Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1394

 

град Пловдив, 18.06.2018 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХХІ касационен състав, в открито заседание на тридесети май през две хиляди и осемнадесета година,  в състав:                    

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЯВОР КОЛЕВ

          ЧЛЕНОВЕ:ЯНКО АНГЕЛОВ

                                                                           ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА

                   

при секретаря СЪБИНА СТОЙКОВА и участието на прокурора РОСЕН КАМЕНОВ, като разгледа докладваното от член-съдия Ангелов касационно АНД № 3518 по описа за 2017 година  и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производство по чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63 ал.1 ЗАНН.

         Постъпила е касационна жалба от дружеството «***» ЕООД срещу Решение № 1974 от 07.11.2017 година, постановено по АНД № 4554/2017 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІІ наказателен състав, с което е потвърдено Наказателно постановление № К-039899 от 25.04.2017 година на Директора на РД за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище град Пловдив при КЗХ, с което на дружеството жалбоподател за нарушение на чл. 114, т. 1 от Закона за туризма на основание чл. 206, ал. 1 от ЗТ е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1100 лева.

В съдебното заседание касаторът не се представлява.

В жалбата се сочи, че постановеното решение от състав на Районния Съд е недопустимо, необосновано, незаконосъобразно, недоказано и постановено при явно противоречие с разпоредбите на материалния и процесуалния закон, иска се отмяна на решението, и постановяване на друго решение, с което да се отмени НП.

Ответникът по касационна жалба – Комисия за защита на потребителите РД Пловдив не се представлява в съдебно заседание и не взима становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура - Пловдив намира жалбата за неоснователна и моли решението на първоинстанционния съд да бъде потвърдено.

     Касационната жалба се явява подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК, следователно е допустима.

     Разгледана по същество е неоснователна.

За да потвърди наказателното постановление, районният съд е приел, че към 07.11.2016 година в град Пловдив дружеството жалбоподател е осъществило елементите от състава на административно нарушение по смисъла на чл. 114, т. 1 от Закона за туризма.

Решението е правилно.

Въз основа на правилно изяснена фактическа обстановка, районният съд е направил законосъобразни и обосновани изводи, които се споделят от настоящата инстанция. В този смисъл възраженията на касатора са неоснователни и недоказани.

Настоящата касационна инстанция счита, че не следва да повтаря направените правни изводи. Въззивният съд е постановил обжалваното съдебно решение след пълен, точен и обективен анализ на събраните доказателства, като е изпълнил задължението си, преди да разгледа делото по същество, да прецени спазени ли са процесуалните правила в хода на административното производство от наказващия орган.

В хода на развилото се съдебно производство не се представиха доказателства, които да обосновават извод, че към 07.11.2016 година дружеството -жалбоподател  е предоставяло услугата – ресторантьорство, съгласно изискванията на закона.

Съгласно чл.3 ал.1 т.3 ЗТ „ресторантьорство” е туристическа дейност, а на основание чл.3 ал.2 т.2 към туристическите обекти се отнасят и заведенията за хранене и развлечения /самостоятелни и прилежащи към места за настаняване/ - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове.

Безспорно пред администратовнонаказващият орган и в хода на съдебното производство е установено извършеното от страна на „***” ЕООД нарушение по чл.114 т.1 от ЗТ, тъй като като дружеството е предоставяло туристически услуги „ресторантьорство” в туристически обект /заведение за хранене и развлечения/ – Класически ресторант „***”, намиращ се в гр. ***, търговски център МОЛ „***” ет.3, и към момента на проверката не е изпълнило задължението, това да се осъществява в категоризиран обект или в обект, на който е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране. Заявлението - вх. № 94012-18288/10.11.2016 г. за категоризация до Община Пловдив е подадено след извършената  проверка.

Мотивиран така, настоящият касационен състав намира атакуваното в настоящото производство решение на Районния съд за законосъобразно, правилно и обосновано.

При извършената служебна касационна проверка не се установяват основания за отмяна на обжалваното съдебно решение.

Районният съд е постановил валидно, допустимо и правилно решение, постановено при правилно приложение на материалния закон, преценявайки всички събрани в хода на производството доказателства, без да игнорира или анализира превратно което и да е от тях, което настоящата касационна инстанция възприема напълно.

По изложените съображения, касационната инстанция намира, че  решението на Районния съд е законосъобразно и следва да бъде оставено в сила. 

 Поради изложените съображения ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ХХІ състав :

 

                                   Р      Е      Ш      И

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1974 от 07.11.2017 година, постановено по АНД № 4554/2017 година по описа на Районен Съд – Пловдив, ХVІІ наказателен състав.

 РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: