О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 2570

град Пловдив, 20.12.2017 г.

В ИМЕТО  НА  НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, в закрито заседание на 20,12,2017 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОИЛ БОТЕВ

сложи за разглеждане административно дело № 3275 по описа за 2017 година.

Делото е образувано по жалба на С.Г.Д. с ЕГН ********** *** против отказ за заличаване на адресна регистрация на Кмета на Община Родопи , обективиран с писмо  № 94С-815-2/01,11,2017г.

С разпореждане от 21,11,2017г. Съдът е насрочил делото в оз.

С  молба на жалбоподателя от 18,12,2017г. е направено искане за оттегляне на подадената жалба  и прекратяване на образуваното съдебно производство.

В производствата по АПК, жалбоподателят има право във всеки един момент на процеса да оттегли  своята жалба, като извън с.з. това се прави с нарочна писмена молба, съобразно изискванията на чл. 155, ал.3 от АПК. В случая оттеглянето е направено в изискуемата писмена форма, поради което съдът следва да го уважи.

С оглед на изложеното по-горе, жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Водим от горното и на основание чл.155, ал.3 от АПК съдът

                                   О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалба на С.Г.Д. с ЕГН ********** *** против отказ за заличаване на адресна регистрация на Кмета на Община Родопи , обективиран с писмо  № 94С-815-2/01,11,2017г.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №3275 от 2017г. по описа на Административен Съд – Пловдив,V състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :