РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ 225

 

гр. Пловдив, 30 януари 2018 г.

 

 

                     АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, XI с., в закрито заседание на тридесети  януари през две хиляди и осемнадесета  година,  в състав:

 

Председател:  Милена Несторова - Дичева                                                            

                  

като разгледа   адм. дело № 3189  по описа за 2017 г., взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба, подадена от „А.– И.Т.“ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.*** представлявано от управителя И.Г.Т., ЕГН **********, срещу Решение за отказ за спиране на производството № Р-16001616002113-104-01/25.10.2017 г.

Видно от така заявеното по жалбата, предмет на оспорване в настоящото производство е Решение за отказ за спиране на производството № Р-16001616002113-104-001/25.10.2017 г. , издадено от  В.И.- Началник сектор при ТД на НАП Пловдив.

С представянето на административната преписка от страна на ответника е представена и Заповед № Р-16001616002113-023-002/28.11.2017 г., издадена от  В.И.- Началник сектор при ТД на НАП Пловдив, с която е спряно производството по процесната ревизия.

Предвид така представеното доказателство за спиране на процесната ревизия и с оглед обстоятелството, че съдът дължи преценка за наличието  на правен интерес от оспорването към всеки  един момент в хода на висящността на производството, настоящият състав намира, че жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено поради отпаднал правен интерес.

 

При този изход на спора и с оглед прекратяването на производството поради липса на правен интерес, в която хипотеза чл.143 от АПК не предвижда присъждане на разноски в полза на ответника, такива не се следват.

 

Ето защо и на основание чл.159,  т.4 от АПК, Съдът

 

                                           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от „А.– И.Т.“ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.*** представлявано от управителя И.Г.Т., ЕГН **********, срещу Решение за отказ за спиране на производството № Р-16001616002113-104-001/25.10.2017 г. , издадено от  В.И.- Началник сектор при ТД на НАП Пловдив.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3189/2017 год. по описа на Административен съд Пловдив.

            Определението подлежи на обжалване  с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

                                 Председател: