О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 2472

град Пловдив, 07.12.2017 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, в закрито заседание на 07,12,2017 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОИЛ БОТЕВ

сложи за разглеждане административно дело № 3430 по описа за 2017 година.

Делото е образувано по жалба на К.А.Г. с ЕГН **********,*** против Решение № 316 от 02,11,2017г. на Директор на ТД на НАП Пловдив.

С разпореждане от 04,12,2017г. Съдът е оставил делото без движение до внасяне на ДТ.

С писмо от 05,12,2017г ответника изпраща на съда  молба на жалбоподателя за оттегляне на подадената жалба , ведно с становище на юк. Е. , пълномощно и списък на разноски. В становището се претендират и съдебни разноски в размер на 500лева.

В производствата по АПК, жалбоподателят има право във всеки един момент на процеса да оттегли  своята жалба, като извън с.з. това се прави с нарочна писмена молба, съобразно изискванията на чл. 155, ал.3 от АПК. В случая оттеглянето е направено в изискуемата писмена форма, чрез ответника поради, което съдът следва да го уважи.

С оглед на изложеното по-горе, жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

С оглед изхода от спора на ТД на НАП - Пловдив се дължи юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева, тъй като производството е по реда на АПК, а възнаграждението следва да се определи съгласно чл.78 ал.8 ГПК /ред. ДВ бр.8/24.01. 2017г./ във връзка с чл.37 ал.1 ЗПП и чл. 24 от Наредбата за заплащането на правната помощ.

   Водим от горното и на основание чл.155, ал.3 от АПК съдът

                                   О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалба на К.А.Г. с ЕГН **********,*** против Решение № 316 от 02,11,2017г. на Директор на ТД на НАП Пловдив.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №3430 от 2017г. по описа на Административен Съд – Пловдив,V състав.

ОСЪЖДА К.А.Г. с ЕГН **********,*** да заплати на  ТД на НАП Пловдив юк. Възнаграждение в размер на 100/сто/ лева.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.

                                                  АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :