О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 2486

 

гр. Пловдив, 08 декември 2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- Пловдив, VІІІ-ми състав, в закрито заседание на осми декември, две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      НЕДЯЛКО БЕКИРОВ,

 като разгледа административно дело №3405 по описа на съда за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на територията на община Пловдив (НРППОУТДОДЕГОТОП), приета с Решение №226, взето с Протокол №11 от 11.06.2009г. на Общински съвет (ОбС)- Пловдив; и Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), приета с Решение №71, взето с Протокол №3 от 25.02.2016г. на ОбС- Пловдив.

            А.Г.Ч., с адрес: ***, обжалва писмо с Изх.№1000-726(50) от 16.11.2017г. на кмета на Община Пловдив - Район “Източен”, с което е уведомен, че следва в едномесечен срок от получаване на писмото да демонтира преместваем обект (гаражна клетка) №50 по схема №5 на ****, във връзка с реализиране на инвестиционна инициатива на Община Пловдив - Район “Източен” относно благоустрояване на терени, общинска собственост (паркоместа) за местодомуване на леко МПС (моторно превозно средство), находящ се в (кв.) “Първа Каменица”; предупреден е, че при неизпълнение на горното, районната администрация ще предприеме действия по премахване на обекта, като за тази цел Ч. ще заплати разноските по премахването.

            Претендира се отмяна на оспорения акт поради незаконосъобразност. Освен това, с жалбата е направено особено искане за спиране на действията по принудително изпълнение на акта до постановяване на окончателен съдебен акт.

С разпореждане от 29.11.2017г. (лист 9) ответникът е задължен да представи цялата преписка, послужила за издаването на писмо с Изх.№1000-726150 от 16.11.2017г. в 7-дневен срок от уведомяването му. Съобщението за целта (лист 12) е получено на 30.11.2017г., но до 07.12.2017г. по делото не е постъпила изисканата преписка.

Предвид посоченото, представените по делото доказателства от жалбоподателя и достъпната в интернет информация, по допустимостта на жалбата съдът констатира следното:

Оспореният акт (лист 6) е изпратен до жалбоподателя по пощата, като пощенската пратка, съдържаща същия, е постъпила при пощенския оператор на 20.11.2017г., видно от поставеното пощенско клеймо върху пощенския плик (лист 8). От своя страна, жалбата (листи 3-4) постъпва в съда на 28.11.2017г. или преди изтичането изобщо на 14-дневен срок, считано от издаване на акта.

Също така, като приложение към жалбата е представено заверено копие на Разрешение №02-Г-145/5 от 14.06.2016г. (лист 5), издадено от кмета на Община Пловдив - Район “Източен”, за ползване на място, общинска собственост, съгласно чл.72-80 от ЗМДТ (Закон за местните данъци и такси), за поставяне на преместваем обект по смисъла на чл.12 от НРППОУТДОДЕГО (всъщност НРППОУТДОДЕГОТОП, приложима редакция, достъпна на сайта на община Пловдив в интернет на адрес: http://plovdiv.bg/obs/%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%89%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5/%d0%bd-%d0%b0-%d1%80-%d0%b5-%d0%b4-%d0%b1-%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5/).

Според посоченото Разрешение за ползване, на жалбоподателя Ч. се разрешава ползването на място, общинска собственост, намиращо се в гр. Пловдив, ****, на основание одобрена схема от главния архитект на Община Пловдив - Район “Източен”- схема №5, за ползване на преместваем обект за местодомуване на леко МПС, за място №50 и разрешение за поставяне №145. Пак според посоченото Разрешение за ползване, същото се отнема, когато мястото не се използва по предназначение; когато не се използва от лицето, на което е предоставено; когато обществени нужди налагат това.

Според чл.1 от НРППОУТДОДЕГОТОП, тази наредба определя реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти (ПО) на територията на гр. Пловдив, в съответствие с чл.56 и следващите от Закон за устройство на територията (ЗУТ).

Според чл.12, ал.7 от НРППОУТДОДЕГОТОП, в приложима редакция към 14.06.2016г., разрешението за поставяне върху общински имот на преместваем обект за местодомуване на леко моторно превозно средство се издава от районните кметове за срок до 5 (пет) години.

Според чл.45а, от НРППОУТДОДЕГОТОП, разрешенията за поставяне на преместваем обект върху общински имот, издадени по реда на тази наредба, се отнемат със заповед на кмета на община Пловдив и/или упълномощено от него лице, при наличието на някоя от изчерпателно изброените хипотези в 6 точки.

            Според чл.46, ал.4, във връзка с ал.1 от НРППОУТДОДЕГОТОП, преместваеми обекти, поставени в отклонение на изискванията на настоящата наредба, се премахват въз основа на заповед, издадена от кмета на общината или от кмета на район.

Според чл.8, ал.1 от НРУИРПМОСТОП (приложима редакция към 14.06.2016г., достъпна на сайта на община Пловдив в интернет на адрес: http://plovdiv.bg/obs/%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%89%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5/%d0%bd-%d0%b0-%d1%80-%d0%b5-%d0%b4-%d0%b1-%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%b8-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0/), разрешението за ползване на място общинска собственост за поставяне на преместваем обект за местодомуване на леко МПС се издава от районните кметове за срок до 5 (пет) години на лица, които са собственици или наематели на жилища в съответния урегулиран поземлен имот, за който е налице одобрена от главен архитект на съответния район схема за поставяне на преместваеми обекти за местодомуване на леко МПС, като за едно жилище се полага ползване на едно място за поставяне на преместваем обект за местодомуване на леко МПС. Разрешението се издава въз основа на следните документи: 1. заявление по образец до кмета на съответния район; 2. копие от документ за собственост или договор за наем за жилище, разположено в съответния урегулиран поземлен имот; 3. копие от служебния талон на автомобила; 4. нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично); 5. други документи, на които се позовава ползвателят.

Според чл.22 от НРУИРПМОСТОП, разрешенията за ползване на място общинска собственост, издадени по реда на тази наредба, се отнемат със заповед на кмета на община Пловдив и/или упълномощено от него лице: когато мястото не се използва по предназначение; когато не се използва от лицето, на което е предоставено; когато обществени нужди налагат това.

Според чл.23, ал.1 от НРУИРПМОСТОП, преместваеми обекти, поставени върху имоти общинска собственост по смисъла на чл.72 от ЗМДТ, се премахват, когато: 1. са поставени без разрешение за ползване на място или в противоречие с издаденото разрешение; 2. срокът на разрешението за ползване на място е изтекъл или същото е отнето със заповед на кмета на община Пловдив и/или упълномощено от него лице; 3. не отговарят на изискванията на настоящата наредба.

Посочените обекти се премахват въз основа на заповед, издадена от кмета на общината или от кмета на района (чл.23, ал.4 от НРУИРПМОСТОП).

Предвид цитираните разпоредби на двете наредби на ОбС- Пловдив, както и разпоредбата на чл.57а, ал.3 от ЗУТ, настоящият състав на съда намира, че премахването на преместваем обект за местодомуване на леко МПС е допустимо въз основа на заповед на кмета на община Пловдив или на кмета на съответния район, като преди издаването на заповед за премахване на обекта е нужно по отношение на същия да бъде отнето разрешението, въз основа на което същият е поставен, както и разрешението, въз основа на което се ползва общинския терен, пак въз основа на заповеди, издадени от кмета на общината или от кмета на района.

В случая, по делото не са ангажирани доказателства, нито пък дори се твърди такова нещо от жалбоподателя, а именно, че са налице издадени заповеди от кмета на общината или от кмета на Община Пловдив - Район “Източен”, с които заповеди на жалбоподателя Ч. да е отнето издаденото му разрешение за поставяне на преместваем обект за местодомуване на леко МПС по реда на НРППОУТДОДЕГОТОП, или пък да е отнето издаденото му Разрешение №02-Г-0145/5/ от 14.06.2016г. за ползване на общинското място по реда на НРУИРПМОСТОП.

Не се твърди и наличието на издадена заповед за премахване на процесния преместваем обект за местодомуване на леко МПС, издадена по реда на чл.46 от НРППОУТДОДЕГОТОП (респективно по реда на чл.57а, ал.3 от ЗУТ) или по реда на чл.23, ал.4 от НРУИРПМОСТОП.

При това положение, настоящият състав на съда намира, че оспореното по делото писмо с Изх.№1000-726(50) от 16.11.2017г. на кмета на Община Пловдив - Район “Източен” няма белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл.21, ал.1 от АПК, тъй като с обективираното в писмото волеизявление на автора му не се създават права или задължения за жалбоподателя Ч., нито пък непосредствено се засягат негови законни интереси.

Дори да се приеме, че оспореното писмо представлява уведомление за евентуално започнато производство по издаване на заповед за отнемане на издадените на Ч. разрешение за поставяне на преместваем обект върху терен, общинска собственост, и/или разрешение за ползване на място, общинска собственост, за поставяне на преместваем обект, или за евентуално започнато производство за издаване на заповед за премахването на преместваемия обект по реда на двете наредби или по реда на чл.57а, ал.3 от ЗУТ, то би била налице хипотезата на чл.21, ал.5 от АПК, според която норма, не са индивидуални административни актове волеизявленията, действията и бездействията, когато са част от производствата по издаване или изпълнение на индивидуални или общи административни актове или са част от производствата по издаване на нормативни актове.

Ето защо, настоящият състав на съда намира, че жалбата на Ч. е подадена против акт, който не подлежи на оспорване, поради което се явява недопустима и като такава следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено.

С оглед очерталия се изход на делото, направеното особено искане за постановяване спиране на действията по принудително изпълнение на оспорения акт също се явява недопустимо и като такова следва да бъде оставено без разглеждане.

По делото няма направени искания за присъждане на разноски, поради което такива не следва да бъдат присъждани на страните.

Така мотивиран и на основание чл.159, т.1 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Г.Ч., с адрес: ***, против писмо с Изх.№1000-726(50) от 16.11.2017г. на кмета на Община Пловдив - Район “Източен”, с което Ч. е уведомен, че следва в едномесечен срок от получаване на писмото да демонтира преместваем обект (гаражна клетка) №50 по схема №5 на ****, във връзка с реализиране на инвестиционна инициатива на Община Пловдив - Район “Източен” относно благоустрояване на терени, общинска собственост (паркоместа) за местодомуване на леко МПС, находящ се в (кв.) “Първа Каменица”; предупреден е, че при неизпълнение на горното, районната администрация ще предприеме действия по премахване на обекта, като за тази цел Ч. ще заплати разноските по премахването.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на А.Г.Ч. да бъдат спрени действията по принудителното изпълнение на писмо с Изх.№1000-726(50) от 16.11.2017г. на кмета на Община Пловдив - Район “Източен”.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Адм. съдия:./п/........................

/Н.Бекиров/