О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ ......

 

Административен съд-Пловдив, ХVІ състав, в закрито заседание, проведено на 01.12.2017 г. по АХД № 3155 по описа на съда за 2017 година, председателствано от

 

СЪДИЯ АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по постъпила жалба вх. № 19208/10.11.2017 г. от Н.А.И., ЕГН **********,***-1/30.11.2016 г. на Отдел „МПК“ – Община Садово.

Съдът констатира, че жалбата е процесуално недопустима и не следва да бъде разглеждана по същество. Мотивите за това са следните.

Актовете, с които се установяват задължения по декларация се издават и подлежат на обжалване по реда на ДОПК. В разпоредбата на чл.156, ал.2 от ДОПК, приложима на основание чл.144 от ДОПК и при обжалването на този вид актове е предвидено, че актът не може да се обжалва по съдебен ред в частта, в която не е обжалван по административен ред. Съгласно чл.107, ал.4 ДОПК, актът за установяване на задължение по декларация може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му пред директора на териториалната дирекция, а в чл.4, ал.5 от ЗМДТ е предвидено, че правомощията на териториален директор се изпълняват от ръководителя на звеното за местни приходи в съответната община. Следователно, обжалваното по административен ред на оспорения акт е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на обжалването му по съдебен ред. От представената административна преписка се установява, че този акт не е обжалван по административен ред. Поради това подадената директно до съда жалба против акта е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да се прекрати. Съгласно чл.130, ал.4 от АПК жалбата следва да се изпрати по подведомственост на компетентния административен орган за произнасяне по нея, като същият следва да се произнесе и по искането за спиране на изпълнението на обжалвания административен акт.

Воден от горното, на основание чл. 159, т. 1 и чл.130, ал.4 от АПК, във връзка с чл. 156, ал. 2 от ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Заличава датата за открито съдебно заседание на 23.01.2018 г. от 09:40 ч.

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 19208/10.11.2017 г. от Н.А.И., ЕГН **********,***-1/30.11.2016 г. на Отдел „МПК“ – Община Садово.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 3155/2017 г. по описа на Административен съд – Пловдив, ХVІ състав.

 

ИЗПРАЩА жалбата по подведомственост на Началника на Отдел "МПК" при Община Садово за произнасяне по нея.

 

Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.

 

 

 

СЪДИЯ: