П Р О Т О К О Л

№ 109

15.01.2018 г.,  гр.  Пловдив,

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД,  V административен  състав в публично съдебно заседание на петнадесети януари две хиляди  и осемнадесета  година, в следния състав:

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТОИЛ БОТЕВ

                                                                                                                         

 

Секретар:  В.К.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от председателя СТОИЛ БОТЕВ

АХ  дело № 3535  по описа за  2017  г.,

 

На именното  повикване в 10.03 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ “***” ЕООД – редовно призован, не изпраща представител.

Непосредствено преди съдебното заседание от управителя на дружеството В.П.Д.е постъпила молба със съдържание “във връзка с наше съобщение за доказване на срочност на жалбата, както сме заявили във входираното от 08.12.2017 г. заявление /наречено “жалба”/, подадена на 27.11.2017 г. срещу предварителното изпълнение на заповедта за налагане на ПАМ, по която е образувано частно административно дело № 3393/2017 г., Административен съд Пловдив, ІІ състав, са изложили основанията си за обжалване на процесната заповед в цялост, поради което твърдят, че в този смисъл жалбата подадена на 27.11.2017 г., имплементира по същество и жалба срещу заповедта, с която се налага ПАМ”.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КОНТРОЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ – редовно призован, не изпраща представител.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ПЛОВДИВ – редовно призована, не изпраща представител.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА се ДЕЛОТО.

Докладва се жалба от 08.12.2017 г. от “***” ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.*** представлявано от управителя В.Д.,  с процесуален представител адв.Н.А.срещу принудителна административна мярка “запечатване на търговски обект” – сергия за продажба на плодове и зеленчуци, находящ се в гр.Пловдив, ул.“Капитан Райчо” № 37, стопанисван от дружеството – жалбоподател, обективирано в Заповед за налагане на принудителна административна мярка /ПАМ/ № 3О-0330388/15.11.2017 г. издадена от Х.Г.Х.- Директор Дирекция “Контрол” при ТД на НАП - Пловдив.

Видно от приложената заповед на л.5 по делото при извършена оперативна проверка на 11.11.2017 г. в 11.00 часа  на обект - сергия за продажба на плодове и зеленчуци, находящ се в гр.***е констатирано, че дружеството не регистрира и отчита всяка извършена продажба на стока от търговския обект чрез издаване на фискални касови бележки от въведеното в експлоатация за обекта фискално устройство. За горното на дружеството е наложена ПАМ - запечатване на търговския обект и забрана за достъп до него за срок от 14 дни на основание чл.186, ал.1 от ЗДДС и чл.187, ал.1 от същия закон.

Съдът констатира, че със същата заповед е допуснато предварително изпълнение на наложената ПАМ на основание чл.188 от ЗДДС във връзка с чл. 60 от АПК, като в тая връзка са изложени подробни мотиви на л.789 по делото. Съдът констатира, че по адм.дело № 3393 по описа на съда от 2017 г. на ІІ състав по реда на чл.60, ал.5 от АПК във връзка с чл.188  от ЗДДС е образувано съдебно производство и с Определение № 2380/28.11.2017 г. е отменено разпореждането, с което е допуснато предварително изпълнение на горната принудителна административна мярка и е спряно допуснатото предварително изпълнение на ПАМ, до приключване на това съдебно производство с влязъл в сила съдебен акт.

Съдът констатира, че по горното определение е налице касационна жалба от 06.12.2017 г. на Директор Дирекция “Контрол” при ТД на НАП Пловдив, като към днешна дата не става ясно дали определението е влязло в сила.

В становище на ответника на л.14 по делото от 15.12.2017 г. се прави възражение за недопустимост на настоящата жалба от 08.12.2017 г., като просрочена и в тая връзка се иска да й се присъдят съдебни разноски и съдебното производство се прекрати.

Съдът, като взе предвид изразеното становище от жалбоподателя и от ответника, както и събраните по делото писмени доказателства следва да изложи следното: видно от служебната справка по Определение №  2380/28.11.2017 г. по адм.дело № 3393/2017 г. на ІІ състав, съдът установява, че по това съдебно производство с жалбата е обжалвано с разпореждане за допускане на предварително изпълнение на ПАМ.

Видно от мотивите на цитираното определение, съдът изрично се е произнесъл по разпореденото запечатване на търговския обект и забраната за достъп до него на основание чл.60 от АПК във връзка с чл.188 от ЗДДС.

 Същевременно, видно от съдържанието на жалбата от 08.12.2017 г. по настоящото дело на л.3 се вижда, че се обжалва като цяло принудителна административна мярка, обективирана в Заповед № ЗО-0330388/15.11.2017 г.

Видно от съдържанието на жалбата се сочи, че в 3-дневен срок от връчването на горната заповед са обжалвали разпореждането за допускане на предварителното изпълнение и запечатване на търговския обект и са отправили искане за спиране на допуснатото предварително изпълнение. На л.4 горе по делото в жалбата изрично се сочи независимо от това, че жалбата „от 27.11.2017 г”. конкретно е насочена към обжалване на разпореждането за предварително изпълнение, са изложени основания за обжалване  в цялост на процесната заповед, поради което съда се моли да счете, че подадената жалба  по адм.дело № 3393/2017 г. с определение, имплементира по същество и жалба срещу заповедта, с която се налага ПАМ.

В днес получената и докладвана молба на дружеството  отново се твърди, че в жалбата от 27.11.2017 г. /приложена по адм.дело № 3393/2017 г., в момента във ВАС/ имплемлентира по същество и жалба по законосъобразността на заповедта.

Предвид горното, съдът счита, че действително в случая е налице просрочие на жалбата срещу законосъобразността на оспорената заповед за налагане на ПАМ, тъй като заповедта е връчена на управителя В.Д. на 22.11.2017 г., видно от приложената разписка на л.24 по делото, а жалбата е подадена директно в съда на 08.12.2017 г. и следва настоящото съдебно производство да бъде прекратено, а на ответника ТД на НАП - Пловдив се присъдят съдебни разноски в размер на 500 лв., с оглед заявените такива и списък за направени разноски на л.14-15 по делото. Съдът счита, че няма пречка проверката по законосъобразността на оспорената заповед да продължи по адм.дело № 3393/2017 г, след връщане на делото от ВАС, ако съдията докладчик прецени, че действително и своевременно в депозираната пред него жалба е направено искане за оспорване на законосъобразността на  заповедта.

 

Водим от горното и на основание чл.159, ал.4 от АПК

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА жалбата, ведно с приложените към нея доказателства, както и  представена молба от 15.01.2018 г. от жалбоподателя.

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата от “***” ЕООД срещу принудителна административна мярка “запечатване на търговски обект” – сергия за продажба на плодове и зеленчуци, находящ се в гр.*****, обективирано в Заповед за налагане на принудителна административна мярка /ПАМ/ № ЗО-0330388/15.11.2017 г., издадена от Х.Г.Х.– Директор Дирекция “Контрол” при ТД на НАП – Пловдив.

ОСЪЖДА жалбоподателя да заплати на ответника ТД на НАП - Пловдив съдебни разноски в размер на 500 лв.

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм.дело 3535/2017 г. по описа на Административен съд - Пловдив, V състав.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 10.39 часа.

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                СЕКРЕТАР: