ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 2360

гр. Пловдив, 24 ноември, 2017 г.

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ в закрито заседание на двадесет и четвърти ноември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДИЧО ДИЧЕВ

като разгледа докладваното от Председателя адм. дело № 3115 по описа за 2017 г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на ***” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, представлявано от управителя ***чрез адв. ***, против Решение № 176 взето с протокол № 9 от 29.05.2014г. на Общински съвет – Пловдив, в частта му по т.1 и т.2, касаеща приемане на Общинската транспортна схема на допълнителните маршрутни линии с направените промени и същата да влезе в сила с възлагане на превозите на новия превозвач/т.1/, както и приемане на документацията за провеждане на конкурс “Възлагане на обществен превоз на пътници по допълнителните автобусни линии от общинската транспортна схема на Община Пловдив“, съгласно Приложения № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/т.2/.

Жалбата е подадена при липса на правен интерес - положителна процесуална предпоставка от категорията на абсолютните, за която съдът следи служебно във всеки един момент на съдебния процес. Липсата на правен интерес е предпоставка за прекратяване на съдебното производство.  Правен интерес от обжалване на един административен акт е налице за лицата, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от него, или за които той поражда задължения. Нарушение е налице, когато с акта се прекратяват или ограничават субективни права или свободи, отказва се издаването на акт, който е условие за възникването или упражняването на субективни права или се създават нови или се разширяват съществуващи правни задължения. Застрашаване има, когато правата, свободите и интересите все още не са нарушени, но нарушаването им е предстоящо. За да е налице правен интерес, нарушаването или застрашаването на правата, свободите или интересите трябва да е налице във всеки един момент от съдебния процес от подаване на жалбата до постановяване на решението, да е непосредствено и да е последица, резултат от издаването на обжалвания акт. Правен интерес ще е налице единствено, когато със самото отменяне на акта ще се отстранят неблагоприятни правни последици от него.  В конкретния случай решението по никакъв начин не застрашава или нарушава правата на дружеството, което е превозвач и има сключен договор с Община Пловдив за извършване на превоз на пътници по определен маршрут и разписание. Правата на дружеството биха се засегнали от нарушаването, неизпълнението или прекратяването на договора, по който дружеството е страна, но не и от процесното решение, с което се променя общинската транспортна схема. При подобни нарушения обаче защитата на дружеството е по общия исков ред. Решението на общинския съвет няма преки правни последици по отношение на правната сфера на дружеството.  Дружеството не е доказало наличие на правен интерес от обжалване на решението на ОбС, поради което и жалбата му е недопустима, на основание чл. 159, т. 4 АПК.

Независимо от горното следва да се отбележи, че дружеството е оспорило пред АС – Пловдив Решение № 223, взето с Протокол № 12 от 18.06.2015 г. на Общински съвет – Пловдив, в частта му по т.1 и 2, с които е отменена т.1 от  Решение № 176 взето с протокол № 9 от 29.05.2014г. на Общински съвет – Пловдив, както и е приета и актуализирана и променена транспортна схема и маршрутни разписания на маршрутните линии. С Решение по АД № 1880/ 2015 г. по описа на АС – Пловдив е обявена нищожността на Решение № 223, взето с Протокол № 12 от 18.06.2015 г. на Общински съвет – Пловдив, в частта му по т.1 и 2. Това решение е обезсилено с Решение по АД 389/ 2016 г. по описа на ВАС и е оставена без разглеждане жалбата на ***” ООД, с прекратяване на съдебното производство. С влизането в сила на Решение № 223, взето с Протокол № 12 от 18.06.2015 г. на Общински съвет – Пловдив, в частта му по т.1 и 2, липсва предмет на настоящата жалба, съответно липсва правен интерес, което прави жалбата процесуално недопустима и на това основание.

По изложените съображения жалбата като недопустима следва да бъде оставена без разглеждане, а съдебното производство следва да бъде прекратено. Предвид изхода на спора и изразена претенция на процесуалния представител на ответника за присъждане на разноски в проведено предходно касационно производство, следва да бъде осъден жалбодателят да заплати на Общински съвет - Пловдив сумата от 360 лв.

Мотивиран от горното, съдът

 

 

 О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ***” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, представлявано от управителя ***чрез адв. ***, против Решение № 176 взето с протокол № 9 от 29.05.2014г. на Общински съвет – Пловдив, в частта му по т.1 и т.2, касаеща приемане на Общинската транспортна схема на допълнителните маршрутни линии с направените промени и същата да влезе в сила с възлагане на превозите на новия превозвач/т.1/, както и приемане на документацията за провеждане на конкурс “Възлагане на обществен превоз на пътници по допълнителните автобусни линии от общинската транспортна схема на Община Пловдив“, съгласно Приложения № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/т.2/;         и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 3115/ 2017 г. по описа на Административен съд – Пловдив.

ОСЪЖДА ***” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, представлявано от управителя ***, да заплати на Общински съвет – Пловдив разноски в размер на 360 лв.

Определението  подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: