РЕШЕНИЕ

 

№ 408

гр. Пловдив, 22.02.2018 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, Десети състав, в открито  заседание на  тридесет и първи  януари през две хиляди и осемнадесета година,  в състав:

     

         Административен съдия:  ЯНКО АНГЕЛОВ                                                            

                  

при секретаря ПОЛИНА ЦВЕТКОВА, като разгледа докладваното от съдията Янко Ангелов административно дело 3199 по описа за 2017 година на Пловдивския административен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по постъпила жалба от ***, срещу уведомително писмо изх.№ 29-02-29-102 от 03.11.2017 г. на Директора на Директора на РЗОК – Пловдив.

В съдебно заседание - *** чрез адв.М. поддържа жалбата.

Ответникът - Директор на РЗОК  Пловдив чрез юрк.М. оспорва жалбата, счита, че са били налице предпоставките да се обективира отказа за заплащане на медицинска дейност за м.септември 2017 г. по КП № 75 за ИЗ 18801/2017 г.

Жалбата е основателна.

Между НЗОК и дружествотожалбоподател е сключен договор № 162383/16.05.2017г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки.

С оспорваното в настоящето производство писмо ответникът отказва заплащане на изпълнителя на медицинска помощ за извършената от него дейност, което е обуславящо правния интерес на дружеството от търсената защита.

По същество отказа за заплащане на медицинска дейност за м.септември 2017 г. по КП № 75 за ИЗ 18801/2017 г. не е мотивиран, а мотиви не са изложени и в съпътстващи документи част от административната преписка.

По делото е приложен Протокол №32 от заседание на Комисия по Заповед № РД-09-105 от 06.04.2017 г. изменена със Заповед № РД-09-291 от 13.07.2017 г., проведено на 02.11.2017г.

За конкретния отказ е посочено взетото решение от комисията, а в мотивите е посочено – „Комисията не приема да бъде заплатен отхвърленият случай за м.септември 2017г. по КП № 75 за ИЗ 18801/2017 г. на основание чл.351, ал.8 от НРД 2017 г. за МД.

От формална страна ответният административен орган не е приел корекция в отчетената дейност на лечебното заведение,  но по същество не са били налице основанията за отхвърляне на заплащане, визирани в чл.351, ал.12 от НРД 2017 г. за МД.

От фактическа страна е установено, като по делото е приет официален документ издаден от ТД на НАП Пловдив, писмо – изх.№ 92-00-3781 от 02.10.2017г. /л.17/ видно от който, пациента В.Х.М. с ЛНЧ ********** е бил с непрекъснати здравноосигурителни права през периода от 28.08.2017 г. до 12.09.2017 г. /периода на проведеното лечение в *** по КП № 75 за ИЗ 18801/2017 г./

Като издаден в противоречие с материалния закон, оспорения отказ следва да се отмени.

Естеството на акта не позволява делото да се реши по същество, същото следва да се върне като преписка на Директора на Директора на РЗОК – Пловдив.

Предвид горното и на основание чл. 173, ал. 2

 от АПК, Пловдивският административен съд, II отделение, десети състав

 

  Р  Е Ш  И  :

 

 ОТМЕНЯ отказ за заплащане на медицинска дейност за м.септември 2017 г. по КП № 75 за ИЗ 18801/2017 г. обективиран в уведомително писмо изх.№ 29-02-29-102 от 03.11.2017 г. на Директора на Директора на РЗОК – Пловдив до ***.

ВРЪЩА делото като преписка на Директора на РЗОК Пловдив, за ново произнасяне по направеното пред него искане за заплащане на медицинска дейност за м.септември 2017 г. по КП № 75 за ИЗ 18801/2017 г. извършена от  ***, съобразно даденото в мотивите на настоящото съдебно решение тълкуване по прилагане на закона.

ОСЪЖДА  РЗОК Пловдив, да заплати на  ***, разноските по делото в размер на 50лв./петдесет лева/ за държавна такса.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба, пред Върховния административен съд на Република България, в 14-дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

                       

 

 

 

 

                               Административен съдия:..............................................