РЕШЕНИЕ

 

№ 652

гр. Пловдив, 20.03.2018 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, Десети състав, в открито  заседание на  двадесети февруари през две хиляди и осемнадесета година,  в състав:

     

         Административен съдия:  ЯНКО АНГЕЛОВ                                                            

 

при секретаря ПОЛИНА ЦВЕТКОВА като разгледа докладваното от съдия ЯНКО АНГЕЛОВ административно дело № 3298 по описа за 2017 година, взе предвид следното:

 

Делото е образувано по  жалба на И.П.Д., с ЕГН **********, с адрес ***, против мълчалив отказ на Кмета на кметство Бачково, Община Асеновград, за издаване на документ, че не са налице обстоятелствата по чл.13, ал.1, т.1 от Закона за пчеларството.

В съдебно заседание - И.П.Д. поддържа лично своята жалба. В писмена молба-становище постъпила по делото, на адв. Е.И. се излагат съображения по същество, претендират се разноски.

Ответникът – Кмет на кметство Бачково се явява лично. Излага съображения, че доколкото не е имал правомощия по Закона за пчеларството, не би могъл да формира и мълчалив отказ.

   Съдът намира жалбата за основателна.

   Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 1 от Закона за пчеларството (ЗП) в кметствата се води регистър на пчелините и пчелните семейства, като вписването се извършва по заявление на собственика (чл. 8, ал. 2 от закона), а регистрацията обхваща данните по чл. 9, ал. 2

 от ЗП.

Вписването в регистъра е свързано със собствеността и настаняването на пчелините и пчелните семейства на територията на съответния район (арг. от чл. 11 и чл. 15 от ЗП), а неизпълнението на задължението за регистрация е свързано със санкция (чл. 37

 от ЗП). В този смисъл отказът на компетентния орган  - кмет на кметство да извърши исканото вписване, би накърнило правата на заявителя, поради което подлежи на съдебен контрол.

  Несъмнено досежно посочения по-горе отказ регулацията е ясна, но относно „позитивната“ нормативна уредба в чл.12 и чл.13 от Закона за пчеларството /ЗП/ същата е оскъдна, което не би следвало да предопределя отказ от административно обслужване.

 

  Няма спор между страните, че жалбоподателят има правен интерес да му учредено право на ползване за устройване на постоянни пчелини, съгласно разпоредбата на чл.12 от ЗП, като в тази връзка е неоснователно възражението на ответника, че след като имота от 29,528 дка., в който попадал  заявения от жалбоподателя имот за отглеждане на пчели е собственост на Министерството на земеделието и горите, то за него не се поражда задължението да удостовери релевантните факти и обстоятелства по чл.13 от ЗП.

 Разпоредбата на чл.12 от ЗП предвижда, че се прилагат разпоредбите на Закона за горите, Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост, но чл. 13 от ЗП изрично посочва при какви факти и обстоятелства би могло да се учреди право на ползване в полза на заявителите.

 Изброените факти и обстоятелства напълно кореспондират с наличните данни по регистър на пчелините и пчелните семейства, който се води съгласно  чл. 8, ал. 1 от Закона за пчеларството (ЗП) в кметствата.

  Налага се обоснован извод, че Кметът на кметство Бачково, Община Пловдив е разполагал с необходимата компетентност  да удостовери исканата информация по Заявление № 08-20-100 от 09.10.2017 г. и Заявление № 08-20-101 от 09.10.2017 г. подадени от И.Д., като последващата преценка за учредяване на правото на ползване е нормативно установена за други лица, съгласно разпоредбите на Закона за горите, Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост.

 За пълнота на изложението следва да се посочи, че представената от ответника Наредба за отглеждане на животни, птици и други в жилищни имоти и парцели на територията на Община Асеновград е само един подзаконов нормативен акт, който не съдържа относими разпоредби към настоящия правен спор.

По изложените съображения мълчаливият отказ на Кмет на кметство Бачково следва да се отмени, а на основание чл. 173, ал.2 от АПК, преписката следва да се изпрати на административния орган за произнасяне съобразно мотивите на настоящия съдебен акт.

Кметство Бачково, Община Асеновград следва да се осъди  да заплати на И.П.Д. разноските по делото в размер на 310лв./триста и десет лева/ за държавна такса и адвокатско възнаграждение.

Предвид горното, Аминистративен съд Пловдив, II отделение, десети състав,

 

                                              Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ мълчалив отказ на Кмета на кметство Бачково, Община Асеновград, за издаване на документ, че не са налице обстоятелствата по чл.13, ал.1, т.1 от Закона за пчеларството, по Заявление № 08-20-100 от 09.10.2017 г. и Заявление № 08-20-101 от 09.10.2017 г. подадени от И.П.Д..

ВРЪЩА делото като преписка на Кмета на кметство Бачково, Община Асеновград, за произнасяне по Заявление № 08-20-100 от 09.10.2017 г. и Заявление № 08-20-101 от 09.10.2017 г. подадени от И.П.Д., съобразно даденото в мотивите на настоящото съдебно решение тълкуване по прилагане на закона.

ОСЪЖДА  Кметство Бачково, Община Асеновград, да заплати на И.П.Д., с ЕГН **********, с адрес ***, разноските по делото в размер на 310лв. /триста и десет лева/ за държавна такса и адвокатско възнаграждение.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба, пред Върховния административен съд на Република България, в 14-дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: