О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 2578

 

гр. Пловдив, 20 декември 2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- Пловдив, VІІІ-ми състав, в закрито заседание на двадесети декември, две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                          НЕДЯЛКО БЕКИРОВ,

 като разгледа административно дело №3411 по описа на съда за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.172, ал.5 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП).

В.Й.П., с адрес: ***, представляван от В.Т.Х.- упълномощено лице, обжалва Заповед №17-1030-002129 от 24.10.2017г., издадена от началник на група в Сектор “Пътна полиция” (С”ПП”) при Областна дирекция на “МВР” (ОД на “МВР”), гр. Пловдив, за прилагане на принудителна административна мярка (ПАМ) “прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство (ППС), представляващо лек автомобил “Опел Зафира”, с рег.№****, собственост на В.П., за срок от 6 месеца”; както и отнемането на два броя табели с регистрационен номер №****.

Претендира се отмяна на акта поради незаконосъобразност.

Констатирал нередовности на жалбата, предвид липсата на приложен документ към нея за платена държавна такса, както и липсата на изрично упълномощаване на В.Т.Х. да представлява П. по делото, с разпореждане от 29.11.2017г. (лист 17) са дадени указания на жалбоподателя, съгласно чл.158, ал.1, във връзка с чл.151, т.т.2 и 3 от АПК, да отстрани констатираните нередовности, като заплати дължимата държавна такса от 10,00 лева, представи документ по делото за целта и изрично заяви дали подадената от В.Х. жалба следва да се счита за подадена от него. Определен е 7-дневен срок за отстраняване на нередовностите. Съобщението за целта, обективирано в призовката за насроченото по делото открито заседание на 21.12.2017г. от 10:30ч. (лист 19) е получено на 30.11.2017г. от А.М.Х.- роднина. Така направеното съобщаване съдът намира за надлежно. Нередовностите обаче не са отстранени в рамките на преклузивния срок, изтекъл съответно на 07.12.2017г. Следователно, налице е хипотезата на чл.158, ал.3 от АПК и жалбата ще следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено.

Ето защо и на основание чл.158, ал.3, във връзка с чл.151, т.т.2 и 3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Й.П., с адрес: ***, представляван от В.Т.Х.- упълномощено лице, против Заповед №17-1030-002129 от 24.10.2017г. на началник на група в Сектор “Пътна полиция” при Областна дирекция на “МВР”, гр. Пловдив, за прилагане ПАМ, представляваща “прекратяване на регистрацията на ППС- лек автомобил “Опел Зафира”, с рег.№****, собственост на В.П., за срок от 6 месеца”; както и отнемането на два броя табели с регистрационен номер №****.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №3411 по описа на съда за 2017г.

ЗАЛИЧАВА насроченото по делото открито заседание на 21.12.2017г. от 10,30ч.

Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Адм. съдия:../П/.......................

/Н.Бекиров/