О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 2488

 

гр. Пловдив, 08 декември 2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- Пловдив, VІІІ-ми състав, в закрито заседание на осми декември, две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      НЕДЯЛКО БЕКИРОВ,

 като разгледа частно административно дело №3534 по описа на съда за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.60, ал.4 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.186, ал.4 и чл.188 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

            ЕТ “С.С.”, със седалище и адрес на управление: *****, ЕИК ***, представляван от Сергей Красимиров Сашев- собственик, обжалва разпореждане на директора на Дирекция “Контрол” (Д”К”) при Териториална дирекция (ТД), гр. Пловдив, на Националната агенция за приходите (НАП), с което, на основание чл.60 от АПК, е допуснато предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка (ЗНПАМ) с №ЗО-0301002 от 28.11.2017г. на директора на Д“К” при ТД- Пловдив на НАП, представляваща запечатване на търговски обект- магазин “д.”, находящ се в *****, стопанисван от ЕТ “С.С.”, и се забранява достъпа до обекта за срок от седем дни, считано от 08.12.2017г. от 15:00ч.

            Претендира се отмяна на частта от заповедта, с която е допуснато нейното предварително изпълнение поради незаконосъобразност.

Според разпоредбата на чл.188 от ЗДДС, принудителната административна мярка по чл.186, ал.1 (от ЗДДС) подлежи на предварително изпълнение при условията на АПК.

Според разпоредбата на чл.60, ал.4 от АПК, разпореждането, с което се допуска или се отказва предварително изпълнение, може да се обжалва чрез административния орган пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали административният акт е бил оспорен. А според разпоредбата на чл.60, ал.5, пр.1 от АПК, жалбата се разглежда незабавно в закрито заседание.

В случая, ЗНПАМ с №ЗО-0301002 от 28.11.2017г. е връчена на 06.12.2017г. на С.С.- собственик на ЕТ “С.С.”.

            От своя страна, жалбата постъпва в съда на 08.12.2017г. по електронна поща или в рамките на преклузивния срок за обжалване на разпореждания от вида на процесното.

Следователно, като подадена при наличието на правен интерес и в законоустановения срок, жалбата се явява допустима, а разгледана по същество е основателна.

По делото няма направени искания за присъждане на разноски, поради което такива не следва да бъдат присъждани на страните.

Ето защо, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ОТМЕНЯ разпореждане на директора на Дирекция “Контрол” при ТД- Пловдив на НАП, с което, на основание чл.60 от АПК, е допуснато предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка с №№ЗО-0301002 от 28.11.2017г. на директора на Дирекция “Контрол" при ТД- Пловдив на НАП, представляваща запечатване на търговски обект- магазин “д.”, находящ се в *****, стопанисван от ЕТ “С.С.”, ЕИК ***, и се забранява достъпа до обекта за срок от седем дни, считано от 08.12.2017г. от 15:00ч.

Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Адм. съдия:./П/........................

/Н.Бекиров/