О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 8

 

гр. Пловдив, 02 януари 2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- Пловдив, VІІІ-ми състав, в открито заседание на двадесет и първи декември, две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     НЕДЯЛКО БЕКИРОВ,

 при секретаря Диана КараИ., като разгледа административно дело №3235 по описа на съда за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.12 от Закона за пчеларството (ЗПч) и чл.70, ал.5 от Закона за горите (ЗГ).

И.П.Д., с адрес: ***, представляван от адвокат Е.И.- пълномощник, обжалва мълчалив отказ на директора на Държавно горско стопанство (ДГС) Асеновград, при Южноцентрално държавно предприятие (ЮЦДП), гр. Смолян, да му бъде учредено право на ползване върху поземлен имот (ПИ) в горска територия, с идентификатор №****, отдел 89/4/, с площ от 29528 кв.м., находящ се в землището на с. Бачково, местност “*****”, община Асеновград, за устройване на постоянен пчелин, по заявление с Вх.№4238 от 09.10.2017г.

Претендира се отмяна на отказа поради незаконосъобразност. Алтернативно се поддържа искане за отмяна на изявление на ответника, обективирано в писмо с Изх.№4238-01 от 20.10.2017г., с което заявлението се връща на жалбоподателя за отстраняване на нередовностите му. Претендират се направените по делото разноски.

Ответникът- директор на ДГС- Асеновград при ЮЦДП- Смолян, представляван от юрисконсулт Д.Б.- пълномощник, изразява становище за неоснователност на жалбата.

Окръжна прокуратура- Пловдив, редовно уведомена за възможността да встъпи в производството, не изпраща представител и не изразява становище по жалбата.

По допустимостта на жалбата съдът констатира следното:

Административното производство е започнато по заявление с Вх.№4238 от 09.10.2017г. (лист 14) на жалбоподателя, адресирано до директора на ДГС- Асеновград, за получаване на съгласие да разположи постоянно пчелни кошери в землището на с. Бачково, на площ от 4789 кв.м., отдел 89, подотдел 4, местност “*****”, след изхода на І-ви тунел от западната страна, вероятно в ПИ с идентификатор №**** по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на с. Бачково, община Асеновград.

Според разпоредбата на чл.12 от ЗПч, за учредяване право на ползване върху земеделски земи и върху горски територии - държавна собственост за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства се прилагат разпоредбите на ЗГ, Закона за държавната собственост (ЗДС) и Закона за общинската собственост (ЗОС).

Според разпоредбите на чл.69, ал.ал.5 и 7 от ЗГ, 5) за учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии за устройване на постоянни пчелини по смисъла на ЗПч собственикът на пчелина подава заявление до лицата по чл.69, ал.3; Към заявлението се прилагат доказателства, че заявителят е вписан в регистъра по чл.8 от ЗПч и е собственик на постоянен пчелин с над 10 пчелни семейства; 7) актът за учредяване право на ползване по ал.5 се издава в деня на подаване на заявлението.

А според разпоредбата на чл.149, ал.2 от АПК, мълчаливият отказ или мълчаливото съгласие може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе.  

В случая, жалбата (лист 4) е подадена чрез ДГС- Асеновград при ЮЦДП- Смолян по пощенски оператор на 09.11.2017г., според приетото по делото нарочна разписка (лист 5), или в рамките на законоустановения срок.

На следващо място, върху приетото по делото заверено копие на заявлението на жалбоподателя е поставена резолюция “За проверка и становище”.

Като доказателство по делото е прието заверено копие на становище с №4362 от 16.10.2017г. (листи 16-17) от Д.К.- лесничей и К.М.- старши лесничей. Според становището на двамата лесничеи, “При разглеждане на заявление се установиха пропуски в заявлението, както и не са приложени документи, следва да се попълни информация, съгласно указания на министъра на земеделието и храните, дадени с писмо с регистрационен индекс 91-1537/07.07.2016год а именно...” (лист 17). Лесничеите предлагат да се върне заявлението за допълване с информация и отстраняване на цитираните пропуски на основание точка 4 от указания към писмо регистрационен индекс 91-1537 от 07.07.2016г., а именно заявленията, които не съдържат информация по т.2 и т.3 се връщат в цялост с указания за отстраняване на пропуските.

Като доказателство по делото е прието писмо с №91-1537 от 07.07.2016г. (листи 35-36) на министъра на земеделието и храните (МинЗХ), адресирано до директорите на 6-те държавни предприятия по смисъла на чл.163, ал.1 от ЗГ (Приложение №1 към чл.163, ал.1 от ЗГ) и до директорите на Регионалните дирекции по горите. С писмото са дадени указания, с оглед уеднаквяване на практиката по прилагането на чл.70, ал.5 от ЗГ, предвид възникнали проблеми при учредяване на право на ползване върху поземлени имоти в горски територии- държавна собственост, за устройване на постоянни пчелини.

В точка 2. от писмото на МинЗХ изчерпателно е посочена информацията, която следва да бъде посочена в заявлението за учредяване на право на ползване върху поземлени имоти в горски територии- държавна собственост, за устройване на постоянни пчелини по смисъла на ЗПч. В точка 3. от писмото на МинЗХ изчерпателно са изброени документите, които следва да придружават заявлението за учредяване на право на ползване върху поземлени имоти в горски територии- държавна собственост, за устройване на постоянни пчелини.

Предвид констатираните нередовности на заявлението на жалбоподателя Д., до същия е изпратено писмо с Изх.№4238-01 от 20.10.2017г. (лист 18) на директора на ДГС- Асеновград, с което се уведомява за констатираните нередовности и начина за тяхното отстраняване. Според посоченото писмо, заявление с Вх.№4238 от 09.10.2017г. се връща в цялост на жалбоподателя.

Според приетите по делото заверени копия на пощенски плик (лист 21) и известие за доставяне с бар код R (ИД) PS 4230 007MWD S (лист 23), до жалбоподателя е изпратена пощенска пратка от 20.10.2017г. на адрес: *******.

Според нарочен печат на пощенския оператор (лист 21), пощенската пратка е върната на ДГС- Асеновград на 23.10.2017г., тъй като “адресът недостатъчен”, “адресът не съществува”.

Писмо с Изх.№4238-01 от 20.10.2017г. повторно е изпратено до жалбоподателя Д. като пощенска пратка от 24.10.2017г. на адрес: *******, за което по делото са приети заверени копия на пощенски плик (лист 19) и известие за доставяне (лист 20), с бар код R (ИД) PS 4230 007MWH W

Според нарочно удостоверяване от пощенския оператор (лист 19), пощенската пратка е върната на ДГС- Асеновград на 14.11.2017г., тъй като същата е “непотърсена”.

Предвид незадоволителната уредба в нормите на чл.70, ал.ал.5 и 7 от ЗГ и по аргумент от разпоредбата на чл.70, ал.4 от ЗГ, според която норма, актовете по ал.3 (за учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии) се съобщават и могат да се обжалват по реда на АПК, следва да се приеме за установено, че учредяването на право на ползване върху поземлен имот в горска територия за устройване на постоянен пчелин е сложен динамичен състав. А предвид липсата на изрична уредба в специалните закони, каквито в случая се явяват ЗПч и ЗГ, то за процедурата по издаване на акт от вида на процесния следва да се прилагат разпоредбите на АПК, с оглед разпоредбата на чл.2, ал.1 от АПК, според която норма, кодексът се прилага за административните производства пред всички органи на Република България, доколкото със закон не е установено друго.

От своя страна, разпоредбата на чл.27, ал.2, т.6 от АПК установява, че административният орган проверява предпоставките за допустимостта на искането и за участието на заинтересованите граждани или организации в производството по издаването на индивидуалния административен акт, включително наличието на други специални изисквания, установени със закон. А разпоредбата на чл.30, ал.3 от АПК установява, че срокът за произнасяне (издаване на административния акт) започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите.

В случая, доказателствата по делото предпоставят извод за нередовност на подаденото от страна на жалбоподателя заявление с Вх.№4238 от 09.10.2017г., като на жалбоподателя изрично е указано, че за него е доказателствената тежест да установи наличието на условията да му бъде учредено право на ползване за установяване на постоянен пчелин в горска територия, съгласно чл.170, ал.2 от АПК, както в призовката за насроченото по делото открито заседание на 04.12.2017г. (лист 8), така и в проведеното по делото открито заседание на 04.12.2017г. (лист 30а).

Вярно е, че първата пощенска пратка (от 20.10.2017г.), съдържаща писмо с Изх.№4238-01 от 20.10.2017г. на ответника в настоящето производство, е изпратена на погрешен адрес. Но пък втората пощенска пратка (от 24.10.2017г.), съдържаща писмо с Изх.№4238-01 от 20.10.2017г., е изпратена именно на адреса, заявен от жалбоподателя, и втората пощенска пратка не е получена от жалбоподателя, доколкото е “непотърсена” от същия.

След като нередовностите на заявлението на жалбоподателя Д., поставило началото на административното производство, не са отстранени, то спрямо ответника не е налице задължението да издаде заявения акт в срока по чл.70, ал.7 от ЗГ.

Следователно, непроизнасянето на ответника с изричен акт по заявлението на жалбоподателя Д., макар и в рамките на 1-месечен срок, не формира мълчалив отказ, поради което жалбата се явява преждевременно подадена или при липсата на акт, подлежащ на съдебно оспорване. Налице е хипотезата на чл.159, т.1 от АПК и жалбата като недопустима следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено.

Предвид очерталия се изход на делото, искането за присъждане на разноски в полза на жалбоподателя е неоснователно и не следва да бъде уважено.

Така мотивиран и на основание чл.159, т.1 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ протоколно определение от 23.12.2017г., с което е даден ход на делото по същество.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.П.Д., с адрес: ***, против мълчалив отказ на директора на Държавно горско стопанство- Асеновград, при Южноцентрално държавно предприятие- Смолян, да му бъде учредено право на ползване върху поземлен имот в горска територия, с идентификатор №****, отдел 89/4/, с площ от 29528 кв.м., находящ се в землището на с. Бачково, местност “*****”, община Асеновград, за устройване на постоянен пчелин, по заявление с Вх.№4238 от 09.10.2017г.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Адм. съдия:.../П/......................

/Н.Бекиров/