О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

№ 85/11.01.2018

 

  Административен съд-Пловдив, I отделение, I състав, в закрито заседание на единадесети януари през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                       СЪДИЯ:  ДАРИНА МАТЕЕВА

 като разгледа докладваното от съдия Дарина Матеева административно дело 3029 по описа за 2017г., за да се произнесе, съобрази следното

 

         Производство по реда на чл.216, ал.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл.145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Жалбоподателят „П. -2“ ООД,ЕИК ***,със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя К.П.-управител чрез адвокат А.П.,***,***обжалва акт изх.№ ЮЦР-Пд—134-00-621/ 03. 10. 2017г.,издаден от инж.М.Д.-началник РДНСК-ЮЦР,с който е оставена без разглеждане   жалбата на "ПАЧО - 2" ООД срещу индивидуален административен акт на гл. архитект на община Пловдив - Район "Централен" - мълчалив отказ да бъде одобрена приетата от РЕСУТ "Схема за разполагане на мобилни стелажи пред магазин за пакетирани хранителни стоки" в УПИ 11I - 607, кв. 165 - нов, 279 - стар по плана на Централна градска част - гр. Пловдив, уп. "Иван Вазов" № 61" .          

Претендира се прогласяване нищожността на оспорeния акт или при условията на евентуалност се иска същият да бъде отменен като незаконосъобразен и преписката да бъде върната в РДНСК-ЮЦР за произнасяне по същество.

Ответникът- началник на РДНСК-ЮЦР, не изразява становище по жалбата.

По допустимостта на частната жалба съдът констатира следното:

Оспореният акт е изпратен до жалбоподателя по пощата, като видно от известие за доставяне,същият е получен на 13.10.2017г.

Частната жалба е подадена чрез Началника на РДНСК-ЮЦР на 19.10.2017г. или в рамките на законоустановения срок,като следва да се подчертае,че в настоящия случай в оспорения акт не е посочено пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва и е налице удължаване на срока за обжалване по реда на чл.140 от АПК.

Частната жалба е подадена и при наличието на правен интерес, поради което се явява допустима, а разгледана по същество е частично основателна.

Административното производство е образувано във връзка с подадено в Район "Централен" Община Пловдив Заявление вх. № 7000-15634/21.02.2017г. от "ПАЧО- ­2" ООД чрез пълномощник адв. А.Д.П. за одобряване от главният архитект на Район "Централен" Община Пловдив на схема за разполагане на мобилни стелажи пред магазин за пакетирани хранителни стоки в УПИ II 607,608,KB.165-HOB, 279­стар, по плана на ЦГЧ Пловдив, с административен адрес: ул. "Иван Вазов" № 61.

С Решение по т.3 от Протокол № 8/02.03.2017r. на Районен експертен съвет по  устройство на територията /РЕСУТ / за Район "Централен" Община Пловдив, приема" Схема за разполагане на мобилни стелажи пред магазин за пакетирани хранителни стоки в УПИ ,. ІІI-607, 608,кв.165-нов, 279-стар, по плана на ЦГЧ Пловдив, с административен адрес: ул. "Иван Вазов" М61, с обща заета площ от 15.50 кв. м и предлага на главния архитект да одобри така представената схема, без навесни конструкции, козирки, тенти и чадъри. Одобрената схема анулира действащата схема, одобрена с Решение по т. б от Протокол № 38/08.12.201бг. на РЕСУТ за Район" Централен" Община Пловдив ".

От "ПАЧО-2" ООД, чрез пълномощник адв. А.Д.П. *** е подадено Заявление вх. №  7000-15634/3/ от 24.07.2017г., с искане да се одобри схемата за разполагане на мобилни стелажи, приета с Решение по т.З от Протокол № 8/02.03.2017r. на РЕСУТ за Район "Централен" Община Пловдив и при непроизнасяне в срок жалбоподателят ще счита ,че е налице мълчалив отказ от страна на главния архитект за одобряване на схемата за разполагане на мобилни стелажи

Главният архитект на Район "Централен" Община Пловдив с писмо изх. №  7000­15634/4/ от 23.08.2017г. до "ПАЧО-2" ООД, чрез пълномощник  адв. А.Д.П., във връзка със Заявление вх. №  7000-15634/3/ от 24.07.2017г., посочва причината за неодобряване на "Схема за разполагане на мобилни стелажи пред магазин за пакетирани хранителни стоки в УПИ III-607,608, кв. 165-HOB, 279-стар, по плана на ЦГЧ Пловдив, с административен адрес: ул. "Иван Вазов" № 61, с обща заета площ от 15.50 кв. м'' , въпреки приетото решение на РЕСУТ за Район "Централен" Община Пловдив, позовавайки се на членове от Наредбата за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив, приета с Решение № 226/2016г. на Общински съвет Пловдив и последващи изменения.

В писмото е посочено,че за обекта има одобрявани няколко схеми за мобилни стелажи към магазин за хранителни стоки на посочения адрес ,като многократно са разширени площите,затрудняващи достъпа до сградата и обекта като цяло.

Сочи се още,че предоставените документи от „П. -2“ ООД са със заблуждаващи и преплитащи се изисквания и разрешения за два отделни търговски обекта с един и същ административен адрес-гр.Пловдив,ул.“Иван Вазов“№ 61.Единият обект е магазин за хранителни стоки със съответните разрешителни,собственост на Станимир Първанов и ползвател „П. -2“ ООД и втори такъв в преустроената 1/ 2 идеална част от вход на жилищна сграда,собственост на всички съсобственици на административен адрес: гр.Пловдив,ул.“Иван Вазов“№ 61.

Пред търговски обект: „Магазин за хранителни стоки“,със съответните разрешителни,собственост на Станимир Първанов и ползвател „П. -2“ ООД  е поискана и одобрена по надлежен ред схема за мобилни стелажи към магазин за хранителни стоки,а пред търговски обект : „Магазин за хранителни стоки“ ,със съответни разрешителни,в преустроена 1/ 2 идеална част от вход на жилищна сграда,собственост на всички съсобственици на административен адрес: гр.Пловдив,ул.“Иван Вазов“№ 61,никога не е поискана и/или одобрявана схема по надлежен ред,тъй като заявителят  „П. -2“ ООД  никога не е бил страна по казуса.

По приложената преписка липсват доказателства  посоченото по-горе писмо изх. №  7000­15634/4/ от 23.08.2017г. на гл.архитект на район „Централен“ да е получено от жалбоподателя „П. -2“ ООД  ,но е видно,че същият е  запознат с мотивите на гл.архитект да откаже одобряването на нова схема,така както е поискано.

От изпратената по настоящото дело преписка от РДНСК-ЮЦР липсва жалба на „П. -2“ ООД  с вх.№ 7000-15634/5/ от 25.08.2017г. до Началника на РДНСК-ЮЦР против индивидуален административен акт на гл.архитект на Община „Пловдив,Район „Централен“-мълчалив отказ да бъде одобрена  приета от РЕСУТ „Схема за разполагане на мобилни стелажи пред магазин за пакетирани хранителни стоки“ В УПИ III-607,кв.165-нов,279-стар по плана на Централна градска част-гр.Пловдив,ул.“Иван Вазов“№61.

Многократно съдът дава указания на ответния административен орган да представи и да окомплектова в цялост административната преписка като представи по настоящото дело и посочената жалба,тъй като именно във връзка с нея е издадения  акт изх.№ ЮЦР-Пд—134-00-621/03.10.2017г.,издаден от инж.М.Д.-началник РДНСК-ЮЦР,с който е оставена без разглеждане   жалбата на "ПАЧО - 2" ООД срещу индивидуален административен акт на гл. архитект на община Пловдив - Район "Централен" - мълчалив отказ да бъде одобрена приетата от РЕСУТ "Схема за разполагане на мобилни стелажи пред магазин за пакетирани хранителни стоки" в УПИ 11I - 607, кв. 165 - нов, 279 - стар по плана на Централна градска част - гр. Пловдив, ул. "Иван Вазов" № 61.

Недопустимо и в разрез с указанията на съда посочената жалба не бе представена по делото   ,въпреки задължението на административния орган в тази насока,като едва с писмо с вх.№ 670/11.01.2018г.  от Община Пловдив,район „Централен“е представен заверен  препис от жалба на „П. -2“ ООД  с вх.№ 7000-15634/5/ от 25.08.2017г.,тъй като оригиналът на същата не е открит.

В оспорения административен акт Началникът на РДНСК-ЮЦР  като мотиви за оставяне без разглеждане   жалбата на "ПАЧО - 2" ООД срещу индивидуален административен акт на гл. архитект на община Пловдив - Район "Централен" - мълчалив отказ да бъде одобрена приетата от РЕСУТ "Схема за разполагане на мобилни стелажи пред магазин за пакетирани хранителни стоки" в УПИ 11I - 607, кв. 165 - нов, 279 - стар по плана на Централна градска част - гр. Пловдив, уп. "Иван Вазов" № 61",е посочил:“Съгласно чл.215, ал.1 от ЗУТ "Индивидуалните административни актове по този закон, отказите за издаването им и административни актове, с които те са отменени ИЛИ оставени в сила, с изключение на тези по чл. 216, ал.1 от ЗУТ, могат да се обжалват пред съответния административен съд по местонахождение  на имота.  В разпоредбата на чл. 216, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ са посочени административните актове на главните архитекти, които подлежат на обжалване пред Началниците на РДНСК, а именно: "ал.l -Не подлежат на пряко обжалване по ред следните административни актове на главните архитекти на общините/районите:т.l-отказите за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, не са съставна част на комплексния проект за инвестиционна инициатива; и т.2  за строеж заедно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти, когато такива се изискват, и отказите за издаването им, когато не са съставна част на комплексния проект за  инвестиционна инициатива. "

При така установената фактическа обстановка, съдът намира производството за проведено при липсата на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

На следващо място, съдът намира оспорената заповед за издадена от компетентен орган, доколкото овластени от закона да издават актове от вида на обжалвания са началниците на съответните РДНСК. В случая, оспорената заповед е издадена от инж. М.Д., в качеството и на началник на РДНСК-ЮЦР. Макар по делото да не са ангажирани доказателства за назначаването на М.Д. на посочената длъжност, то според информация, достъпна на страницата на ДНСК в интернет, началникът на РДНСК-ЮЦР е именно издателят на оспорената заповед.

Неоснователни са доводите,развити в частната жалба,че е налице нищожност на оспорения акт поради липса на законоустановената форма.Чл.216,ал.5 от ЗУТ задължава началника на РДНСК преди да разгледа жалбата или протеста по същество да направи проверка на тяхната допустимост и ако прецени,че жалбата или протестът са недопустими да прекрати производството като недопустимо.Оспореният акт е точно такава заповед,макар и ненаименован по този начин.

Според разпоредбите на чл.216, ал.1 и ал.2, пр.1 от ЗУТ, не подлежат на пряко обжалване по съдебен ред следните административни актове на главните архитекти на общините (районите): 1) отказите за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, когато не са съставна част на комплексния проект за инвестиционна инициатива (КПИИ); 2) разрешенията за строеж заедно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти, когато такива се изискват, и отказите за издаването им, когато не са съставна част на комплексния проект за инвестиционна инициатива; Административните актове по ал.1 подлежат на обжалване по законосъобразност пред началниците на регионалните дирекции за национален строителен контрол.

Съгласно Чл.9. от  НРИРППРИЕНИОП (Изм, и доп. с Решение № 12, Пр.№1 от 28.01.2016г.) (1) „Мобилни преместваеми обекти – колички, стойки, маси, щендери и други подобни, се поставят въз основа на схема, изработена от районните администрации на община Пловдив, одобрена от главен архитект на община Пловдив след положително решение на ЕСУТ при община за територията АИР, ЦГЧ и територията, заключена между границите: на север – коритото на река Марица, на изток – бул. Копривщица, ул. Ясна поляна, ул. Братия, бул. Шести септември, на юг – бул. Свобода, ул. Парк Отдих и култура, на запад -крайна регулационна граница на подробен паркоустройствен, регулационен и застроителен план „Спортен комплекс Отдих и култура“ гр. Пловдив (одобрен с решение № 368, взето с протокол № 29 от 29.11.2001 г. на ОбС-Пловдив), а за останалите територии – от главен архитект на съответния район след положително решение на РЕСУТ“.

В цитирания текст от НРИРППРИЕНИОП е посочено още,че в случаите, когато мобилният преместваем обект е пред лицето на съществуващ търговски обект, схемите се възлагат от Заявителя и се разработват от правоспособно лице по чл. 230 от ЗУТ.Мобилните преместваеми обекти могат да се поставят самостоятелно, или към съществуващи търговски обекти в непосредствена близост до тях за обслужване на дейността им.

Поставянето на мобилни преместваеми обекти към съществуващи търговски обекти трябва да бъде по начин, който да не препятства дейността на други, намиращи се в близост, търговски обекти, или на достъпа до тях.

От посочената правна уредба и конкретния случай е видно ,че мобилните преместваеми обекти – колички, стойки, маси, щендери и други подобни, се поставят въз основа на схема, изработена от районните администрации на община Пловдив одобрена от главния архитект на съответния район след положително решение на РЕСУТ.

Очевидно е, че отказът за издаване на разрешение за поставяне на РИЕ по заявлението на жалбоподателя по реда на НРИРППРИЕНИОП представлява отказ за издаване на индивидуален административен акт по смисъла на чл.214, т.1 от ЗУТ, който отказ обаче подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.1 от ЗУТ или по съдебен ред. Ето защо, като прекратява производството по жалбата на „П. -2“ ООД против мълчалиив отказ на главния архитект  да бъде одобрена приета от РЕСУТ "Схема за разполагане на мобилни стелажи пред магазин за пакетирани хранителни стоки" в УПИ 11I - 607, кв. 165 - нов, 279 - стар по плана на Централна градска част - гр. Пловдив, ул. "Иван Вазов" № 61, началникът на РДНСК-ЮЦР постановява акта си при правилно прилагане на материалния закон. Съответно, частната жалба е неоснователна в тази си част и не следва да бъде уважена.

По делото няма направени искания за присъждане на разноски, поради което такива не следва да бъдат присъждани на страните.

Така мотивиран и на основание чл.216, ал.5 от ЗУТ, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Пачо-2“ООД,ЕИК ***,със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя К.П.-управител чрез адвокат А.П.,***,***обжалва акт изх.№ ЮЦР-Пд—134-00-621/ 03. 10. 2017г.,издаден от инж.М.Д.-началник РДНСК-ЮЦР,с който е оставена без разглеждане   жалбата на "ПАЧО - 2" ООД срещу индивидуален административен акт на гл. архитект на община Пловдив - Район "Централен" - мълчалив отказ да бъде одобрена приетата от РЕСУТ "Схема за разполагане на мобилни стелажи пред магазин за пакетирани хранителни стоки" в УПИ 11I - 607, кв. 165 - нов, 279 - стар по плана на Централна градска част - гр. Пловдив, ул. "Иван Вазов" № 61"

Определението не подлежи на обжалване.

 

                                            СЪДИЯ: