О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 2372.

 

гр. Пловдив, 27 ноември 2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- Пловдив, VІІІ-ми състав, в закрито заседание на двадесет и седми ноември, две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      НЕДЯЛКО БЕКИРОВ,

като разгледа административно дело №3385 по описа на съда за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.294 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Х.М.Б., с адрес: ***, обжалва покана за доброволно изпълнение (ПДИ) с Изх.№ЮЦР-Пд-343-00-637 от 09.10.2017г. на началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК), Южен централен район (ЮЦР), с която, на основание чл.277, ал.1 от АПК, е поканен да изпълни в 14-дневен срок, считано от получаване на оспорената ПДИ, Заповед №ДК-02-ЮЦР-158 от 03.07.2012г. на началника на РДНСК-ЮЦР, с която заповед, на основание чл.225, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), е разпоредено на жалбоподателя Б. премахването на незаконен строеж “Реконструкция/укрепване на съществуваща паянтова сграда”, изпълнен в урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІІ-762, кв.74 по плана на гр. Карлово, с административен адрес: ******.

Претендира се отмяна на оспорената ПДИ поради незаконосъобразност, както и прекратяване на образуваното изпълнително производство на основание чл.282, ал.1, т.9 от АПК. Освен това, с жалбата е направено искане за спиране на процедурата по изпълнение на заповедта до произнасяне на съда по искането му.

Ответникът- началник на РДНСК-ЮЦР, чрез юрисконсулт Лилия Кирилова Анастасова- пълномощник (лист 9), представя писмено становище за неоснователност на жалбата (листи 4-8).

По допустимостта на жалбата съдът констатира следното:

І. Според жалбата (листи 10-11), оспорената по делото ПДИ (листи 23-24) е съобщена на жалбоподателя чрез залепване на съобщение с №ЮЦР-Пд-343-1 от 25.10.2017г. (лист 12, 17) по реда на §4, ал.1 от ДР на ЗУТ. Според нарочни служебни бележки (лист 19), съобщение с №ЮЦР-Пд-343-1 от 25.10.2017г. е залепено на входната врата на сградата, с адрес: ******, както и на таблото в община Карлово на 25.10.2017г. Според нарочна разпечатка (лист 15), на страницата на ДНСК в интернет е публикувано съобщение на оспорената ПДИ на 25.10.2017г.

От своя страна, жалбата е подадена чрез РДНСК-ЮЦР по пощата на 06.11.2017г., видно от поставеното клеймо върху пощенския плик (лист 13).

Според чл.296, ал.1, пр.1 от АПК, жалбата (против постановления, действия или бездействия на органите по изпълнението) се подава чрез органа по изпълнението до административния съд по мястото на изпълнението в 7-дневен срок от извършване на действието, ако страната е присъствала при извършването му или ако е била призована, а в останалите случаи - от деня на съобщението

Предвид посоченото, жалбата се явява подадена след изтичане на преклузивния 7-дневен срок за целта, изтекъл в случая на 01.11.2017г.

Нещо повече, оспорената в настоящето производство ПДИ представлява покана за доброволно изпълнение по смисъла на чл.277, ал.1 от АПК. Тази покана е част от изпълнителното производство и няма самостоятелно действие, поради което не подлежи на оспорване по съдебен ред. Оспорената ПДИ не попада сред изчерпателно изброените в нормата на актове и действия на органа по изпълнението, по отношение на които е допустим съдебен контрол. Съответно, нито с ПДИ, нито пък с нейното връчване на адресата и се създават права или задължения или се засягат по някакъв начин правата и законните интереси на жалбоподателя Б.. С ПДИ жалбоподателят единствено се уведомява, че има възможност да изпълни доброволно задължението си. Поканата е само положителна процесуална предпоставка за преминаване към принудително изпълнение и предхожда изпълнителните действия на административния орган. ПДИ не представлява и действие на органа по смисъла на чл.294 от АПК. Посоченото становище е нееднократно застъпвано в практиката на Върховния административен съд (ВАС), израз на която са Определение №2433 от 02.03.2016г. по дело №2336/2016г. на ВАС, Първо отделение; Определение №731 от 21.01.2015г. по дело №433/2015г. на ВАС, Първо отделение.

Предвид изложеното до тук, оспорената от Б. ПДИ не представлява подлежащ на обжалване административен акт, поради което жалбата в разгледаната и част се явява недопустима.

ІІ. Според разпоредбата на чл.282 от АПК, изпълнителното производство се прекратява при наличието на някоя от изчерпателно изброените хипотези в посочената норма.

В случая, жалбоподателят твърди наличието на хипотезата по чл.282, ал.1, т.9 от АПК, според която норма, изпълнителното производство се прекратява по възражение на длъжника, ако от деня, в който задължението е станало изискуемо, до получаването на поканата по чл.277 е изтекла давността по чл.285.

Изпълнителното производство обаче се прекратява с постановление на органа по изпълнението, а не с акт на съда. Съответно, искането за прекратяване на изпълнителното производство, представляващо част от петитума на жалбата и заявено пред съда, е недопустимо, тъй като за съда липсва компетентност да се произнесе по този въпрос. На оспорване пред съда подлежи евентуално постановен отказ от органа по изпълнението да прекрати това производство.

Предвид изложеното до тук, според настоящия състав на съда, жалбата се явява подадена при липсата на годен предмет за съдебно оспорване и съответно при липсата на правен интерес, поради което се явява недопустима и като такава следва да се остави без разглеждане, а производството по делото следва да бъде прекратено.

Респективно, заявеното искане за прекратяване на принудителното изпълнение на Заповед №ДК-02-ЮЦР-158 от 03.07.2012г. следва да бъде изпратено по подведомственост на началника на РДНСК-ЮЦР.

ІІІ. Спирането на действията по изпълнението представлява вид обезпечителна мярка, предпоставяща се от наличието на редовна и допустима жалба против постановление, действие или бездействие на орган по изпълнението.

Написа се вече, че жалбата на Б. против оспорената от негова страна ПДИ е недопустима, поради което настоящият състав на съда намира и направеното (особено) искане за спиране на принудителното изпълнение на влязлата в сила заповед за премахване на незаконния строеж също за недопустимо. Съответно, искането на Б. за спиране на принудителното изпълнение на Заповед №ДК-02-ЮЦР-158 от 03.07.2012г. на началните на РДНСК-ЮЦР не следва да бъде разглеждано.

По делото няма направени искания за присъждане на разноски в полза на страните, поради което такива не следва да им бъдат присъждани.

Най-сетне, съдът констатира, че за образуваното съдебно производство не е заплатена държавна такса в размер от 10,00 лева от страна на жалбоподателя, поради което същият следва да бъде осъден да заплати такава в полза на Административен съд- Пловдив.

Ето защо и на основание чл.159, т.1 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.М.Б., с адрес: ***, против покана за доброволно изпълнение с Изх.№ЮЦР-Пд-343-00-637 от 09.10.2017г. на началника на РДНСК-ЮЦР, с която, на основание чл.277, ал.1 от АПК, е поканен да изпълни в 14-дневен срок, считано от получаване на оспорената покана, Заповед №ДК-02-ЮЦР-158 от 03.07.2012г. на началника на РДНСК-ЮЦР, с която заповед, на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ, е разпоредено на жалбоподателя Б. премахването на незаконен строеж “Реконструкция/укрепване на съществуваща паянтова сграда”, изпълнен в УПИ VІІІ-762, кв.74 по плана на гр. Карлово, с административен адрес: ******.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Х.М.Б. за спиране на принудителното изпълнение на Заповед №ДК-02-ЮЦР-158 от 03.07.2012г. на началника на РДНСК-ЮЦР.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

ОСЪЖДА Х.М.Б., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на Административен съд- Пловдив по транзитна сметка (IBAN: ***: UNCRBGSF, “УниКредит Булбанк” АД, гр. Пловдив, клон Иван Вазов 4) сумата от 10,00 лева, представляваща дължима държавна такса за образуваното съдебно производство.

ИЗПРАЩА по подведомственост на началника на РДНСК-ЮЦР заявеното от Х.М. Белберов искане за прекратяване на принудителното изпълнение на Заповед №ДК-02-ЮЦР-158 от 03.07.2012г. на началника на РДНСК-ЮЦР.

Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Адм. съдия:./П/........................

/Н.Бекиров/