ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

  2425

 

гр. Пловдив,  01.12.2017 год.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, I отделение, XXVII състав в закрито заседание на първи декември, две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЪР КАСАБОВ

 

като разгледа докладваното от Председателя адм. дело 3141 по описа на съда за 2017 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производство е по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на “Д.-007”ООД, представлявано от управителите И.Г.И.и К.И.П., с адрес: **********, срещу Заповед № 377/23.10.2017г. на Кмета на община Стамболийски, издадена на основание чл. 195, ал. 4 от ЗУТ.

При проверката по редовността на жалбата съдът е установил, че същата не е подписана, не е посочен ЕИК на дружеството, за да бъде същото индивидуализирано и липсват доказателства за платена държавна такса. Съдът с разпореждане № 8848/10.11.2017г. е предоставил на оспорващия 7 – дневен срок за отстраняване на нередовността на жалбата с указание, че при неизпълнение жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството прекратено. Съобщението е получено от лично от сочения за управител - И.Г.И., срещу подпис, на 15.11.2017 г. В указания срок нередовностите не са отстранени.

Според чл. 50, ал. 1 и ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс във вр. с чл. 144 от Административнопроцесуалния кодекс, мястото на връчване на търговец и на юридическо лице, което е вписано в съответния регистър, е последният посочен в регистъра адрес. Връчването на търговци и на юридически лица става в канцелариите им и може да се извърши на всеки служител или работник, който е съгласен да ги приеме. При удостоверяване на връчването връчителят посочва имената и длъжността на получателя. В случая, жалбата не се съдържа ЕИК на дружеството жалбоподател, но при служебна справка по фирма, от данните в търговския регистър е видно, че дружеството се управлява от И.Г.И.и К.И.П. заедно и по отделно. По правилото на чл. 137, ал. 1 от АПК страната се призовава на адреса, на който е била призована за последен път в производството пред административния орган, освен ако по делото е посочила друг адрес. Процесното разпореждане на съда е съобщено на посочения в жалбата адрес, на лице, което е има правото да представлява на дружеството, поради което съдът намира съобщаването за редовно.

При това положение, с оглед разпоредбата на чл. 159, т. 5 от АПК, следва да се констатира, че жалбата е недопустима, а образуваното съдебно производство следва да бъде прекратено. Разноски не се претендират, поради което и не следва да се присъждат.

Ето защо, Съдът

 

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Д.-007”ООД, представлявано от управителите И.Г.И.и К.И.П., с адрес: ********, срещу Заповед № 377/23.10.2017г. на Кмета на община Стамболийски.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3141 по описа на Административен съд Пловдив за 2017 г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, в седмодневен срок от съобщаването, пред Върховния административен съд на Република България.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: