О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 354

град Пловдив, 16.02.2018 г.

В ИМЕТО  НА  НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, в закрито заседание на 16, 02, 2018 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОИЛ БОТЕВ

сложи за разглеждане административно дело № 3396 по описа за 2017 година.

Делото е образувано по жалба от Т.С.Р., ЕГН ********** и М.С.Р. и двете с адрес *** чрез адв.С.А. срещу Заповед № РД – 5 -631/02.11.2017 г. на Кмет на Община Хисаря. Считат горната заповед за неправилна, незаконосъобразна и  издадена при съществени нарушения на административните правила и норми, като искат нейната отмяна.

Настоящият докладчик е насрочил делото в о.з. , в което е конституирал като заинт. Лице Н.С.Д., ЕГН **********,*** , заличил е като жалбоподател в настоящото съдебно производство Т.С.Р. и е оставил съдебното производство „без движение“.

Същевременно съдът е задължил М.С.Р. да представи в 14-дневен срок от днес документи за собственост на имот 1115, вписан като собственост на С.С.К.с наследници: Й.С.С., Б.К.Б., С.К.Б. Г.К.Ч.., И.С.К., Д.С.Х. и М.С.Р. и И.С.К..

Съдът е указал изрично на Р., в нейно и на адвоката й присъствие, че при неизпълнение на горното, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а съдебното производство ще бъде прекратено.

Дадения 14 дневен срок за изпълнение на указанията и представяне на доказателствата е изтекъл на 08,02,2018г. и до момента няма представени доказателства , поради което жалбата следва да се остави без разглеждане и съдебното производство ще бъде прекратено.

На 09,02,2018г. от адв. С. е поискано прекратяването на съдебното производство и се претендират разноски. Съдът счита че искането за разноски не е направено своевременно до приключването на съдебното производство, поради което разноски не следва да се присъждат.  Съдът установи че на л. 77 е приложен договор за правна помощ с отразен за изплатен адвокатски хонорар в размер на 900 лева, който от своя страна се явява завишен с оглед присъствието само в първото с.з. на процес. представител  в което делото е обездвижено.

В производствата по АПК, жалбоподателят следва да изготви жалбата съобразно чл. 150 от АПК, като посочи в какво се състои незаконосъобразността на оспорения административен акт, да посочи какви доказателства представя, както и какви желае да бъдат събрани в съдебното производство, както и представи доказателства за правен интерес от оспорването.

С оглед на изложеното по-горе, жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Водим от горното и на основание чл.158, ал.3 от АПК съдът

                                   О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалба на  М.С.Р.   с адрес *** срещу Заповед № РД – 5 -631/02.11.2017 г. на Кмет на Община Хисаря.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 3396 по описа за  2017г. на Административен Съд – Пловдив, V състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :