Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 587

 

гр. Пловдив,  14.03. 2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Пловдив; IX състав в публично заседание на  осми февруари две хиляди и осемнадесета година, в следния състав:

 

                                                                         Председател: Велизар Русинов

       при секретар Полина Цветкова, като разгледа докладваното от Председателя адм. дело №3661 по описа за 2017 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по реда на чл. 145 и сл. от АПК.                                 

Образувано е по жалба от М.П.Г. ЕГН********** с адрес:г***3 лично и в качеството на ЕТ „***-М.Г.“, чрез адвокат Д.А., против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0329-000230/27.11.2017 година, издадена от Началник РУП към ОД МВР Пловдив, РУ Раковски – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от една година както и изземване на два броя табели с регистрационен номер ***. По доводи в жалбата се твърди незаконосъобразност на процесната заповед, иска се нейната отмяна. В жалба е формулирано доказателствено искане по реда на чл. 166, ал. 4 от АПК, по което има произнасяне с определение на съда, което е стигнало до знанието на оспорващия и е влязло в сила. По доводи в о.с.з.  и пис. защита оспорващият поддържа изцяло жалбата като твърди нищожност на процесната заповед , при евентуалност незаконосъобразност на същата и иска да бъде отменена . Моли да бъдат приети приложените с нея доказателства, както и приложената преписка.Оспорващият претендира разноски по  представен  и приет списък на разноски.                                Ответникът Началник  РУП към ОД МВР-Пловдив,РУ Раковски редовно призован, не изпраща представител.По делото е  приета административна преписка, като в съпроводителното писмо, с която е изпратена по делото са изложени и доводи по съществото на спора от ответника.                                                                                                       Окръжна прокуратура - Пловдив, редовно уведомена за възможността да встъпи в производството, не изпраща представител.        Жалбата е допустима ,по същество е основателна.Предмет на производството е издадената против оспорващия М.П.Г. Заповед за прилагане на принудителна административна мярка/ЗППАМ/ №17-0329-000230/27.11.2017 г., изд. от Началник РУП към ОДМВР-Пловдив, РУ Раковски, с която му е наложена санкция по чл.171, т.2А - прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 1 година, както и изземване на 2/два/ броя табели с регистрационен номер ***.Обжалваната заповед е незаконосъобразна, необоснована и постановена при съществени нарушения на процесуалните правила.В производството по издаването на /ЗППАМ/  са допуснати  съществени нарушения на административно производствените правила, довели до ограничаване правото  на защита на оспорващия.Не е спазена установената от закона форма - чл.172, ал.1 от ЗДвП и чл.59, ал. 2 от АПК. Липсват фактическите основания за издаване на заповедта, както и не е посочен изрично акт за установяване на административното нарушение, послужил като основание за издаване на оспорения административен акт. Предпоставка за издаването на заповед с правно основание по различните състави на чл.171 ЗДвП е извършено от водача на МПС административно нарушение, предвидено в хипотезата на същата, което се установява с АУАН, съставен от компетентните длъжностни лица по реда на ЗАНН.Наред с горното в процесната ЗППАМ не е посочено, от кой закон е произтичащата разпоредба на чл.171 т.2А за прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 1 година, както и изземване на 2/два/ броя табели с регистрационен номер ***.В ЗППАМ не се сочи, коя е нарушената законова разпоредба, оттам и правното основание/причината за налагане на мярката. Допуснатите нарушения в производството по издаването на заповедта са  съществени, като ограничават правото на защита на оспорващия, са самостоятелно, основание за отмяна на процесната ЗППАМ на формално основание.Съгласно чл.59, ал.2, т.4 АПК в административния акт следва да се посочат фактическите и правните основания за издаването му. Последните представляват мотивите за издаване на административния акт и са предпоставка за законосъобразността му. Трайната съдебна практика допуска мотивите да бъдат изложени и в отделен документ, стига по несъмнен начин да се докажат основанията за издаване на акта. На следващо място основание за законосъобразността на акта е при издаването му да е спазен законоустановеният процесуален ред. Изискването за посочване на мотиви и спазване на процесуалните правила е свързано с гарантиране правата на адресатите на акта, с осигуряване възможността на Съда да проведе ефективен контрол върху неговата законосъобразност и правилно приложение на материалния закон.В процесния административен акт липсват изложени мотиви защо Началник  РУП към ОД МВР-Пловдив,РУ Раковски е наложил на оспорващия санкция по чл.171 т.2А/без посочване на нормативния акт ,от който е посочената разпоредба/  за прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 1 година, както и изземване на 2/два/ броя табели с регистрационен номер ***.С оглед на изложеното Съдът намира, че по делото не са представени доказателства, въз основа на които да се установи по защо ответникът в производството е наложил на оспорващия санкция по чл.171 т.2А/без посочване на нормативния акт от който е въпросната разпоредба/  за прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 1 година, както и изземване на 2/два/ броя табели с регистрационен номер ***, както е прието в обжалвания административен акт. В него не са изложени мотиви защо се прилага посочената в процесната ЗППАМ санкция по чл.171 т.2А/без посочване на нормативния акт от който е същата / за прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 1 година, както и изземване на 2/два/ броя табели с регистрационен номер *** . При това положение и с оглед задължението на административния орган да докаже всички предпоставки за законосъобразността на административния акт (чл.170 АПК), Съдът намира, че наложената  със  Заповед за прилагане на принудителна административна мярка/ЗППАМ/ №17-0329-000230/27.11.2017 г., изд. от Началник РУП към ОДМВР-Пловдив, РУ Раковски, санкция по чл.171, т.2А - прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 1 година, както и изземване на 2/два/ броя табели с регистрационен номер *** е необоснована и немотивирана, което като резултат има за последица нарушение на материалния закон и следва Заповед за прилагане на принудителна административна мярка/ЗППАМ/ №17-0329-000230/27.11.2017 г., изд. от Началник РУП към ОДМВР-Пловдив, РУ Раковски да бъде отменена.                                                                               Предвид изхода на спора на оспорващия следва да бъдат присъдени сторените по делото разноски в общ размер  472/четиристотин седемдесет и два/ лева по представен по делото и приет без възражения списък на разноските на оспорващия.                                                             Мотивиран от горното Съдът ,

Р Е Ш И:

Отменя Заповед за прилагане на принудителна административна мярка/ЗППАМ/№17-0329-000230/27.11.2017 година, издадена от Началник РУП към ОД МВР Пловдив, РУ Раковски.                                               Осъжда ОДМВР-Пловдив да заплати на М.П.Г. ЕГН********** разноски в размер на 472/четиристотин седемдесет и два/ лева.Препис от акта да бъде изпратен на страните.                                         Решението може да бъде оспорено с касационна жалба в 14 дневен срок от датата на съобщаването му на страните пред ВАС на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ .

                                                                                                    Съдия :