П Р О Т О К О Л

 

гр. Пловдив, 25.01.2018 г.

 

ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ВТОРИ състав, в публично съдебно заседание на двадесет и пети януари, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЧО ДИЧЕВ

 

Секретар: СТЕФКА КОСТАДИНОВА

Прокурор: ……………сложи за разглеждане Адм. дело № 3219 по описа за 2017 година, докладвано от  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

На именното повикване в 10.10 часа се явиха:

 

Жалбоподателката Д.А.К., редовно призована, не се явява, представлява се от адв. Т.Ф., с пълномощно по делото

Ответникът ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ, редовно призован, се представлява от юриск. В.

За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ, редовно известена за възможността да встъпи в производството, не се явя представител

 

Адв. Ф. – Поради настъпили обстоятелства след депозиране на жалбата срещу мълчаливия отказ на Директора на ТП на НОИ П.да се произнесе срещу две разпореждания, а именно издадени в последствия две решения на директора на ТД на НОИ, с които се произнася изрично по изложените в жалбата оспорвания, считаме, че към момента не е налице правен интерес да поддържаме жалбата, тъй като по едното от решенията е образувано и висящо друго административно производство пред Административен съд Пловдив, а по второто решение административно производство е спряно до произнасяне на съда по първото решение. В тази връзка считаме, че на практика с двете решения административният орган е извършил оттегляне на оспорения от нас мълчалив отказ, поради което оттегляме жалбата и претендираме разноски на основание чл. 143, ал.2 от АПК. Доколкото видях от становището на органа, издаването на тези решения се потвърждава. Относно спора за срока за произнасяне на административния орган, респективно  дали е налице или не мълчалив отказ, в случай, че административния орган направи изрично признание относно датата на получаване на определението на Административен съд Пловдив, с което се отменя акт за прекратяване, респективно ние твърдим, че от тогава тече срока за произнасяне, моля да бъде присъединено за справка частното административно дело, но ако няма спор по този въпрос, да не затрудняваме съда. От моя справка по делото е видно, че съобщението за влязлото в сила определение е получено на 2 октомври.

 

Юриск. В.– Не е налице мълчалив отказ за произнасяне от наша страна. В тази връзка не считам, че е налице оттегляне на този мълчалив отказ с постановяване на двете решения, които страната представи. Те са представени от наша страна, налични са по преписката. Ако жалбоподателят желае да оттегли жалбата против мълчаливия отказ, не възразявам, но относно присъждането на разноски възразявам и такива претендираме от наша страна, ако се оттегли жалбата и се прекрати производството на това основание. Досежно датата на получаване, представени са по делото доказателства, от които да се види кога е получено въпросното определение в Териториалното поделение. Но това са вече въпроси по същество.

 

При така направеното оттегляне на жалбата, съдът намира, че следва да бъде прекратено производството по делото, поради което

 

                            О П Р Е Д ЕЛ И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.К. против мълчалив отказ на Директора на ТП на НОИ П. да се произнесе срещу разпореждане от 12.04.2017 г. и от 19.06.2017 г.

ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. дело № 3219 по описа на съда за 2017 година.

ОСЪЖДА Д.А.К. да заплати на Директора на ТП на НОИ П.разноски в размер на 100 лева., представляващи юрисконсултско възнаграждение.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри 10.17 часа.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                               СЕКРЕТАР: