О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ ….

 

Град Пловдив, 13 декември 2017 година

 

        

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, І отделение, ІV състав, в закрито заседание на тринадесети декември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

Административен съдия: Анелия Харитева

като разгледа докладваното от съдията административно дело № 3278 по описа на съда за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на „фирма“ АД против отказ, обективиран в писмо с рег. индекс 32-292053 от 19.10.2017 г. на началника на Митница Пловдив.

Съдът намира, че е сезиран с недопустима жалба, по която не дължи произнасяне, защото оспореното писмо не подлежи на съдебно обжалване.

От представената административна преписка се установява, че със заявление от 12.10.2017 г. изпълнителните директори на дружеството са поискали от началника на Митница Пловдив да бъде сключено споразумение по актове за установяване на административно нарушение №№ 637,638, 639, 640 и 641 за прекратяване на административнонаказателното производство. В преписката се съдържат цитираните в искането актове, издадени по отношение на „фирма“ АД за нарушение по чл.91б ЗАДС, с което е осъществен съставът на чл.114а, ал.1 ЗАДС. С оспореното писмо с рег. индекс 32-292053 от 19.10.2017 г. началникът на Митница Пловдив е отговорил, че крайният срок за постигане на споразумение е изтекъл на 12.10.2017 г., преди получаване на искането, поради което не могат да бъдат постигнати споразумения за прекратяване на административнонаказателните производства по актове за установяване на административно нарушение №№ 637,638, 639, 640 и 641, всички от 12.09.2017 г.

Съгласно чл.107з, ал.1 ЗАДС до издаване на наказателно постановление, но не по-късно от 30 дни от предявяването на акта за установяване на нарушение по този закон, между административнонаказващия орган и нарушителя може да бъде постигнато споразумение за прекратяване на административнонаказателното производство, освен ако деянието съставлява престъпление. Чл. 107з, ал.3-5 ЗАДС определя формата и необходимото съдържание на споразумението, а в чл.107з, ал.6-8 ЗАДС е разписан редът, по който споразумението се одобрява и влиза в сила - в 14-дневен срок от подписване на споразумението директорът на Агенция "Митници" или оправомощено от него длъжностно лице издава решение, с което одобрява или отказва да одобри споразумението; решението, с което се одобрява споразумението за прекратяване на административнонаказателното производство, се изпраща на съответния прокурор в 7-дневен срок от неговото издаване; споразумението за прекратяване на административнонаказателното производство се одобрява, ако са спазени изискванията на закона и ако определените в него публични държавни вземания са заплатени или са обезпечени по депозитната сметка на съответното митническо учреждение. 

Съгласно чл.107з, ал.8 ЗАДС решението по ал.6 (т.е., решението на директора на Агенция „Митници“) не подлежи на обжалване, с изключение на решението, с което се одобрява споразумение за прекратяване на административнонаказателното производство, срещу което прокурорът може да подаде протест относно неговата законосъобразност пред съда по реда на АПК. Т.е., законът е ясен и категоричен, че на съдебен контрол подлежи единствено решението на директора на Агенция „Митници“, с което се одобрява споразумение за прекратяване на административнонаказателното производство, и право на протест има само прокурорът. На съдебен контрол не подлежи нито решението, с което се отказва одобряване на споразумение, а на още по-малко основание – самото споразумение или отказът да бъде сключено такова. Това е така, защото възможността да бъде прекратено административнонаказателното производство чрез постигане на споразумение е предоставена изцяло в оперативната самостоятелност на административнонаказващия орган.

            Наличието на годен за обжалване административен акт е абсолютна положителна процесуална предпоставка за допустимост на съдебното производство, за чието съществуване съдът следи служебно. Съответно неговата липса в случая, както и съществуващата правна уредба, обосновават извод за недопустимост на търсената съдебна защита, поради което жалбата като недопустима следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното съдебно производство следва да бъде прекратено. Затова и на основание чл.159, т.1 АПК Административен съд Пловдив, І отделение, ІV състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „фирма“ АД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: ****, представлявано от изпълнителния директор Г. Г. М., против отказ, обективиран в писмо с рег. индекс 32-292053 от 19.10.2017 г. на началника на Митница Пловдив.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3278 по описа на Административен съд Пловдив за 2017 година.

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 

Административен съдия: