ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  44

гр. Пловдив,  08.01.2018 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, II отделение, ХХVIІІ състав, в закрито съдебно заседание на осми януари през две хиляди и осемнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

като разгледа докладваното от съдията частно административно дело № 3501 по описа за 2017 год. на Пловдивски Административен съд, за да се произнесе взе предвид следното :

Производството е по реда на чл.88, ал.3 от АПК.

Образувано е по частна жалба на К.Х.А. ЕГН**********,*** против Акт за прекратяване 1040-15-90/23.11.2017г. на  Директора на ТП на НОИ - гр.Пловдив, с който на основание чл.88, ал.2, т.2 от АПК е прекратено производството по подадена жалба с вх. № 1012-15-308/27.10.2017 г. по описа на ТП на НОИ-Пловдив против Разпореждане №********** /протокол №N01351/05.09.2017г./ на Ръководител „ПО“ при ТП на НОИ гр. Пловдив.

В частната жалбата се правят оплаквания за незаконосъобразност на административния акт, като се сочи, че липсва основание за неговото издаване, без те да се конкретизират, а на следващо място се претендира, че е следвало да се пристъпи към провеждане на особено производство от страна на органа с оглед направените в жалбата искания. По тези съображения се претендира неговата отмяна от съда и се прави искане за връщане на преписката на административния орган за произнасяне по жалбата с вх. № 1012-15-308/27.10.2017г. против Разпореждане № **********/Протокол № N01351/05.09.2017г./ на Ръководител „ПО“ при ТП на НОИ- гр. Пловдив.

    Ответникът – Директорът на РУ „СО” гр.Пловдив не е изразил конкретно становище по жалбата и не дава мнение по същество на спора.

Съдът, като прецени процесуалните предпоставки за допустимост на частната жалба, събраните доказателства по делото, поотделно и в тяхната съвкупност, и взе предвид доводите на страните, прие за установено следното :

Частната жалба е подадена от лице, за което обжалвания акт е неблагоприятен, имащо правен интерес от обжалване, в законоустановения срок по чл.88, ал.3 от АПК, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна, по следните съображения:

За да прекрати на основание чл.88, ал.1, т.2 от АПК производството по административното обжалване на цитираното Разпореждане на ръководител на „ПО” при ТД на НАП - гр.Пловдив, съответно по- горестоящият административен орган - Директорът на ТП на НОИ- гр.Пловдив е приел, че жалбата е недопустима като просрочена. Мотиви за това административният орган е изложил с оглед установените факти, че издаденото разпореждане е било получено съгласно върнатото Известие за доставяне с бар код № ИД РS4040015DXY3 по пощата от частният жалбоподател на 25.09.2017г., а подадената жалба с вх.№ 1012-15-3-8/27.10.2017г. е била изпратена по пощата на 26.10.2017г съгласно пощенското клеймо, което е станало след изтичането на едномесечния преклузивен срок по чл.117, ал.2 от КСО.

Така направеният от административния орган извод е правилен и законосъобразен, като същия се подкрепя изцяло от представените по делото доказателства.

По делото не се спори от страните, а то се установява и от представеното Известие за доставяне с бар код № ИД РS4040015DXY3 /лист 71- гръб, по делото/, че Разпореждане № **********, №4, взето по протокол №N01351/05.09.2017г. на Ръководител „ПО“ при РУ ”СО” гр. Пловдив е било връчено по пощата на частният жалбоподател на 25.09.2017г.. Не се спори между страните, че датата на подаване на жалбата до горестоящият административен орган е 26.10.2017година. Съгласно разпоредбата на чл.117 ал.2 от КСО, срокът за обжалването на издаденото Разпореждане от Ръководител „ПО“ при ТП на НОИ-Пловдив по административен ред е едномесечен. При определяне на времето, когато същият изтича, следва да се вземат в предвид правилата на чл. 60 ал.3 от ГПК, вр. чл.144 от АПК. Така съгласно установеното в тази норма правило, месечен срок изтича на съответното число на последният месец, което в случаят е датата 25.10.2017година. Ето защо в настоящият случай, жалбата от К.А. е подадена след изтичането на преклузивният едномесечен срок на 25.10.2017г и същата правилно е била приета за недопустима, защото е била подадена на 26.10.2017г.. Срокът за обжалване на разпорежданията за пенсии, предвиден в разпоредбата на чл.117, ал.2 от КСО е процесуален и има преклузивен характер. Само в рамките този срок може да бъде упражнено процесуалното право на жалба, като с изтичането му се преклудира правото на жалбоподателката да извърши валидно процесуално действие по обжалване на разпореждането, с което е отказано отпускане на пенсия. В случая, и както правилно е приел административния орган, този срок е пропуснат, при което положение и към датата на подаване на жалбата срещу Разпореждане № ********** /Протокол № N01351/05.09.2017г./ на Ръководител „ПО“ при ТП ”НОИ”- гр. Пловдив, правото на обжалване е било погасено, като разпореждането е влязло в законна сила. Като е приел, че е налице хипотезата на чл.88, ал.1,т.2 от АПК по отношение на жалбата против Разпореждане №********** /Протокол № N01351/05.09.2017г./ на Ръководител „ПО“ при ТП ”НОИ” гр. Пловдив и е прекратил административното производство, административният орган е постановил законосъобразен акт, който следва да остане  в сила.

В настоящият случай доказателства, които да подлагат на съмнение възприетите от административния орган изводи не са ангажирани нито в хода на административното, нито в настоящото съдебно производство. Възраженията на жалбоподателят, че горестоящият административен орган е дължал произнасяне по реда на чл.99 ал.1 от КСО, във връзка с направени от него искания на основание чл.98 ал.1 от КСО, се явяват незаконосъобразни. Измененията на издадените разпореждания на първо място се осъществяват от органа, който ги е издал, и на следващо място, производството по реда на чл.98 ал.1 от КСО за изменение на издаденото разпореждане  е самостоятелно административно производство, касаещо други обективни предпоставки за изменение на издаденото разпореждане, което не може да се осъществи в производството по чл.117 ал.2 от КСО.

В предвид на така изложеното Съдът

ОПРЕДЕЛИ: 

ОТХВЪРЛЯ частната жалба на К.Х.А. *** против Акт за прекратяване  с № 1040-15-90/23.11.2017г., издаден от Директор на ТП „НОИ” гр.Пловдив, с който на основание чл.88, ал.2, т.2 от АПК е прекратено производството по жалба с вх. № 1012-15-308/27.10.2017г против Разпореждане № **********/Протокол № N01351/05.09.2017г. на Ръководител „ПО“ при ТП на НОИ- гр. Пловдив.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

СЪДИЯ:  /п/

Вярно с оригинала!

Секретар: ДТ

 

ВВ