О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 2571

град Пловдив, 20.12.2017 г.

В ИМЕТО  НА  НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, в закрито заседание на 20,12,2017 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОИЛ БОТЕВ

сложи за разглеждане административно дело № 3332 по описа за 2017 година.

Делото е образувано по жалба на М.Г.К. с ЕГН ********** *** против заповед № РД-17-1555 от 20,10,2017г. на  Кмета на р-н „Централен“ на Община Пловдив.

С разпореждане от 12,12,2017г. Съдът е насрочил делото в оз.

Със заявление на жалбоподателя от 18,12,2017г. е направено искане за оттегляне на подадената жалба  и прекратяване на образуваното съдебно производство.

В производствата по АПК, жалбоподателят има право във всеки един момент на процеса да оттегли  своята жалба, като извън с.з. това се прави с нарочна писмена молба, съобразно изискванията на чл. 155, ал.3 от АПК. В случая оттеглянето е направено в изискуемата писмена форма, поради което съдът следва да го уважи.

С оглед на изложеното по-горе, жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Водим от горното и на основание чл.155, ал.3 от АПК съдът

                                   О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалба на М.Г.К. с ЕГН ********** *** против заповед № РД-17-1555 от 20,10,2017г. на  Кмета на р-н „Централен“ на Община Пловдив.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 3332 от 2017г. по описа на Административен Съд – Пловдив,V състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :