О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 192

гр. Пловдив, 25.01.2018 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, І отделение, V-ти състав, в закрито заседание на 25,01,2018г. в състав :

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: СТОИЛ БОТЕВ

разгледа докладваното от съдията адм. дело № 3400 по описа за 2017год. и взе предвид следното :

Делото е образувано по жалба на  Р.М.А. /без посочено ЕГН/  от гр. ***срещу неясно какво. Жалбата е написана с нечетлив почерк, вероятно от полуграмотно лице  и от изложеното не може да се разчете съдържанието и смисъла й.

С разпореждане от 22,11,2017г. жалбата е  обездвижена и на А. е изпратено съобщение в 7-дневен срок от получаване на съобщението, да  внесе дължимата ДТ, по сметката на Административен съд IBAN ***; BIC ***- в размер на 10 лв., представяне на препис от жалбата за връчването му на другата страна в производството; изрично посочване на акта, който се оспорва; посочване в какво се състои незаконосъобразността на акта, който се оспорва; формулиране на конкретно искане към съда.

Задължен е и началника на Затвор - Пловдив да представи заверено копие на цялата преписка, послужила за издаването на Заповед № 1720 от 03.11.2017г.

Съобщение с горното съдържание е изпратено на н-к затвор Пловдив но , съдът е уведомен / л.15/  че лишения от свобода А. е освободен на 30,11,2017г. . Впоследствие след установяване на актуалния адрес  на А. е изпратено съобщение с горното съдържание, което е залепено на входната врата на 22,12,2017г.

До 25,01,2018г. А. не е отстранил нередовностите по жалбата си и не е внесъл дължимата ДТ.

В производствата по АПК, жалбоподателят следва да изготви своята жалба съобразно изискванията на чл. 150 от АПК и да внесе дължимата ДТ. При неизпълнение на горното съдията докладчик няма право да насрочи делото в о.з.

С оглед на изложеното по-горе и на основание чл.158 ал.3 от АПК, жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Водим от горното, съдът

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.М.А. /без посочено ЕГН/  от гр. ***.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 3400/2017г. по описа на Административен Съд – Пловдив, V състав.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.  

                                        АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: