ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№………………….

 

гр. Пловдив, 12.12.2017 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, І отделение, XXVII състав, в закрито заседание на дванадесети декември, през две хиляди и седемнадесета година в състав:                                                           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЪР КАСАБОВ

разгледа докладваното от Председателя адм. дело № 3113 по описа за 2017 год. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 144 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. чл. 77, ал. 3 от Закона за водите /ЗВ/.

Образувано е  по жалба на „фирма“ ЕАД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: ****, представлявано от Х.Г.Р.– прокурист, чрез главен юрисконсулт М.Т., срещу Решение № РР-3121/05.07.2017г. на Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ за отказ за изменение на Разрешително № 31610014 /стар № 0033/15.05.2001г. за водовземане на минерална вода, издадено от Министъра на околната среда и водите, което решение е потвърдено с Решение № 131/18.10.2017г. на Министъра на околната среда и водите.

В жалбата се навеждат доводи за неправилност и незаконосъобразност на оспореното решение и се иска неговата отмяна.

От приложените по делото писмени доказателства се установява следната фактическо обстановка, която не е спорна между страните:

 Видно от представеното на л. 49 известие за доставяне МВ-01-6/12.17.17г., Решение № РР-3121/05.07.2017г. на Директора на БД ИБР е съобщено на „фирма“ ЕАД на 18.07.2017г.  В решението изрично е посочено, че може да бъде оспорено в 14-дневн срок от съобщаването пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – гр. Пловдив.

От страна на  „фирма“ ЕАД е подадена жалба срещу Решение № РР-3121/05.07.2017г., чрез Директора на БД ИБР до Министъра на околната среда и водите, която ведно с административната преписка, според представеното на л. 43 известие за доставяне, е получена в МОСВ на 14.09.2017г. Контролният административен орган не се е произнесъл в 14-дневния срок по чл. 97, ал. 1 от АПК (изтекъл на 28.09.2017г.), а е сторил това едва на 18.10.2017г. като е потвърдил оспорения акт на Директора на БД ИБР. Решение № 131/18.10.2017г. на Министъра на околната среда и водите е съобщено на  „фирма“ ЕАД на 20.10.2017г., след което на 03.11.2017г. е подадена и жалбата до съда, по която е образувано настоящето производство.

Според чл. 77, ал. 3 от ЗВ решението за изменение или за отказ за изменение на разрешителното (в случая за водовземане от минерална вода) може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. В този смисъл законодателят не е установил задължителна фаза на административно обжалване пред по-горестоящ административен орган като условие за допустимостта на съдебното обжалване на актове от типа на процесния.

Според чл. 97, ал. 5 от АПК, когато компетентният да разгледа жалбата или протеста орган не се произнесе в срока по ал. 1 (в случая - двуседмичен срок, тъй като органът е едноличен), законосъобразността на административния акт може да се оспори чрез административния орган, издал акта, пред съда, ако актът подлежи на оспорване по съдебен ред. Срокът за оспорване по съдебен ред  е посочен в чл. 149, ал. 1 във вр. ал. 3 от АПК и в случая е 14 – дневен като е започнал да тече от 29.09.2017г. и е изтекъл на 12.10.2017г.

Съгласно Тълкувателно решение № 6 от 30.06.2015 г. на ВАС (което по силата на чл. 130, ал. 2 от Закона за съдебната власт е задължително за настоящия съд) срокът по чл. 149, ал. 3 от АПК е преклузивен и той не се санира, при произнасянето на горестоящия орган, след изтичане на срока по чл. 97, ал.1 от АПК. Това е така, тъй като законодателят с разпоредбата на чл. 97, ал.5 от АПК е поставил в тежест на засегнатото лице да следи за произнасяне в срока по чл. 97, ал. 1 от АПК и при липсата на такова да предприеме действия за охраняване на своя интерес. От една страна законодателят е предвидил срокове за произнасяне на по-горестоящия административен орган, а от друга – е защитил правото на адресата на акта да обжалва в посочените от закона срокове в случаите, когато този орган не се е произнесъл. Непроизнасянето на по-горестоящия административен орган се приема от съдебната практика за равнозначно на отхвърляне на жалбата. Дали по-горестоящият административен орган се е произнесъл като е отхвърлил жалбата, или липсва такова произнасяне (приравнено на отхвърляне на жалбата) е без значение при неупражняване на правото на обжалване в указаните в чл. 149, ал. 3 от АПК срокове. В този смисъл несвоевременното произнсяне на контролния административен орган, не може само по себе си да бъде основание за саниране на пропуснатия срока за оспорване. 

За пълнота следва да се посочи, че по аргумент от чл. 98, ал. 2, пред. 2 от АПК, самостоятелно оспорване на Решение № 131/18.10.2017г. на Министъра на околната среда и водите не е допустимо, доколкото с него е потвърден оспореният административен акт.

При тази фактическа и правна обстановка съдът намира, че подадената от „фирма“ ЕАД, жалба срещу Решение № РР-3121/05.07.2017г. на Директора на БД ИБР като просрочена е недопустима за разглеждане, а образуваното съдебно производство следва да бъде прекратено.

Разноски не се претендират, поради което не следва и да се присъждат.

Ето защо на основание чл. 159, т. 5 вр. чл. 97, ал.1 от АПК съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалбата на „фирма“ ЕАД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: ****, представлявано от Х.Г.Р.– прокурист, чрез главен юрисконсулт М.Т., срещу Решение № РР-3121/05.07.2017г. на Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ за отказ за изменение на Разрешително № 31610014 /стар № 0033/15.05.2001г. за водовземане на минерална вода, издадено от Министъра на околната среда и водите, което решение е потвърдено с Решение № 131/18.10.2017г. на Министъра на околната среда и водите.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3113 по описа на Административен съд Пловдив за 2017г.

Определението подлежи на обжалване, с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: