б, ет.1, ап.6, представлявано от Д.М.Л., срещу ревизионен акт № Р-16002614002114-091-001/22.04.2015 г., издаден от П.Д.С. на длъжност началник сектор „Ревизии”, възложил ревизията и К.Г.Д. на длъжност главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията при ТД на НАП гр. П., ИРМ гр. К., потвърден с Решение № 563 от 16.07.2015 г. на директора на дирекция „ОДОП” – П.при ЦУ на НАП.

В първоначалната жалба до съда се твърди, че издаденият акт е незаконосъобразен и неправилен. На първо място се сочи, че от приходните органи не са събрани безспорни доказателства, че стоките по спорните фактури са получени от посочените във фактурите лица. Оспорват се изводите на органите по приходите, че след като стоките по спорните фактури не са налични при жалбоподателя, то същите са били продадени от него, без да е отчетен приход в счетоводството. В тази връзка се сочи, че от приходните органи не са събрани доказателства за предаване на стоката на трети лица.

В съдебно заседание пълномощникът на жалбоподателката поддържа жалбата, иска се отмяна на обжалвания ревизионен акт и присъждане на разноски.

Ответният административен орган - директор на дирекция “ОДОП” гр. П., чрез процесуалния си представител юрисконсулт Д. излага становище за неоснователност на жалбата, поради което моли съда да я отхвърли и да потвърди обжалвания ревизионен акт като правилен и законосъобразен. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

Административен съд – Пловдив, десети състав, след преценка на становищата на страните и събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и от надлежна страна, имаща правен интерес от обжалването. Ревизионният акт е обжалван в предвидения за това срок, пред горестоящия в йерархията на приходната администрация орган, който с решението си го е потвърдил в обжалваната част.

Така постановеният от директора на дирекция "ОДОП”, резултат и подаването на жалбата в рамките на предвидения в чл.156 ал.1 от ДОПК за това процесуален срок, налагат извод за нейната ДОПУСТИМОСТ.

Ревизията на жалбоподателя е започнала със заповед за възлагане на ревизия /ЗВР/ № Р-16002614002114-020-01/ 03.11.2014 г., издадена от началник сектор, дирекция  „Контрол“ при ТД на НАП гр. П., с обхват на ревизионното производство за задължения за данък върху представителните разходи за периода от 13.01.2009г.- 31.12.2013г.; задължения за  Корпоративен данък за периода от  13.01.2009г. до 31.12.2013г. и задължения за данък върху добавената стойност за периода от 28.01.2009 до 31.12.2013г.; задължения за Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на юридически лица за периода от 13.01.2009г. до 31.12.2013г.; Данък върху разходите за превозни средства за периода 13.01.2009г.- 31.12.2013г.

Съгласно заповедта, срокът за извършване на ревизията е бил определен на три месеца, считано от датата на връчване на заповедта, което е сторено по електронен път на 12.11.2014г. Срокът на ревизията е удължен до 12.03.2015г. със ЗВР № Р-16002614002114-020-002/11.02.2015 г., като заповедта е връчена по електронен път на 17.02.2015 г.

В законоустановения срок е съставен ревизионен доклад № Р-16002614002114-092-001/26.03.2015 г., констатациите на който са дали основание на ревизиращия екип да издаде процесния ревизионен акт № Р-16002614002114-091-001/22.04.2015 г.

С Решение № 563 от 16.07.2015 г. на Директора на Дирекция ОДОП-П. е потвърден ревизионен акт № Р-16002614002114-091-001/22.04.2015 г., поправен с РА №П-16002615082289-003-001/13.05.2015г. за поправка на ревизионен акт, в обжалваната част за допълнително определени задължения за ДДС в размер на 25690,74лв. ведно с дължимите лихви от 10732,33лв., констатациите за корпоративния данък, както и допълнително установения корпоративен данък за 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2013 г., съответно в размер на 398,69 лв., 129,74 лв., 137,65 лв. и 396,09 лв., ведно с общо начислените лихви – 370,78 лв.

С оглед правомощията на органите на приходна администрация по възлагане ревизии е представена Заповед № РД-09-518 от 30.04.2014 г., издадена от Директор на дирекция на ТД на НАП П..

Относно облагане по реда на чл.122 от ДОПК.

  Така от фактическа страна съдът намира за установено следното:

Ревизията е по реда на чл. 122 от ДОПК за периода 13.01.2009г. – 31.12.2013г. за корпоративен данък и за периода 28.01.2009 г. – 31.12.2013 г. по ЗДДС. В хода на ревизията е прието за установено, че са налице обстоятелства по ал. 1, т. 2 от чл. 122 от ДОПК, а именно –данни за укрити приходи или доходи.

В хода на ревизионното производство е установено, че „****“ ЕООД през ревизирания период е осъществявало дейност - търговия на дребно предимно с хранителни стоки, напитки, тютюневи изделия в обект магазин за хранителни стоки, находящ се в гр.Х. ул. „Р.а“ № 8. 

Ревизионно производство се предхождано от извършена проверка за установяване на факти и обстоятелства /ПУФО/, резултатите от която са обективирани в протокол № П-26-1422881-ОИС-01/27.10.2014г. Констатациите и доказателствата от проверката са присъединени към преписката с протокол № 0687180/14.01.2015г.

От предходната проверка са извършени общо 19 броя проверки на основните контрагенти на лицето,както следва: ********, „***" АД с БУЛСТАТ ***,„***" ЕООД с БУЛСТАТ ***, „***" ООД с БУЛСТАТ***, „***" ЕООД с БУЛСТАТ ***, „***." ЕООД с БУЛСТАТ ***, „***Б." АД с ***, *** Б. с БУЛСТАТ *** „**** Б." ЕООД с БУЛСТАТ ***, „*** Б." ООД с БУЛСТАТ ***, „***" АД с БУЛСТАТ ***, "***" СД с БУЛСТАТ ***, „***" ООД с БУЛСТАТ ****, „***" ООД с БУЛСТАТ ***, „*** ЕООД с БУЛСТАТ ****.

От органите по приходите е установено, че дружеството има регистриран ЕКАФП за обект хранителен магазин и ФУВАС за кафе-автомат. През ревизираните периоди лицето притежава разрешение за търговия с тютюневи изделия.

В хода на ПУФО и проведената ревизия от приходните органи са извършени множество процесуални действия, подробно описани в РД, представляващ неразделна част от обжалвания РА.

От РЛ са изискани документи, справки и обяснения с ИПДПОЗЛ, както и от трети лица, извършени са насрещни проверки, служебни проверки в информационната система на НАП.

В отговор на ИПДПОЗЛ № Р-16002614002114-040-01/18.11.2014г.(л.112), №Р-16002614002114-040-02/10.12.2014г. (л.191); №Р-16002614002114-040-03/12.02.2015 г. (л.178) са представени писмени обяснения и множество документи, между които оборотни ведомости, справка за банковата сметка на РЛ, справка за кадровия потенциал, съгласно която дружеството има назначени две лица на трудов договор на 8 часов работен ден; справка за обектите на дейност и касовите апарати на „****“ ЕООД, декларации по чл. 124 за периода 01.01.2009 г.-31.12.2013 г.(л.144 и сл.).

Съгласно представените писмени обяснения (л. 145) „…закупените стоки не са осчетоводени по сметка 304/стоки/ от фирмата ми поради следните причини:

-не съм получила стоката-предмет на продажба по описаните в т. 1 от положените подписи по нито една по посочените в т. 1 фактури, нямам стокови разписки за получаване на стоки по посочени по горе фактури за доставка на стоки.

Декларирам, че стоките по изброените в т. 1 от искането фактури не са постъпвали в склада на магазина на фирмата ми, намиращ се в гр. Х., ул.“Р.а“ №8, от което следва, че фирмата ми не е реализирала приходи от продажбата на посочените в т. 1 от искането фактури за доставка на стоки и съответно не ги е осчетоводила по сметка 70.

Декларирам, че следната надценка/разлика между покупната и продажната цена/ на извършваните  от фирмата ми продажби е както следва:

 -За 2009 година-8%

- За 2013 г.-10%..“

При анализ на документите е формиран извод, че „****“ ЕООД не е отразило в счетоводната си отчетност всички фактури за доставки, по които е получател, подробно описани в табличен вид.

Относно доставчиците в хода на ревизията са били установени следните обстоятелства:

  - „Д.Х.” АД с БУЛСТАТ ****

  Извършена е насрещна проверка, резултатите от която са отразени в протокол за извършена насрещна проверка (ПИНП) № П-16002615002018-141-001/09.02.2015г. (л.194). Констатирано е дружеството е издало на „****“ ЕООД и отразило в дневниците си за продажби фактури с номера, стойности и ДДС, подробно описани в РД. Съгласно представените писмени обяснения дружеството няма сключени договори и анекси за доставка на стока, както и не са издавани приемо-предавателни протоколи с „****” ЕООД. Предмет на сделките е продажба на цигари, като датата на прехвърляне на собствеността е датата на фактуриране на стоката. По всяка от издадените фактури е отбелязана и Т.О -6% от фиксираната цена при продажбите на цигари. Констатирано е, че фактурите са платени в брой. Посочено е от приходните органи, че продажбата на стоките се извършва като същите се разтоварват в търговския обект на клиента, находящ се в гр.Х., ул. „Р.а“ №8. Лицата, предали стоките са П.П.С.с ЕГН **********, Й.К.Ж.с ЕГН ********** и И.Г. Пеев с ЕГН ********** – служители в „Д.Х.” АД. Транспортирането на стоките е извършено с транспортно средство ФТс рег. № ****и с рег.№ ****, собственост на „Д.Х.” АД. (л.228).

  Извършено е посещение в офиса на „Д.Х.” АД, при което са проверени описаните в искането фактури и е направено ксерокопие на същите. Към всяка една от издадените фактури е записан рег.№ на МПС и името на лицето извършили транспортирането и предаването на стоките. За всяка доставка до обекта на „****” ЕООД в гр.Х. са издавани пътни листове с описан маршрут, които се съхраняват в офиса на „Д.” АД в гр.Х.. За извършеното посещение в офиса на „Д.Х.” АД са съставени протоколи с №№ 0687203/30.01.2015г. и 0687204/06.02.2015г.(л.201).

  - ЕТ „****” с БУЛСТАТ ****В отговор на изпратено ИПДПОТЛ  № Р-16002614002114-041-10/16.12.2014г.(л.547) е получен отговор, в който са дадени следните писмени обяснения: Фирмата е дистрибутор на продукти на „Д.”. Посочените фактури са издадени на „Д.Д.М.” ЕООД. Стоката е предадена от шофьор на фирмата: И. А.Ж.с автомобил с рег.№ ****, собственост на фирмата. Фактурите са осчетоводени и дължимият данък е начислен в съответните регистри. (л.542).

  - „Б.К.” ЕООД с БУЛСТАТ ****В отговор на изпратено ИПДПОТЛ № Р-16002614002114-041-06/16.12.2014г.(л.535) са представени  документи и писмени обяснения: Според писмените обяснения описаните фактури са издадени на клиента „Д.Д.М.” ЕООД. Посочено е, че между страните няма сключвани договори. Разплащането е в брой в деня на доставката. Стоките са натоварени на автомобил с рег.№ ****в складова база на фирмата и са предадени на шофьор Й.Т.Г., който е извършил транспорта до клиента. Описано е, че за фактура 1000067305/22.08.2013 г. транспортирането на стоките е извършено от транспортна фирма „Б.Л.“ ООД за сметка на доставчика. Стоките са натоварени в складовата база на доставчика, предадени са на транспортната фирма Й.Г., който е транспортирал стоките, като стоките са приети от МОЛ-Д.М.. Фактурите са отразени в счетоводните регистри на дружеството и са осчетоводени по с-ки 411, 702, 4532 и 501 – пР.ожени са хронологични описи, договори за наем на недвижим имот и анекси,  трудови договори, (л. 516)

  - „Л.” ЕООД с БУЛСТАТ ****

  До дружеството-доставчик е изпратено ИПДПОТЛ № Р-16002614002114-041-11/16.12.2014г.(л.507), в отговор на което  са представени  писмени обяснения, в които е посочено, че основната дейност на сочения доставчик е търговия с месо и месни продукти. Описаните фактури са издадени на „Д.Д.М.” ЕООД и са с предмет малотрайни и трайни колбаси, мляко и млечни произведения. Дейността се извършва чрез разнос и от склада на фирмата. Фирмата разполага с транспортни средства, с които се извършва разноса до клиента. Фактурите са платени в брой. Сделката е осъществена на адреса на клиента чрез разнос. Всички транспортни средства - бусове са със система за наблюдение и проследяване. В края на деня длъжностното лице проследява маршрута на всички посетени обекти. Според писмените обяснения дружеството разполага с кадрова, техническа и материална обезпеченост за извършване на доставките. ПР.ожени са копия на издадените фактури, извлечения от с-ки 501, 702 и 452, както и заповед за движение на колите.  (л.482).

  -  „С.” ООД с БУЛСТАТ ****

  В отговор на изпратено ИПДПОЗЛ (л.475)  от доставчика с вх.№ рев.190/20.01.2015г. (л.451) са представени документи и  писмени обяснения, в която е описано, че посочените в искането фактури са издадени от „С.” ООД на клиент „Д.Д.М.” ЕООД. Стоката е получена от складова база на дружеството в гр.Х., като същата е предадена от служител на фирмата - А.И.и приета от Д.М.. Транспортни разходи не са осчетоводени, тъй като транспортирането на стоката е за сметка на клиента. Разплащането е извършено в брой. Предметът на доставките е описан в самата фактура - предимно хранителни стоки. ПР.ожени са: договор за наем на склада, счетоводни справки за всяка фактури – с-ка 702, с-ка 4532 и с-ка 501. Според писмените обяснения между доставчика и РЛ няма сключени договори за доставки и анекси. Заявено е, че “..при подписване на стоката се подписва складова разписка, но не можем да ги намерим..“.Посочено е също, че в дружеството доставчик са назначени служители на трудови договори. Заявено е, че „..ако има търговска отстъпка тя е отразена във фактурата…“(л.451).

  Представени са спорните фактури, счетоводни статии, в които предмета на доставки е осчетоводена по дебита на сметка 7021-стоки.

  -  Р.-1” ООД с БУЛСТАТ ****До доставчика е изпратено ИПДПОТЛ № Р-16002614002114-041-12/16.12.2014г. и е получен отговор със следните писмени обяснения: „Р-1” е дистрибутор на продукти на „К.Ф.Б.” и е доставчик на захарни изделия по фактури, подробно описани във връченото искане. Прието е, че ”Р.-1” е изпълнител по спорните доставки към „Д.Д.М.” ЕООД. Констатирано е, че дружеството разполага с необходимите количества стоки, които да достави до клиента. Транспортът е за сметка на доставчика и е извършен с товарен автомобил ****с продавач разносна търговия –ВВи с товарен автомобил с рег.№ ****с продавач разносна търговия - Я.М., за което са пР.ожени съответните пътни листове(л.275).  Транспортът е извършван от склада на доставчика в гр. Х., ул. „С.“ № 62 до мястото на предаване на стоките – обект на получателя, намиращи се в гр. Х., ул. „П.К.“ №3. С предаване на стоките са предоставени и фактури на клиента. Посочено е също, че сумите по фактурите са платени в брой. Представени са свидетелства за регистрация на касови апарати, договор за наем на имот-складово помещение, находящ се в гр. Х., бул. „С.“ № 62.  (л.239).

  -  „З00” ООД с БУЛСТАТ ****В отговор на ИПДПОТЛ № Р-16002614002114-041-07/16.12.2014г.(л.444) са представени писмени обяснения, които е описано, че основната дейност на доставчика е търговия с млечни и месни произведения. Описано е, че всички фактури, описани в искането, са издадени на „Д.Д.М.” ЕООД, за което са пР.ожени копия от същите. Фактурите са платени в брой. Същите са включени в дневниците за продажби и съответните СД. Сумите са начислени по с-ки 702, 42302, 501. ”З00” ООД притежава необходимите трудови и материални ресурси за извършване на доставките към клиента. Фирмата има товарни коли до 3,5 т. и назначени шофьори на трудови договори, наета под наем складова база. Стоките са доставяни с транспорт на „З00” от лицата **** и са предавани на продавачките в обекта. ПР.ожени са копия на фактури, копие ведомости за заплати, главна книга за партида „Д.Д.М.” ЕООД. Описано е, че между РЛ и доставчика няма сключени договори, анекси и споразумения или кореспонденция по повод проверявани доставки. При доставките не са представяни приемо-предавателни протоколи. Според представените писмени обяснения дружеството-доставчик притежава необходимите трудови и материални ресурси да извърши доставката на стоките. Описано е, че „..в колите има поставени мобилни касови апарати, които издават фактурите в часа на доставката. такива са фактурите, чийто номера започват с осем. Другите са съставяни в склада на фирмата и са придружавали стоката при доставката…“(л.398). Представени са спорните фактури, справки по чл. 62, ал.5 от КТ, платежни ведомости, (л.400 и сл.)

  - „Д.” ЕООД с БУЛСТАТ ****На доставчика е изпратено ИПДПОТЛ № Р-16002614002114-041-03/16.12.2014г.(л.391), в отговор на което са представени писмени обяснения и документи, между които копия от спорните фактури, копия от трудовите договори, ведомости за заплати, копия на фактурите за закупено гориво, оборотни ведомости, хронологичен регистър (л.370). Съгласно представените писмени обяснения „Д.” ЕООД е издало посочените в искането фактури, за което са пР.ожени копия от същите, и „..продукцията действително е получена от клиента „Д.Д.М.” ЕООД…“ Предмет на доставките е хляб, собствено производство. Разплащането е в брой при получаване на стоката. Транспортът е извършен за сметка на „Д.” ЕООД с ****. Предаването на стоката се извършва от шофьора С.Т. Г., а приемането се извършва от продавач-консултанта или собственика на „Д.Д.М.” ЕООД. ПР.ожени са копия на трудови договори, ведомости за заплати, фактури за гориво, разпечатки от с-ка 205, с-ка 303, с-ка 411.(л.372 и сл.)

  -  „Р.” ЕООД с БУЛСТАТ  Изпратено е ИПДПОТЛ № Р-16002614002114-041-04/16.12.2014г.(л.364), в отговор на което е представено писмо с вх. № Рев-86 от 12.01.2015 г.(л.357), съгласно което „Р. ЕООД е издало ф-ра № 2965/15.10.2010г. на „Д.Д.М.” ЕООД, за което е пР.ожено копие от същата. Стоката е получена от склада на „Р.” ЕООД с превоз на клиента. Стоката е предадена от М.Г.Л. - продавач. Плащането по фактурата е в брой. Представени са разпечатки от с-ка 411 – Клиенти и с-ка 501 – Каса.

  Съгласно представените писмени обяснения „Р.“ ЕООД има склад за продажба на едро на съответния обект: магазин за местни изделия гр.Х., в двора на ДЗС-Продажбите се фактурират от продавачи: Д.К.и М.Л., назначени на трудов договор. Продажби на едро се извършват франко склада на „Р.“ ЕООД със собствен превоз на купувача. Плащането става в брой или с платежно нареждане. От страна на получателя стоката се приема от МОЛ или от упълномощените лица (л.361).

  - „Х.П.” АД с БУЛСТАТ ****

  На доставчика е изпратено ИПДПОТЛ № Р-16002614002114-041-02/16.12.2014г.(л.350), в отговор на което с писмо с вх.№ рев.156/19.01.2015г. (л.343) са представени копия на спорните фактури. Предмет на доставките са хляб и хлебни изделия. Разплащанията са в брой. Към писмото са пР.ожени разпечатки от журнал с-ка 411 на партида „Д.- Д.М.” ЕООД, дневник по ДДС на партида „Д.Д.М.” ЕООД.

  Посочено е, че доставките се извършват с транспорт на „Х.П.” АД ежедневно;

-  „Б.” ЕООД с БУЛСТАТ Б.До дружеството-доставчик е изпратено ИПДПОТЛ № Р-16002614002114-041-01/16.12.2014г. и получен отговор със следните писмени обяснения (л.288): ”Б.” ЕООД потвърждава, че описаните фактури по връчено искане са издадени на „Д.Д.М.” ЕООД, за което са пР.ожени съответните копия на същите. Предмет на стоките е хляб и хлебни изделия. Транспортът е за сметка на „Б.” ЕООД с шофьор на микробуса Х.О.И.. Същият предава стоката в обекта. Посочено е, че в пътните листове не са описани обектите на разноса.

Съгласно писмените обяснения „..стоките, които доставяме на фирма „****“ ЕООД са получени от фирма „ДХ“ АД гр. Д., производители на хляб и хлебни изделия/ и фирма „Т.К.“ ЕООД, гр. Х...“

Представени са документи за начина на отразяване на посочените фактури – разпечатки с-ка 401, с-ка 411 и аналитична разпечатка от с-ка 304., заверени копия на ведомости за заплати Разплащанията по фактурите са в брой;

- „А. Б.“ ООД с БУЛСТАТ ****В отговор на изпратено ИПДПОТЛ с изх. № К8 2443/17.06.2014г. (л.555) са представени писмени обяснения, в които е посочено, че „А. Б.” ООД е издало на „Д.Д.М.” ЕООД описаните в искането фактури.

Предмет на доставките са хранителни и нехранителни стоки и козметика. Разплащането е извършвано в брой.

Издадените фактури са включени в съответните счетоводни регистри и данъкът е начислен в СД за съответния месец. Продажбите към клиента са осчетоводени: 41101/70201, а отписването на себестойността на продадената стока: 70201/304. Транспортът по закупените от „А. Б.” ООД продукти е за сметка на клиента; Описано е, че продажбите се осъществяват от офис на доставчика. Според писмените обяснения фактурите са подписани от доставчика и  клиента

-  „В” ЕООД с БУЛСТАТ ****

На дружеството доставчик е извършена насрещна проверка, резултатите от която са отразени в ПИНП № П-16002614020931-141-01/01.10.2014г. (л.587). Според представените писмени обяснения основната дейност на дружеството е търговия на едро, в т.ч. разносна търговия. Стоките се товарят от склада в Д., ул. „П.К.“ № 1.

От органите по приходите е установено, че „В” ЕООД е извършило продажби на тютюневи изделия – цигари на „Д.Д.М.” ЕООД. При анализ на представените извлечения на с-ки 411, 501 е формиран извод, че разплащането по фактурите е извършено в брой. Прието е също, че от представените извлечения от счетоводен регистър на 702-01, е видно осчетоводяването на продажбите и начисляването на данъка, както и, че от представеното от с-ка 205-Транспортни средства, се установява, че дружеството разполага с товарни автомобили за доставка на стоките. Прието е също, че транспортът е осъществен и е за сметка на „В” ЕООД с автомобил с рег.№ ****с водач Д.А.Д.и автомобил с рег.№ ****с водач ****. От управителя на дружеството доставчик е посочено, че  стоките са предадени на клиента от водачите на автомобилите на лице, което работи в обекта. Прието е за установено от органите по приходите, че при посещението на автомобилите по обектите и при заявка от страна на клиента, същата се изпълнява веднага на място в обекта, поради което не се съставят договори за доставки. (л.590) ПР.ожени са 96 бр. копия на фактури, инвентарна книга, справки по чл.62 ал.5 КТ, според която в дружеството-доставчик има назначени 4 лица на длъжност „продавач-консултант“, оборотна ведомост;

-  ВТ” ЕООД с БУЛСТАТ ****

В хода на ревизията е извършена е насрещна проверка приключила с ПИНП № П -16002614020926-141-01/01.10.2014г. (л.720), в който е посочено, че основната дейност на дружеството е търговия на едро, в т.ч. разносна търговия.

От представените документи установено, че „В” ЕООД е извършило продажби на тютюневи изделия – цигари на „Д.Д.М.” ЕООД. Формиран е извод, че от представените извлечения на с-ки 411, 501 се установява, че разплащането по фактурите е извършено в брой, по касов път. Констатирано е, че от представените извлечения от счетоводен регистър на 702-01, се установява осчетоводяването на продажбите и начисляването на данъка. Представено е извлечение от с-ка 205-Транспортни средства, видно от което дружеството разполага с 1 бр. товарен автомобил за доставка на стоките с рег.№ **** и два броя, наети от „В” ЕООД. Транспортът е за сметка на „ВТ” ЕООД и е осъществен с автомобил с рег****ВС, с водачи Д.А.Д.и ****Г., автомобил с рег.№ Х 3509 ВН, с водач Н.З.К.и автомобил с рег.№ ****, с водач ****. Според изводите на приходните органи, стоките са предадени на клиента от водачите на автомобилите на лице, което работи в обекта. Според писмените обяснения при посещението на автомобилите по обектите и при заявка от страна на клиента, същата се изпълнява веднага на място в обекта и не се съставят договори за доставки.(л.728) ПР.ожени са 36 бр. копия на фактури, оборотна ведомост, справка за движението по партида на „Д.Д.М.” ЕООД, счетоводна справка на с-ка 205, инвентарна книга, справки по чл.62 ал.5 КТ.

- „****“ АД с БУЛСТАТ 131263858

На дружеството доставчик е изпратено ИПДПОТЛ с изх. № К8 2429/17.06.2014г. (л.801), в отговор на което са  представена декларация, в която е посочено, че  „****“ АД е издало на „Д.Д.М.” ЕООД описаните в искането фактури, за което са пР.ожени копия на същите. (л.805).

Описано е, че предмет на доставките са различни видове козметични продукти. Разплащането е извършвано в брой. Транспортът на стоките е осъществен и е за сметка на „****“ АД, чрез разнос. Дистрибутори извършват доставка на стоките до склада на клиента. Според писмените обяснения, доставчика разполага необхоД.та техническа, кадрова и материална обезпеченост за извършването на доставките към „Д.- Д.М.” ЕООД. Посочено е, че описаните в искането фактури са включени в дневниците по ЗДДС и СД в съответните периоди. ПР.ожени са договори за наеми на складови помещения, трудови договори на лицата извършили разноса, хронология по клиенти, пътна книжка.

- „****“ ЕООД с БУЛСТАТ ****

Изпратено е ИПДПОТЛ с изх. № К8 2432/17.06.2014г.(л.848), в отговор на което  са представени писмени обяснения (л.853), съгласно които „****“ ЕООД е с предмет на дейност – търговия с тютюневи изделия. Посочено е, че дружеството е издало описаните в искането фактури на клиент - „Д.Д.М.” ЕООД – пР.ожени са копия на фактурите. Описано е, че при доставките на дребно няма съпътстващи документи. Търговски представители на фирмата посещават обекта и на място приемат поръчката, изпълняват я и издават фактура за доставката. Разплащанията са извършвани в брой. Стоките са доставени в обекта на клиента на адрес в гр.Х. и с транспортно средство собственост на „****“ ЕООД - товарен **** от лицето СС- служител във фирмата. ПР.ожения: копия на фактури, рег.талон на МПС, извлечение от главна книга за клиент „Д.Д.М.” ЕООД;

-  „ИФ“ ООД с БУЛСТАТ ****

В отговор на ИПДПОТЛ № К8-2433/17.06.2014г. (л.867) са представени писмени обяснения (л.874), в които е посочено, че дружеството-доставчик е издало описаните в искането фактури на клиент - „Д.Д.М.” ЕООД. ПР.ожени са копия на фактурите. Описано е, че предмет на доставките са шоколади, бонбони, сухари, вафли и др. Начинът на плащане е в брой. За осъществяване на дейността си „ИФ“ ООД използва собствени транспортни средства, за което са пР.ожени копия на талони за МПС с рег.№ ****. Посочено е, че транспортът от склада до клиента е за сметка на „ИФ“ ООД. Стоките са доставяни от лица назначени по трудови договори - ****, И.Г. ****. Заявено е, че дружеството разполага с необхоД.та материална, техническа и кадрова обезпеченост за извършването на доставките.

Според писмените обяснения търговските представители на доставчика приемат заявките за доставки на стоки от РЛ чрез мобилно устройство на обекта. Приетите заявки се изпращат по електронен път в офиса на доставчика, където се обработват в ERP система от оперативен счетоводител и се издава фактура. ПР.ожени са: пътни листи, хронологични ведомости за осчетоводяването на фактурите и начисляването на данъка, трудови договори, дневен финансов отчет, електронни контролни ленти (л.967), свидетелство за регистрация на ФУ.

-  „**** Б.“ ЕООД 

В отговор на отправено ИПДПОТЛ с изх. № К8 2436/17.06.2014г.(л.999) е получен отговор със следните писмени обяснения (л.1004). Дружеството е издало посочените в искането фактури с получател „Д.Д.М.” ЕООД, за което са предоставени заверени копия същите. Предмет на доставките е продажба на хранителни стоки. Дружеството осъществява дейност по производство и търговия на едро с хранителни стоки. Доставките са осъществени чрез разносна търговия, при което фактурите се издават на място при самата доставка. Разплащането е в брой, в обекта. Доставките са транспортирани с автомобили на дружеството, а лицата доставяли стоката са **** и други, назначени по трудов договор. Описано е, че лицата са отчитали събраните пари от доставките.

ПР.ожени са: хронологични ведомост от с-ки гр.70, 4532, 411, хронологичен опис на всички доставки и плащания от „Д.-Д.М.“ ЕООД, заверени копия на трудови договори, заверени копия на свидетелства за регистрация на МПС.

-  „****“ ЕООД с БУЛСТАТ ****Изпратено е ИПДПОТЛ с изх. № К8 2440/17.06.2014г.,(л.1255) в отговор на което са представени документи, между които копия на спорните фактури, и писмени обяснения от ИИ-счетоводител (л.1259), в които е посочено, че дружеството е издало посочените в искането фактури с получател „Д.Д.М.” ЕООД. Описано е, че предмет на доставка са различни видове шоколадови десерти. Описано е също, че стоката се предава на клиента придружена единствено с фактура. Стоката е доставяна до обекта на клиента в гр.Х.. Заявката се взима в деня на посещението. Същата се намира в превозното средство и се предоставя в деня на самото посещение - тип разносна търговия, като същото МОЛ издава фактура с касов бон. Транспортът се извършва с МПС, собственост на „****“ ЕООД.  В писмените обяснения е посочено, че доставчикът не разполага с информация за имената на лицата, получили стоката по спорните фактури.

ПР.ожени са също извлечения от с-ка 411, 702, 4532 по фактури с клиент „Д.Д.М.” ЕООД. ПР.ожена е справка с данни за МПС и информация за МОЛ, в която са описани вида на превозното средство, с което е извършен транспортът, рег.№ на МПС, и имена МОЛ относно предоставянето на стоката. ПР.ожени са трудови договори на съответните лица извършили предаването на стоките, договори за наем.

- „КФМ“ ООД с БУЛСТАТ ****

На доставчика е изпратено ИПДПОТЛ с изх. № К8 2439/17.06.2014г.(л.1287), в отговор на което са представени писмени обяснения (л.1291)  и документи, между които аналитична справка на с-ка 410 Клиенти за посоченият контрагент, както и копия на издадените на „Д.Д.М.” ЕООД фактури, описани в искането.

Съгласно представените писмени обяснения дружеството-доставчик има развита дистрибуторска мрежа в цялата страна и осъществява разносна търговия със собствени транспортни средства. Описано е, че предаването на стоките се извършва от самите шофьори на място в обекта при издаване на фактурите. Заявено е, че описаните в искането фактури са включени в счетоводните регистри и съответно в дневниците за продажби по ДДС в съответните периоди. Посочено е, също, че „…има действащи ДЦ в ****. МОЛ издава необходимите документи мобилни фискални устройства…“

- „К.“ ЕООД с БУЛСТАТ ****Изпратено е ИПДПОТЛ с изх. № К8 2434/17.06.2014г.(л. 1296), в отговор на което са представени писмени обяснения, в които е посочено, че дружеството-доставчик е издало посочените в искането фактури с получател „Д.Д.М.” ЕООД.

Описано е, че продажбата на стоки става чрез посещение на експедитори в обектите на клиенти – от типа разносна търговия. Посочено е, че плащанията по фактурите е извършено в брой. Транспортът е за сметка на „К.“ ЕООД и е извършен с ****с експедитор ****. Процесните фактури са включени в счетоводните регистри и дневници по ДДС - пР.ожение на хронологични регистри от с-ки 701, 411, 4532. „К.“ ЕООД притежава необхоД.та техническа, кадрова и материална обезпеченост за извършване на доставките. В писмените обяснения е заявено, че продажбата се осъществява в обекта на доставчика, като „ се прави избор от нашия автомобил., наречен Пълна витрина..“ Посочено е също, че от страна на доставчика не са представени пътни листове, защото същите „са унищожени при наводнение на архива..“(л. 1300). ПР.ожени са оборотна ведомост и счетоводен регистър от с-ка 3041, спорните фактури и кредитни известия.

- „М.Д.“ ЕООД с БУЛСТАТ ****

В отговор на изпратено ИПДПОТЛ с изх. № К8 3032/27.08.2014г. (л.1368) от доставчика са представени документи и писмени обяснения, в които е посочено, че основната дейност на дружеството е търговия със захарни изделия. Описано е, че служители на фирмата разполагат със служебен автомобил /миниван/, с който се доставя стоката до клиента. Всеки автомобил е оборудван с касов апарат и принтер – фактура и касови бележки се издават в момента на предаване на стоката. Всеки търговски представител разполага с PALM – компютърно устройство, което в реално време показва складовата наличност и дали тя е достатъчна за да бъде продадено определено количество стока. Автомобилите, принтерите и касовите апарати, както и PALM – компютърно устройство са собственост на „М.Д.“ ЕООД. Посочените фактури са включени в счетоводните регистри на дружеството. ПР.ожени са процесните фактури, трудови договори на лицата предали стоката, рег.талон на МПС, пътни листове,електронна контролна лента, дневен финансов отчет, фискална касова бележка на стойност 20,00 лв. с ДДС, издадена на РЛ, в която като повод за издаване не е посочено „развален касов апарат“, пътни книжки.

- „**** Б.“ с БУЛСТАТ ****

В отговор на изготвено ИПДПОТЛ с изх. № К8 2441/17.06.2014г.(л. 1401) е получен отговор със следните писмени обяснения: Дружеството е издало посочените в искането фактури с получател „Д.Д.М.” ЕООД, за което са предоставени заверени копия на същите. Фактическото предаване на стоките е станало на датата на извършване на съответната продажба, на преносителя на клиентската карта, който с плащането на фактурираната стойност е потвърдил получаването на стоките. Посочено е, че фактурите са отразени в счетоводството на ** и са включени в дневниците за продажби по ДДС. Стоките са транспортирани от клиента „Д.Д.М.” ЕООД и са за негова сметка. „**** Б.“ ЕООД разполага с необходимия технически, кадрови и материален потенциал за извършване на доставките по посочените фактури. (л. 1405).

- „ММ“ ООД с БУЛСТАТ ****

 До дружеството-доставчик е изпратено ИПДПОТЛ с изх. № К8 3035/27.08.2014г.(л.1453), в отговор на което са представени документи и писмени обяснения. В тази връзка е представена декларация от управителя на дружеството, че посочените фактури са издадени на „Д.Д.М.” ЕООД. Същите са с предмет на доставките млечни продукти–собствено производство. Описано е, че транспортните разходи са за сметка на „ММ“ ООД, като дружеството разполага с транспортни средства за разнос на продукцията си. Представени са хронологични регистри от с-ки 411, 4532, справки за притежавани транспорти средства и други активи, както и трудови договори на лицата извършили транспортирането и предаването на стоките. (л.1459).

-  „НД“ ЕООД с БУЛСТАТ ****

В хода на ревизията е изпратено ИПДПОТЛ с изх. № К8 2435/17.06.2014г., в отговор на което от доставчика са изискани документи и писмени обяснения. (л. 1500).

Съгласно представените писмени обяснения дружеството е официален представител на Б. на определени марки стоки. Фактурите описани в искането са с получател „****” ЕООД. От органите по приходите е прието за установено, че спорните фактури са намеР.и отражение в счетоводните регистри на дружеството. Стоките са платени в брой и са доставяни от служители, работещ на обекта. Транспортът е за сметка на „НД“ ЕООД с автомобили собственост на дружеството: с рег****, с които се обслужва този район. ПР.ожени са: копия на цитираните фактури, аналитична справка по с-ка 411, счетоводни записвания по фактурите, баланс - книга за продажби, копия на трудови договори на лицата предали стоката на „Д.Д.М.” ЕООД, пътни листове на обслужващите коли. (л.1505).

-  „****“ СД с БУЛСТАТ ****

На дружеството-доставчик е извършена насрещна проверка на доставчика, резултатите от която са отразени в ПИНП № П -16002614020086-141-01/01.10.2014г.(л.1559)

В хода на проверката е установено, че „****“ СД е издало на ревизираното лице посочените фактури. Предмет на доставките са различни хранителни продукти. Разплащането е в брой.

В ПИНП е записано, че  „..проверяваното лице твърди, че няма сключени договори с клиенти и транспорта е за негова сметка. Относно съпътстващите документи не  са представени такива, както и писмено обяснение. Не са представени счетоводни документи, удостоверяващи осчетоводяване на издадените фактури…“

ПР.ожени са спорните фактури, справки за сключени трудови договори.

- „Н. Б.“ АД с БУЛСТАТ ****

На доставчика е изпратено ИПДПОТЛ с изх. № К8 2435/17.06.2014г., (л.1569), в отговор на което са представени писмени обяснения(л.1574), в които е посочено, че „Н. Б.“ АД е издало на „Д.Д.М.” ЕООД посочените в искането фактури. Описано е, че предмет на доставките са сладоледени продукти. Разплащането е в брой в момента на предаване на стоката срещу издадена фактура с касова бележка. Транспортът е за сметка на „Н. Б.“ АД. Клиентът е включен в маршрут, обслужван от дистрибутор на „Н. Б.“ АД, който периодично преминава и осъществява продажби на всички включени в него клиенти, в т.ч. и на „Д.Д.М.” ЕООД. Рег.№ на МПС е ****, а имената на шофьорите са ****-назначени по трудов договор в дружеството.

Представени са копия на спорните фактури, счетоводна справка, копие на договор за покупко-продажба на сладолед и замразени продукти между РЛ и доставчика, копие от свидетелство за регистрация.

- „Н. ****Б.“ АД с БУЛСТАТ ****

 Изпратено е  ИПДПОТЛ с изх. № К8 2438/17.06.2014г. (л.1633), в отговор на което са представени писмени обяснения, в които е описано, че дружеството е издало на „Д.Д.М.” ЕООД посочените в искането фактури. ПР.ожени са копия на същите, ведно със счетоводни справки с издадените фактури и плащанията по тях. Посочено е, че предмет на доставките са сладоледени продукти. Разплащането е в брой в момента на предаване на стоката срещу издадена фактура с касова бележка. Транспортът е за сметка на „Н. ****Б.“ АД. Клиентът е включен в маршрут, обслужван от дистрибутор на „Н. Б. АД, който периодично преминава и осъществява продажби на всички включени в него клиенти, в т.ч. и на „Д.Д.М.” ЕООД. Рег.№ на ****ВХ, а името на шофьора е Н.А., назначен по трудов договор в дружеството.  В писмените обяснения е посочено, че всички клиенти са включени в дневниците за продажби и са отразени по съответните счетоводни сметки.(л.1634)

-ТЛГ“ АД с БУЛСТАТ ****

На дружеството-доставчик е извършена насрещна проверка, резултатите от която са отразени в  ПИНП № П -22220614020492-141-01/01.10.2014г.(л.1648) В хода на проверката е установено, че основният предмет на дружеството е търговия с тютюн и тютюневи изделия. В писмените обяснения от управителя е посочено, че спорните фактури са издадени на РЛ. Описано е, че плащанията са осъществени в брой, за което са издадени касови бележки и са заприходени в дружеството с ПКО. Според представените писмени обяснения, стоката е приемана от Д.М. след получена заявка. ПР.ожена е главна книга на с-ка 411 с контрагент „Д.Д.М.” ЕООД.  Описано е, че стоките са доставени до обекта на клиента с транспортно средство на „ТЛГ“ АД, с микробус с рег.№ ****, а стоките са предадени на купувача от шофьора ППС. Посочено е, че „ТЛГ“ АД извършва разносна дейност за региона на **област. Според представените писмени обяснения фирмата разполага с целия необходим технически и кадрови потенциал за осъществяване на дейността си. (л.1654). ПР.ожени са копия на издадените фактури и счетоводни разпечатки за отразяване и осчетоводяване на фактурите.

 „ТЛГ *“ АД с БУЛСТАТ ****

На доставчика е извършена е насрещна проверка приключила с ПИНП № П -16001614020614-141-01/01.10.2014г. От дружеството-доставчик са представени документи и писмени обяснения, в които е описано, че основният предмет на дружеството е търговия с тютюн и тютюневи изделия. Фактурите посочени в искането са издадени на „Д.Д.М.” ЕООД. Заявено е, че между двете дружества няма подписани договори, като е посочено, че към фактурите са съставяни Приемо-предвавателни протоколи. Според представените писмени обяснения „..разплащането по сделките се извършва в брой от служител на **** ООД и представител на клиента в обекта на клиента при предаване на стоката, фактурата и фискалния бон или на отложено плащане-при следваща доставка…‘Дружеството разполага със собствени средства за осъществяване на дейността –заверено копие на с-ка 205. Разплащането по фактурите е в брой.(Л.1686) ПР.ожени са: копия на фактурите, разпечатки от с-ка 411, 4532. Описано е, че фирмата разполага с целия необходим технически и кадрови потенциал за осъществяване на дейността си.

В хода на ревизията при направената проверка на първичните счетоводни документи на „Д.Д.М.” ЕООД е установено, че РЛ има извършвани покупки от горепосочените доставчици, които са отразени в дневниците за покупки. Фактурите са платени в брой и са идентични с фактурите, които не са осчетоводени и отразени в дневниците за покупки на ревизираното лице. Според приходните органи, от извършена съпоставка и анализ на данните в хода на ревизията е установено, че са налице неосчетоводени получени доставки на стоки от горните контрагенти (подробно описани по фактури в изготвени таблици в РД към РА) и неосчетоводяване /недеклариране на последващата им реализация, което е довело до намаляване на задълженията по ЗКПО и ЗДДС на „Д.Д.М.” ЕООД.

В хода на ревизията е установено също, че процесните фактури съдържат пълни данни за съставителите им, основание, предмет, натурално и стойностно изражение за стопанските операции. Направен е извод, че процесните фактури отразяват настъпили данъчни събития по смисъла на ЗДДС. Счетено е, че според пР.ожените доказателства по фактурите, данъкът е начислен от доставчиците и стойността е платена при доставките по касов път (по някои фактури – по банков път), в резултат на което е прието, че ревизираното лице е получило процесните стоки. Прието е за установено, че получените стоки не са отразени в счетоводството на ревизираното лице и съответно не са отразени приходите от тяхната продажба. Посочено е, че към 31.12. в годишен аспект по счетоводни данни приходните органи не са констатирали осчетоводени излишъци или липси на стоки, в т.ч. на стоки по неотразените фактури.

Формиран е извод, че липсват документи, удостоверяващи евентуален износ на същите, и че въпросните стоки (от неосчетоводените и неописани данъчни документи – данъчни фактури), са реализирани на вътрешен пазар като за тяхната продажба не е издаден документ, съответно не са отчетени приходи при ревизираното лице от тяхната последваща реализация съгласно определения с нормативни актове ред.

От извършена проверка, резултатите от която са обективирани в Протокол № 26-1422881-073-01/27.10.2014г. (л.1704) /присъединен с Протокол № 0687180/14.01.2015г./ е констатирано, че дружеството използва кафе-автомат и за отчитане на продажбите има ФУВАС. След като са разчетени оборотите от ФУ за извършените продажби е установено, че същите не са отчетени в приход и не са намеР.и отражение в СД по ЗДДС и дневниците за продажби. Представен е договор за техническо обслужване и ремонт № 2375 и свидетелство за регистрация на ФУ № ****, от който е видно, че ФУВАС функционира от 01.11.2012г. Предвид изложеното са снети данни и са пР.ожени разпечатки и справка за регистрираните данни, от които са видни размерите на приходите от кафе-автомата, пР.ожени към протокола за извършена проверка.

С Протокол № 1405867/26.05.2014 г. са приобщени оборотни ведомости,  извлечения от счетоводни сметки, счетоводни регистри по чл. 62а от КТ, договор за абонаментно обслужване, справки за оборотите от ФУВАС. (л.1783).

Спор по фактите не се формира между страните.

Предвид направените установявания  по надлежния ред на РЛ е връчено уведомление на основание чл. 124, ал. 1 от ДОПК и уведомление по реда на чл. 17, ал. 1, т. 2 от ДОПК.

Видно от констатациите в РД, за определяне на основата за облагане с данъци се вземат предвид всяко от относимите обстоятелства по чл. 122, ал. 2 от ДОПК. Изготвен е анализ по реда на този член и са съставени множество таблици, онагледяващи неотчетените покупки по години, по доставчици и по фактури, видове стоки надценки/отстъпки, отчетна и продажна стойност, ДДС върху укритите приходи.

Съгласно представени оборотни ведомости на дружеството, както и декларация на „Д.Д.М.” ЕООД за пР.аганите средни надценки във фирмата, са определени за периода следните надценки за стоките, различни от цигари: 2009 г. – 8%; 2010 г. – 8,8%; 2011 г. – 8,8%; 2012 г. – 8,8%; 2013 г . – 8,9%. (л.145, 146). Стойността на неотчетените приходи от продажба на цигари е определена въз основа на предоставената от доставчиците търговска отстъпка на „Д.Д.М.” ЕООД, т.е. по фиксирани цени.

І. По Закона за корпоративното подоходно облагане:

С оглед гореизложеното, данъчната основа за облагане с КД за 2009 г. – 2013 г. е определена като към декларираните приходи и разходи са добавени, съответно установените укрити приходи от продажба на неосчетоводените закупени стоки (2009 г. – 62781,06 лв., 2010 г. – 19567,22 лв., 2011 г. – 20135,54 лв., 2012 г. – 9275,89 лв. и 2013 г. – 13571,92 лв.) и отчетната стойност на същите (2009 г. – 58794,08 лв., 2010 г. – 18269,76 лв., 2011 г. – 18759,01 лв., 2012 г. – 8618,81 лв. и 2013 г. – 12618,13 лв.).

Освен това, установените укрити приходи от продажби от кафе-автомат за 2012 г. и 2013 г. съответно в размер на 391,09 лв. и 3007,17 лв. също са прибавени към декларираните приходи. По този начин е формирана данъчна печалба за ревизираните години (от 2009 г. до 2011 г. и 2013 г.), като са доначислени съответните полагащи се корпоративен данък и пР.ежащи лихви, предмет на обжалване.

За отчетната 2012 г. е определена данъчна основа за облагане с корпоративен данък в размер на 0 лв. Изготвени са таблици, онагледяващи процесните констатации, свързани с неосчетоводените от РЛ покупни фактури - предмет, данъчна основа, ДДС, надценката и укритите приходи, както и справки за формирането на данъчната основа за облагане с корпоративен данък за отделните години, доначисления полагащ се корпоративен данък и пР.ежащи лихви, както и лихви за дължими, но невнесени в срок авансови вноски за корпоративния данък.

ІІ. По Закона за данък върху добавената стойност:

В хода на ревизията е констатирано, че „Д.Д.М.” ЕООД е регистрирано за целите на ЗДДС на 28.01.2009г. Във връзка с установените данни за укрити приходи и направения анализ, данъчната основа за облагане с ДДС за м.12.2009г., м.12.2010г., м.12.2011г., м.12.2012г. и м.12.2013г. е определена като към декларираните по справки-декларации продажби за посочените данъчни периоди, е прибавен размерът на установените при ревизията неотчетени приходи от продажба на стоки през годините с определените при ревизията надценки от покупната цена. Прието е, че стоките са продадени към 31.12 на съответната година, тъй като към края на годината процесните стоки не са установени като излишък.

На основание чл.122, ал.1, т.2 от ДОПК е начислен допълнително ДДС, както следва: за данъчен период 12.2009г. върху данъчна основа 62781,06 лв. е начислен ДДС в размер на 12556,21лв. при данъчна ставка 20%, съгласно чл.86 и чл.66, ал.1, т.1 от ЗДДС. В таблица 1 на стр.21 от РД е посочена данъчната основа, върху която следва да се начисли ДДС по доставчици; за данъчен период 12.2010г. върху данъчна основа 19567,22лв. е начислен ДДС в размер на 3913,45лв. при данъчна ставка 20%, съгласно чл.86 и чл.66, ал.1, т.1 от ЗДДС. В таблица 1 на стр.22 от РД е посочена данъчната основа ,върху която следва да се начисли ДДС по доставчици; за данъчен период 12.2011г. върху данъчна основа 20135,54лв. е начислен ДДС в размер на 4027,11лв. при данъчна ставка 20%, съгласно чл.86 и чл.66, ал.1, т.1 от ЗДДС. В таблица 1 на стр.23 от РД е посочена данъчната основа ,върху която следва да се начисли ДДС по доставчици; за данъчен период 12.2012г. върху данъчна основа 9275,89лв. е начислен ДДС в размер на 1855,18лв. при данъчна ставка 20%, съгласно чл.86 и чл.66, ал.1, т.1 от ЗДДС. В таблица 1 на стр.25 от РД е посочена данъчната основа, върху която следва да се начисли ДДС по доставчици; за данъчен период 12.2013г. върху данъчна основа от 13571,92лв. е начислен ДДС в размер на 2714,38лв., определен при данъчна ставка 20%, съгласно чл.86 и чл.66, ал.1, т.1 от ЗДДС. В таблица 1 стр.29-30 от РД е посочена данъчната основа, върху която следва да се начисли ДДС по доставчици.

Предвид установеното в хода на ревизията, че дружеството използва кафе-автомат като за отчитане на продажбите има ФУВАС, а разчетените обороти от ФУ за извършените продажби не са отчетени като приход и не са намеР.и отражение в СД по ЗДДС и дневниците за продажби, следващият се за доначисляване ДДС от тези продажби е определен общо в размер на 679,64 лв., по формулата на чл. 53 от ППЗДДС, т.е. върху данъчна основа 3398,26 лв.  в табличен вид са описани отчетите от ФУВАС, както и дължимият ДДС по периоди

В хода на първоначалното съдебното производство е допусната и приета СГЕ. В изпълнение на поставените задачи вещото лице е описало фактурите, подписани от Д.М. и Румяна Добрева.

Според заключението на вещото лице са установени подписани данъчни фактури от доставчици „ИФ“ ООД, „Д.Х.“ АД, „ТЛГ“ АД, „****“ АД и „****“ ООД.

Назначена е и ССЕ, при която вещото лице, като е взело предвид неосчетоводените фактури, върху които има поставен подпис на получател на жалбоподателя или нейни служители, съгласно заключението по СГЕ, е установило следните задължения за довнасяне по периоди, както следва:

м. 12. 2009 г.- ДДС за довнасяне 1,94 лв.;

                         ДДС невнесено от кафе-автомат 0,00 лв.

Общо за довнасяне, ведно с пР.ежащата лихва – 2,99 лв.

м. 12. 2010 г.- ДДС за довнасяне 0,00 лв.;

                         ДДС невнесено от кафе-автомат 0,00 лв.

Общо за довнасяне, ведно с пР.ежащата лихва – 0,00 лв.

м. 12. 2011 г.- ДДС за довнасяне 4,41 лв.;

                         ДДС невнесено от кафе-автомат 0,00 лв.

Общо за довнасяне, ведно с пР.ежащата лихва – 5,90 лв.

м. 12. 2012 г.- ДДС за довнасяне 1,67 лв.;

                         ДДС невнесено от кафе-автомат 37,33 лв.

Общо за довнасяне, ведно с пР.ежащата лихва – 47,97 лв.

м. 12. 2013 г.- ДДС за довнасяне 10,17 лв.;

                         ДДС невнесено от кафе-автомат 0,00 лв.

Общо за довнасяне, ведно с пР.ежащата лихва – 2,99 лв.

Вещото лице е посочило, че задължението на ДДС за довнасяне - 95,76 лв. ведно с пР.ежащи  лихви – 18.02 е в общ размер на 113,78 лв.

  Според заключението на експерта, предвид неосчетоводените фактури, върху които има поставен подпис на получател на жалбоподателя или нейни служители,  стойността на корпоративния данък за довнасяне по години се променя както следва:

  За 2009 г.- 0,97 лв; за 2010 г.-0,00 лв; за 2011 г.-2,20 лв; за 2012 г.-305,80 лв., или общия размер на корпоративния данък за довнасяне на периода 2009 г.-2013 г. е 308,97 лв.

  Като забележка в назначената ССчЕ експертът е посочил, че „..установената в СГЕ данъчна фактура № 2174917542 не съществува като издадена, а е идентична с № 2174917642/10.08.2013 г. по дата и стойност. Данъчната фактура установена на лист 1675 гръб, на която не се чете номера е идентична по дата и стойност с фактура  № 2174918033/22.08.2013 г., намираща се на лист 1702…“

При така установеното от фактическа страна, съдът формира следните правни изводи:

 На първо място, следва да се посочи, че ревизионното производство е проведено по реда на чл. 122 и сл. от ДОПК. Съгласно константната съдебна практика, за да се пР.ожи чл. 122 от ДОПК при установяването на дължимия данък, следва да е налице особен случай, който да препятства извършването на ревизия по общия ред за определяне на конкретното данъчно задължение, за конкретния данъчен период и за конкретния данъчен субект. Тези особени случаи са уредени изчерпателно от чл. 122 от ДОПК и следва да са установени обективно от органа по приходите в условията на пълно доказване, за да премине ревизията по реда на чл.122 от ДОПК. Установяването на основанията следва да е доказано с допустимите от ДОПК доказателства, като доказателствената тежест е за органите по приходите и не е допустимо пР.агането на разпоредбата при само предполагаемо наличие на основание.

Посоченото в РА основание за формиране на основите за облагане с данък върху доходите е това по чл. 122, ал. 1, т. 2 от ДОПК – налице са данни за укрити приходи или доходи. Съгласно разпоредбата на чл. 122, ал. 2 от ДОПК данъчната основа по чл. 122, ал. 1 се определя след анализ на обстоятелствата, регламентирани изчерпателно в т.1-16 от ал. 1 на чл. 122 от ДОПК. При определяне на данъчната основа по особения ред на чл.122 ал. 1 от ДОПК, органът по приходите не е длъжен да анализира и разгледа всички критерии, визирани в нормата на ал. 2, с оглед тяхната разностранност. Достатъчно е да  направи анализ на онези от тях, които му позволяват да определи данъчната основа по възможно най–обективния и достоверен начин по отношение на конкретния ревизиран субект.

В случая, ревизиращите органи по приходите са извършили анализ на обстоятелствата по ал.2,  които са приели за относими към данъчната основа, а именно и които биха допринесли за определянето й по възможно най-достоверния и обективен начин по отношение ревизирания субект.

Неминуемо, така определената данъчна основа по реда на чл. 122 от ДОПК, ще се различава от обективно осъществения данъчен фактически състав, но това е резултат на неправомерното поведение на задълженото лице, което в случая, не е декларирало и не е заплатило данък върху доходите за процесните периоди. Същото, обаче, разполага с процесуална възможност в хода на производството по обжалване на ревизионния акт да опровергае установените фактически констатации, като ангажира съответните доказателства, във връзка с обективно осъществения данъчен фактически състав и докаже, чрез проведено пълно насрещно доказване, че размера на облагаемата му данъчната основа е друг, а не приетият от ревизиращите органи.

В обсъжданата до тук насока, следва да се съобрази правилото възведено в чл.124 ал.2 от ДОПК, съобразно което – “В производството по обжалването на ревизионния акт при извършена ревизия по реда на чл.122 фактическите констатации в него се смятат за верни до доказване на противното, когато наличието на основанията по чл.122 ал.1 е подкрепено със събраните доказателства.”

Това означава, че на ревизионния акт е нормативно придадена отнапред, материална доказателствена сила по отношение на обективираните в него констатации. Казано с други думи, тежестта за тяхното оборване е на жалбоподателя; това обаче важи в случай, че преди това органите по приходите са успели по несъмнен начин да докажат, че по отношение на ревизираното лице и за ревизирания период е налице някое от изчерпателно изброените в чл.122 ал.1 от ДОПК обстоятелства.

От събраните по делото доказателства по безспорен начин се доказва, че по отношение на жалбоподателя и за ревизираните периоди, са налице данни за получени доходи от дейността, които не са били декларирани – чл. 122, ал. 1 т. 2 от ДОПК, макар и не в посочените в РА размери.

През ревизирания период жалбоподателят е получил стоки по издадените му от трети лица фактури, които обаче не е осчетоводил, съответно не е осчетоводил последващата им продажба, начислявайки приходите от това и ДДС.

В хода на ревизията са представени фактури издадени на „Д. –Д.М. 2009“ ЕООД“, като само за част от фактурите е констатирано, че са положени подписи от РЛ или негов представител.

Според заключението на вещото лице по назначената СГЕ, са установени подписани данъчни фактури от доставчици „ИФ“ ООД, „Д.Х.“ АД, „ТЛГ“ АД, „****“ АД и „****“ ООД.

Съгласно чл. 113, ал. 1 и 4 от ЗДДС фактурата се издава в петдневен срок при извършване на доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане. По отношение на спорните фактури не се твърди и не се доказва да е извършено авансово плащане. Следователно, основанието за издаване на данъчния документ е именно доставката на стоките от доставчика на получателя. Последният, с подписването им, по същество се е съгласил и удостовеР. това обстоятелство. Противното означава, че доставчикът е издал фактурата, а получателят е подписал същата в нарушение на ЗДДС - преди да е налице настъпило данъчно събитие.

Следва да се посочи, че с подписването на фактурата и от двете страни, същите се съгласяват, че е настъпило данъчно събитие – авансово плащане или доставка на стоки и/или услуги, като това обстоятелство се удостоверява именно със съставянето на фактурата. Това обстоятелство не се оспорва от органите по приходите, както е в случаите, когато на получателя по една фактура се отказва право на приспадане на данъчен кредит с доводи за липса на кадровата и материално-техническата обезпеченост на доставчика, начина на извършване на услугата или за предаване на стоките и т.н. В тези случаи, така наречената материално-техническа обезпеченост се изследва, именно, за да се обори доказателствената стойност на съставения между страните по доставката данъчен документ.

Настоящият състав намира, че констатациите на органите по приходите за наличието на укрити приходи са частично доказани и основателни само по отношение от фактурите, издадени от „**** Б.“ ЕООД и на част от фактурите, които са подписани от РЛ или негов представите, издадени от „ИФ“ ООД, „Д.Х.“ АД, „ТЛГ“ АД, „****“ АД и „****“ ООД, описани в заключението на вещото лице по назначената експертиза.

По отношение на доставките на стоки по спорните фактури, издадени от  „**** Б.“ ЕООД, както и на ноторно известния начин на осъществяване на търговската дейност от страна на този доставчик, настоящият съдебен състав намира, че макар и неподписани, фактурите, издадени от този доставчик обективират реално осъществени доставки с получател жалбоподателя.

Механизъм на извършване на търговски продажби от магазините „М” е и общоизвестен. Една от предпоставките, за да бъде направена покупка е, клиентът да притежава клиентска карта. Същата е поименна, а не на приносител и всяка една фактура, макар и да не съдържа подпис на получателя, се издава единствено, ако клиентът притежава, съответно представи на касата, такава карта. В случая, стоките, предмет на процесните фактури, издадени от „**** Б.“ ЕООД са обичайни за дейността на дружеството, а именно – хранителни стоки и стоки с хранително предназначение. В настоящото съдебно производство, настоящият съдебен състав приема, че същите са действително получени от жалбоподателя, съответно впоследствие са реализирани в дейността му, без да са отчетени приходи от тази последваща реализация и без за нея да е начислен дължимия ДДС.

По отношение доставките от „ИФ“ ООД, „Д.Х.“ АД, „ТЛГ“ АД, „****“ и „****“ ООД се установи, че в представените фактури е положен подпис „за получател“. Автентичността на тези документи не е оспорена от жалбоподателя. В случая, органите по приходите са ангажирали доказателства за извършена реална доставка на стоки. От сочените доставчици са представени доказателства за материално–техническата и кадрова обезпеченост за изпълнение на доставки от вида на процесните чрез механизма на разносна търговия, със собствени МПС, при заявка от клиента и заплащане в момента на доставката. С оглед тези обстоятелства, може да се приеме, че са налице доставки на стоки по смисъла на чл. 14, ал. 1 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г., относно общата система на данъка върху добавената стойност(ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1).

Точно обратно, съгласно разпоредбата на чл. 124, ал. 3 от ДОПК, в случай, че жалбоподателят излага твърдения, че подписът „за получател“ във фактурите не е изпълнен от него, следва да ангажира доказателства, каквито не е ангажирал при съдебното производство, въпреки изричните указания за разпределение на доказателствената тежест между страните.

Установи се, при анализа на така събраните в хода на ревизията доказателства, а така също и в хода на настоящото съдебно производство,  че в нито една от фактурите, издадени от  „КФ" ООД, „К." ЕООД, „МД" ЕООД, „ММ" ООД, „****" ЕООД, „НД" ЕООД „****Б." ЕООД, „Н. Б." АД, Н. ****Б. „А. Б." ООД, "НАПИ – ТК-К." СД, „ВТ" ООД, „В" ЕООД, не се съдържа подпис на материално отговорно лице за получател. 

В случая намират пР.ожение и общите правила на доказване, според едно от които всяка страна е длъжна да установи обстоятелствата, на които основава своите искания или възражения. В настоящия казус това означава, че ответният ад­министративен орган е бил този, който трябва да докаже по пътя на пълното и главно доказване, че доставките по фактурите са реално извър­шени. Такова доказване по делото определено не бе постигнато.

В този смисъл, за ревизираното лице би възникнало задължение за осчетоводяване на процесните фактури само ако същите са му редовно издадени, т.е. при наличието на законоустановените предпоставки за това. На фактуриране подлежат само действително извършените доставки.

Главният, подлежащ на установяване, факт за обосноваване на фактическите констатации в РА е бил този за получаването на родово-определената стока от ревизирания търговец. В случай, че това получаване е доказано, допустима е презумпция, че стоката е продадена, щом тя не е налична и не е доказано да липсва по друга причина. /Решение от 05.10.2016г. по дело С-576/15 на СЕС по преюдициално запитване на АС Велико Търново/.

Според чл. 6, ал. 1 от ЗДДС доставка на стока по смисъла на този закон е прехвърлянето на правото на собственост или друго вещно право върху стоката. За да е осъществена доставка по смисъла на закона обаче, е необходимо, освен сключването на сделка, прехвърлянето на  собствеността върху стоката срещу насрещната престация - плащане.

Подписването на фактурата за получател от ревизираното лице е от значение не с оглед реквизитите на фактурите, а като удостоверяване, изходящо от получателя, за приемането на стоката, защото липсата на подписи лишава от убедителност фактическия извод, че стоката е предадена и получена от РЛ.

В конкретния случай, за да приеме, че посоченият доставчик е доставил на ревизираното лице стоките по процесните фактури, ревизиращият орган по приходите се е позовал на самите фактури, на писмените обяснения на доставчика, на извлечения от счетоводни сметки.  Въз основа на тези именно доказателства е направен извод, че собствеността върху стоките по процесните фактури е прехвърлена към момента на покупката и че е налице извършено разплащане в брой.

Ето защо съдът намира, че събраните доказателства в хода на ревизионното производство не доказват по безспорен и категоричен начин реалното извършване на доставките на стоки по спорните фактури. Законът /ЗЗД и ТЗ/ не установява изискване за форма за действителност на покупко-продажбата на този вид стоки – хранителни такива, поради което, и с факта на издаването на фактурите, принципно е възможно да е постигнато съгласие между продавача и купувача за продажба на определено количество и вид стока. Предмет на процесните сделки са родово определена вещи. Собствеността върху такъв вид вещи се прехвърля в момента на индивидуализацията им, което става в момента, в който стоката бъде определена по съгласие между страните или бъде предадена – чл. 24, ал. 2 от ЗЗД. Тоест, само фактът на сключване на сделка с предмет родово определени вещи не представлява данъчно събитие, доколкото с нея не се прехвърля собствеността върху стоката. Сделката с родово определени вещи може да се сключи и по нея да не последва предаване, което съответно изключва прехвърлянето на вещни права на купувача и за целите на облагането с ДДС ще липсва облагаема доставка, а фактурите ще бъдат издадени без основание, а от тук няма как да се направи и извод за реализиране на последващи доставки, а от там и неотчитане на приходи и укриване на доходи. Именно фактът на получаване на стоките, фактурирани на жалбоподателя, остана недоказан в настоящето производство. И тази недоказаност е била налице още в хода на самото ревизионно производство.

За да се приеме, че обсъжданите сделки са позитивно проявени юридически факти, следваше да се установи наличието на постигнато съгласие, отделяне и предаване на родово определената вещ от доставчика на получателя и съответно заплащане на дължимата цена и на косвен данък от получателя.

При поддържаната от страна на жалбоподателя позиция в процеса, при липсата на положен подпис от него или от представител за получател в процесните фактури /които би следвало да обективират сделката и нейните елементи/, при липсата на съответно отразяване в счетоводството на ревизираното лице, което би било равнозначно, че е приета сделката, и при липсата на каквито и да е други данни в тази насока, не е възможно да се направи извод, че в случая, по всяка една от сделките е налице постигнато взаимно съгласие.

При липсата на каквито и да е данни за обстоятелствата кой, къде и кога е предал стоките от продавача на купувача, т.е. при липсата на данни за фактическото отделяне на родово определените вещи и тяхното предаване във владение на получателя, не може да се направи извод, че този елемент от сделката е осъществен и тя е породила транслативния си ефект.

Независимо, че е налице разплащане в брой, така, както твърдят доставчиците, съдът счита за необходимо да отбележи, че този факт не е елемент от фактическия състав за начисляване на ДДС; той касае само и единствено облигационните отношения между страните.

Приходните органи са формирали изводите за осъществени доставки основно на база на представените писмени обяснения. Нито в хода на ревизията, нито в хода на съдебното производство са ангажирани доказателства относно начина на предаване на стоките между конкретни служители на доставчика и РЛ или негов представител. Не са изследвани обстоятелствата дали именно посочените от доставчиците лица са предали стоката на РЛ, не са извършвани проверки, нито са ангажирани и гласни доказателства.

С оглед указанията на Висшия по степен съд следва да се посочи, че относно пР.ожените в том 6, стр.1700 и том 7, стр.2017,2020, 2022, 2188 приемо-предавателни протоколи, придружаващи фактурите, които протоколи носят подпис на получател, въпреки изричните указания на настоящия състав за разпределение на доказателствената тежест, от страна на жалбоподателя не бяха ангажирани доказателства, че подписът, положен върху документите, придружаващи фактурите са на РЛ или негов представител.

Относно доставките от „Л.“ ЕООД е представена заповед за маршрутите, по които се извършва разносната търговия. В тази заповед обаче не са посочени конкретни адреси за доставка, нито обекта, на който се доставя, посочено е само гр. Х. (л.487). Дали обаче стоката по спорните фактури е доставена именно на РЛ, няма ангажирани доказателства.

Относно доставките от „Н. ****Б.“ АД също не са представени доказателства за получаване на стоките във връзка с  твърденията на доставчика, че „..Клиентът е включен в маршрут, обслужван от дистрибутор на „Н. Б. АД, който периодично преминава и осъществява продажби на всички включени в него клиенти..“

Не се доказва кога именно МПС, осъществявало разносната търговия, е посещавало търговския обект на жалбоподателя, винаги при посещенията ли е закупувана стока.

Няма представени доказателства и по отношение на доставките от „ММ“ ООД и „М.Д.“ ЕООД, „К.“ ЕООД, **** Б.“ ЕООД, „****“ ЕООД, „****“ АД, „ВТ” ЕООД, „В” ЕООД, „Х.П.” АД, „Д.” ЕООД, „З00” ООД, ЕТ „****”,  кога, как и на кои лица са предадени стоките. Изводите на приходните органи отново са направени на основание на представените писмени обяснения, като не са ангажирани никакви доказателства във връзка с тези твърдения.

Относно  „****“ СД в ПИНП е записано, че  „..проверяваното лице твърди, че няма сключени договори с клиенти и транспорта е за негова сметка. Относно съпътстващите документи не са представени такива, както и писмено обяснение. Не са представени счетоводни документи, удостоверяващи осчетоводяване на издадените фактури…“ Въпреки че не са представени доказателства относно механизма на доставката, приходните органи са приели, че процесните доставки са осъществени.

Относно доставчика „КФМ“ ООД, при който е посочено, че стоките са получени  в обекта при издаване на фактурите е посочено че „…има действащи ДЦ в ****. МОЛ издава необходимите документи от мобилни фискални устройства…“.

Тези твърдения отново не са подкрепени с доказателства, а изводите са формирани основно на базата на писмени обяснения и отразяване на фактурите в счетоводството на доставчика. Доказателства за приемане и предаване на стоката,конкретни лица, предали и получили стоката отново не са представени.

Относно доставките от „Б.” ЕООД в писмените обяснения на доставчика е посочено, че стоките, които доставят на фирма „****“ ЕООД са получени от фирма „ДХ“ АД гр. Д., производители на хляб и хлебни изделия/ и фирма „Т.К.“ ЕООД, гр. Х.. За механизма на приемане и предаване на стоката обаче отново не са ангажирани доказателства от органите по приходите.

На следващо място относно доставките на стоки по фактури, издадени от „НД“ ЕООД са представени пътни листове, в маршрута на които е посочен гр. Х., но не е посочен обект и конкретна дата на доставката на стока, което преценено съвкупно с останалите доказателства, не води до извод, че стоката е предадена от доставчика на РЛ или негов представител.

Относно доставките по фактури от „А. Б.“ ООД, „Р.” ЕООД, „Р.-1” ООД, „С.” ООД, „Б.К.” ЕООД е посочено в писмените обяснения на доставчиците, че продажбите се осъществяват от офис на доставчика. Не са ангажирани доказателства обаче нито по отношение на конкретното място, от където са получени стоките, нито за направени заявки, нито за лицата, нито са ангажирани доказателства, как е изписвана стоката от склада,  съответно  съставени документи и от кои лица са подписвани те.

Представени са изолирани счетоводни записвания, но не са представени, и органите по приходите не са изследвали материалните сметки на доставчиците - гр.30, от които да се установи дали към датата, на която са издавани процесните фактури, същите са разполагали със стоки като фактурираните. Органите по приходите не са направили експертно изследване на счетоводните записвания при доставчиците досежно тяхната редовност за да се ползват от удостоверителната им сила, а без надлежно обоснован извод за редовност на счетоводните записвания същите не могат да се ползват като доказателства за осъществени доставки - арг. от чл. 55, ал.1 от ТЗ. Както беше посочено и по-горе - липсват първични счетоводни документи, удостоверяващи предаването на стоките и изписването им от доставчиците, като стокови разписки, складови разписки, искания за изписване на СМЦ. Представените от доставчиците счетоводни документи, не се ползват с доказателствена сила, поради липсата на доказателства за редовно водена отчетност от тези доставчици. Отчитането на приход от продажбата на стоки в съответствие с принципа на съпоставимост на приходи и разходи означава, че неминуемо е свързано с отчитането и на разход, с изписването на отчетната стойност на стоките. По същия начин начисляването на ДДС не е индикатор за достоверност на счетоводните документи на цитираните лица, поради което без да е извършена проверка относно редовното отчитане на складовите наличности на цитираните лица не може да се твърди, че приходите са коректно отчетени и че ДДС е правомерно начислен.От горното следва, че органът по приходите не е установил относимите към доставката факти и обстоятелства, а се е позовал единствено на потвържденията от доставчиците.

Прието е, че щом процесните фактури съдържат пълни данни за съставителите им, основание, предмет, натурално и стойностно изражение за стопанските операции. тези фактури отразяват настъпили данъчни събития по смисъла на ЗДДС, както и че с оглед обстоятелството, че данъкът е начислен от доставчиците и стойността е платена при доставките по касов път, ревизираното лице е получило процесните стоки.

Формиран е извод, че доставките по спорните фактури са осъществени с оглед констатираното, че мястото на предаване на стоките е записано в самите фактури, а транспортът е за сметка на „Д.Д.М.” ЕООД, без да са ангажирани конкретни доказателства в тази посока. Изводите са направени само поради обстоятелството, че фактурите са осчетоводени от страните и на база на писмените обяснения на доставчиците.

В случая фактическите констатации на РА се основават главно на писмените обяснения на доставчиците, което прави посочените констатации неубедителни и необосновани. Според съдебната практика при доказателствения стандарт на приходната администрация да не признава право на данъчен кредит поради недоказана реалност на доставките само по данъчни фактури, същият подход следва да се пР.ожи и при тежест на доказване, която е върху органите по приходите, относно доказването на реалното изпълнение на доставките - фактическо основание за процесното облагане.

Според константната съдебната практика с презумптивна доказателствена сила се ползват само обоснованите констатации на РА, издаден по особения ред на чл.122 и сл. ДОПК, какъвто не е случаят.

В случая липсват доказателства за съхраняване на стоката, също и за конкретизация на механизма на доставките, а фактът, че доставчиците разполагат със собствен транспорт, с който осъществяват доставки, не е достатъчен, за да обоснове изводи, че конкретните доставки са извършени.

При доказателствена тежест за приходната администрация да установи наличието на реални доставки по процесните фактури, доколкото именно тя твърди тези факти, не се доказва тяхното осъществяване, съответно липсват доказателства за укрити приходи от продажби.

На следващо място следва да се съобрази нормата на § 1, т. 1 от ДР на Наредба № Н-18 на МФ от 13.12.2006 г., според която "разносна търговия" е продажба на стоки или услуги извън търговския обект по предварителна заявка; за разносна търговия се счита и продажбата на вестници и списания за обекти, специализирани само за вестници и списания. По реда на чл. 25, ал. 2 от Наредба № Н-18/2006 г. при разносна търговия независимо от документирането с първичен счетоводен документ задължително за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г. се издава фискална касова бележка от лицето по чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г. и се предава на разносвача, който от своя страна я предоставя на купувача при заплащането на цената на стоките.

При разносна търговия, на основание чл.25, ал.2 от наредбата, фискалната касова бележка се издава от фирмата при окомплектовката на заявката и се предава от разносвача на купувача при заплащането на цената на стоките. Издаваните фактури, следва да са придружени с фискален касов бон.Доставчика на стоката следва да издаде фискална касова бележка и да я предаде на разносвача, който от своя страна следва да я предаде на купувача при получаване на плащането.При разносната търговия касовата бележка се издава преди заплащането на доставката и ако то е в брой няма изискване за допълнителна информация в бележката.

Относно констатациите му за неотчетени приходи от продажби на кафе чрез кафе автомат от жалбоподателя не са изложени конкретни възражения, нито са ангажирани доказателства, оборващи изводите на приходните органи.

В тази връзка  следва да се съобразят и заключенията на вещите лица по приетите експертизи в хода на първоначалното производство.

Крайният извод е, че във всеки един от обсъжданите случаи, не е налице материално правно основание за определяне на допълнителни задължения за жалбоподателя, относно заплащане на преки и косвени данъци.

Изложеното до тук налага РА да бъде изменен, като размерът на допълнително начисления ДДС и корпоративен данък следва да бъде намален.

Вещото лице по назначената експертиза е дало заключение за размера на приходите по фактури, които носят подпис на жалбоподателя или негов представител, за които по-горе бяха изложени мотиви относно осъществени доставки.

Така съобразно заключението на експерта се констатира, че към декларирания от РЛ оборот следва да се добави оборота по фактури, както следва: за период 2009 г. -121,05 лв. без ДДС, за 2010 г.-0,00 лв.; за 2011 г.-389,45 лв. без ДДС, за 2012 г.-140,82 лв. с ДДС; за 2013-892,84 лв. с ДДС.

Към оборота следва да бъде добавен и оборота по фактури, издадени от „**** Б." ЕООД, размера на който е установен в хода на ревизията, съответно за 2009 г.-2325,00 лв.; за 2010 г.- 1353,51 лв.; за 2011 г-215,28 лв; за 2012 г.-25,45 лв.; за 2013 г.-475,98 лв. без ДДС.

При прибавяне към дължимият ДДС, установен съгласно заключението на експерта по назначената СТЕ на размера на установения в хода на ревизията ДДС по фактури, издадени от „**** Б." ЕООД, размерът на допълнително дължимия ДДС за осъществени облагаеми доставки на стоките по неосчетоводените фактури, издадени от „**** Б.“ ЕООД и на част от фактурите, които са подписани от РЛ или негов представите, издадени от „ИФ“ ООД, „Д.Х.“ АД, „ТЛГ“ АД, „****“ АД и „****“ ООД е в следните размери:

За 2009 г.-1,94 лв. +502,33 лв.=504,27 лв. ведно с дължимите лихви.

  За 2010 г. - 0,00 +294,42 лв.=294,42 лв. ведно с дължимите лихви.

  За 2011 г. - 4,42 лв. +215,76 лв.=298,84 лв. ведно с дължимите лихви.;

  За 2012 г.-38,98 лв. +90,68 лв.=129,66 лв. ведно с дължимите лихви;

  За 2013 г.- 50,42 лв.+103,67 лв.=154,09 лв. ведно с дължимите лихви

  С оглед горното размерът на допълнително дължимия ДДС е в общ размер на 1381,28 лв., ведно с дължимата лихва.

Освен липсата на данни за реално извършени доставки липсват доказателства и за последваща реализация на стоките, като в тази насока се обосновава и извода, че констатациите досежно допълнителното облагане по ЗКПО са частично незаконосъобразни.

Действително съгласно разпоредбата на чл. 124, ал. 2 от ДОПК фактическите констатации в РА се смятат за верни до доказване на противното, но с оглед общият принцип за доказателствената тежест в процеса, отрицателния факт, а именно твърдяното от дружеството неполучаване на процесните стоки е следвало да бъде оборен от приходната администрация, чрез установяване на положителния факт, а именно получаване на стоките.

С оглед гореизложеното, данъчната основа за облагане с КД за 2009 г. – 2013 г. следва да се определи като към декларираните приходи и разходи са добавени, съответно установените укрити приходи от продажба на неосчетоводените закупени стоки по фактури, издадени от „**** Б.“ ЕООД и на част от фактурите, които са подписани от РЛ или негов представите, издадени от „ИФ“ ООД, „Д.Х.“ АД, „ТЛГ“ АД, „****“ АД и „****“ ООД.

С оглед заключението на експерта и, след прибавяне на приходите по фактури, издадени от„**** Б.“ ЕООД стойността на корпоративния данък за довнасяне по години се променя, както следва:

За 2009 г.

Деклариран корпоративен данък в размер на 333,01 лв.

Данъчна основа за облагане ,както следва :

 1/ Приходи общо : 101123,88 лв. / 98481,44 лв.+ 130,78 лв. +2511,66 лв./

приходи отразени в счетоводството на дружеството

приходи без ДДС по неосчетоводени фактури

2/ Разходи общо : 97598,05 лв./ 95151,39лв.+121,05 лв. +2325,61 лв./

разходи отразени в счетоводството на дружеството

разходи   представляващи   отчетна  стойност   на  доставените   стоки по

неосчетоводените през 2009 г. стоки.

3/ Данъчен финансов резултат - печалба 3525,83 лв.

Следващ се корпоративен данък в размер на 352,58 лв.

Начислен корпоративен данък в размер на 333,01 лв.

Разлика за доначисляване в размер на 19,57 лв.

Внесени авансови вноски 0,00 лв.

Разлика за довнасяне   - 19,57 лв.

За 2010 г.

Деклариран корпоративен данък в размер на 383,64 лв.

Данъчна основа за облагане,както следва :

1/ Приходи общо : 175326,11 лв. / 173854 +1472,11 лв/

приходи отразени в счетоводството на дружеството

приходи без ДДС по неосчетоводени фактури

2/ Разходи общо : 171371,13 лв./ 170 018,08 лв.+1353,05 лв./

разходи отразени в счетоводството на дружеството

разходи  представляващи  отчетна  стойност  на  доставените  стоки по

неосчетоводените през 2010 г. стоки:

3/ Данъчен финансов резултат - печалба 3954,98 лв.

Следващ се корпоративен данък в размер на 395,5 лв.

Начислен корпоративен данък в размер на 383,64 лв.

Разлика за доначисляване в размер на 11,86 лв.

Внесени авансови вноски 0,00 лв.

Разлика за довнасяне   - 11,86лв.

За 2011 г.

Деклариран корпоративен данък в размер на 433,79 лв.

Данъчна основа за облагане ,както следва :

1/ Приходи общо : 214057,1 лв. / 212566,80 лв.+ 411,48 лв.+1078,82 лв./

приходи отразени в счетоводството на дружеството

приходи без ДДС по неосчетоводени фактури

2/ Разходи общо : 209609,95 лв./ 208228,93лв.+389,45 лв.+991,57  лв./

разходи отразени в счетоводството на дружеството

разходи  представляващи  отчетна  стойност  на  доставените  стоки по

неосчетоводените през 2011 г. стоки.

3/ Данъчен финансов резултат - печалба 4447,15 лв.

Следващ се корпоративен данък в размер на 444,71 лв.

Начислен корпоративен данък в размер на 433,79 лв.

Разлика за доначисляване в размер на 10,93 лв.

Внесени авансови вноски 0,00 лв.

Разлика за довнасяне   - 10,93 лв.

За 2012 г.

Съгласно ГДД с вх.№ 6450000174/29.03.2013 г. отчетната 2012 г. е завършила със счетоводен финансов резултат - загуба 3456,84 лв. и формиран данъчен финансов резултат- загуба 3456,84 лв.

Деклариран корпоративен данък в размер на 0,00 лв.

Данъчна основа за облагане ,както следва :

1/ Приходи общо : 223363,55 лв. / 222369,93 +149,13 лв.+391,09 лв.+453,40 лв./

приходи отразени в счетоводството на дружеството

приходи без ДДС по неосчетоводени фактури

2/ Разходи общо : 226384,32 лв./ 225826,77 лв.+140,82 лв.+416,73 лв./

разходи отразени в счетоводството на дружеството

разходи  представляващи  отчетна  стойност  на  доставените  стоки по

неосчетоводените през 2012 г. стоки.

3/ Данъчен финансов резултат – загуба- 3020,77 лв.

Следващ се корпоративен данък в размер на 0,00 лв.

Начислен корпоративен данък в размер на 0,00 лв.

Разлика за доначисляване в размер на 0,00 лв.

Внесени авансови вноски 0,00 лв.

Разлика за довнасяне   - 0,00 лв.

За 2013 г.

Деклариран корпоративен данък в размер на 161,19 лв.

Данъчна основа за облагане ,както следва :

1/ Приходи общо : 261749,18 лв./ 257279,98 лв.+943,69 лв. +3007,17+518,34лв./

2/ Разходи общо : 257036,89 лв./255668,07+892,84 лв. +475,98 лв./

- разходи отразени в счетоводството на дружеството

- разходи   представляващи   отчетна  стойност   на  доставените   стоки по неосчетоводените през 2013 г. стоки.

 3/ Данъчен финансов резултат - печалба 4712,29 лв.

- Следващ се корпоративен данък в размер на 471,23 лв.

- Начислен корпоративен данък в размер на 161,19 лв.

Разлика за доначисляване в размер на 310,04 лв.

Внесени авансови вноски 0,00 лв.

Разлика за довнасяне   - 310,04 лв.

РА следва да бъде изменен за разликата от така посочените суми до пълния размер на допълнително установените за данъчните периоди задължения, ведно с пР.ежащите лихви за забава.

При този изход на делото, на страните се дължат направените разноски, съобразно уважената и отхвърлена част на жалбата.

За жалбоподателя разноските възлизат общо на 567,43 лв., в т.ч. за държавна такса, възнаграждение за вещо лице.

На основание чл.226, ал.3 от АПК и чл. 161, ал.1 от ДОПК и чл. 8, ал.1, т. 2 и чл.9, ал.3 от  Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения,  разноските се констатираха в размер на 672,72 лв.

Мотивиран от гореизложеното, на основание чл.160 ал.1 ДОПК, Пловдивският административен съд, Х състав,

 

   Р  Е  Ш  И :

 

 ИЗМЕНЯ по жалбата на „****“ ЕООД, с ЕИК ****, гр.Х., ул. „Б.“ № 31, вх.Б, ет.1, ап.6, представлявано от Д.М.Л., ревизионен акт № Р-16002614002114-091-001/22.04.2015 г., поправен с РА №П-16002615082289-003-001/13.05.2015г. за поправка на ревизионен акт, относно допълнително определени задължения за ДДС в размер на 25690,74лв. ведно с дължимите лихви от 10732,33лв., констатациите за корпоративния данък, както и допълнително установения корпоративен данък за 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2013 г., съответно в размер на 398,69 лв., 129,74 лв., 137,65 лв. и 396,09 лв., ведно с общо начислените лихви– 370,78 лв., КАТО НАМАЛЯВА данъчното задължение за ДДС на 1381,28лв. ведно с дължимите лихви, констатациите за корпоративния данък, както и допълнително установения корпоративен данък за 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2013 г., съответно на 19,57 лв., 11,86лв., 10,93 лв. и 310,04 лв., ведно с начислените лихви.

ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. * при ЦУ на НАП, да заплати ****“ ЕООД, ЕИК ****, гр.Х., ул. „Б.“ № 31, вх.Б, ет.1, ап.6, сумата от 567,43 лв. (петстотин шестдесет и седем лева и 43 ст.) разноски по делото, съобразно уважената част на жалбата.

ОСЪЖДА ****“ ЕООД, ЕИК ****, гр.Х., ул. „Б.“ № 31, вх.Б, ет.1, ап.6, да заплати на дирекция „Обжалване и данъчно - осигурителна практика“ – гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 672,72 лв. (шестстотин седемдесет и два лева и 72 ст.), представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита, съобразно отхвърлената част на жалбата.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                       

 

                        АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: