П Р О Т О К О Л  № 275

 

06.02.2018 г., гр. Пловдив,

 

ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХVІІІ състав в публично съдебно заседание на шести февруари две хиляди и осемнадесета година, в следния състав:

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАН РУСЕВ

                                         

Секретар: МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Адм. дело № 3538 по описа за 2017 г.

 

На именното повикване в 14.03 часа, страните се представиха така:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ “Б.” ЕООД, редовно призовано, не се явява, не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР на ДИРЕКЦИЯ “КОНТРОЛ”  при ТД на НАП ПЛОВДИВ, редовно призован, не се явява, представлява се от гл. ЮРИСК.  В.З., представя пълномощно по делото.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ, редовно уведомена за възможността за встъпване в процеса, не изпраща представител.

ДОКЛАДВА се постъпила молба вх. № 2725/06.02.2018 г. от адв. Х. - пълномощник на жалбоподателя, входирана преди съдебното заседание по делото, в която заявява, че си оттеглят жалбата против оспорваната Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ЗО-0301994/16.11.2017 г. на Директора на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – Пловдив.

ЮРИСК. З.: По молбата на жалбоподателя - оставям на преценката на Съда.

Съдът, счита, че изявлението е направено от страна, разполагаща с правото да се разпорежда с предмета на делото, формата е спазена - законодателят изисква писмена молба преди съдебно заседание или в открито съдебно заседание, без съгласие на ответника. Ето защо, Съдът  счита, че следва на основание чл. 155, ал. 1 от АПК да уважи така подадената молба и да прекрати производството.

Воден от горното, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Б.” ЕООД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявало от управителя И.М.М., против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ЗО-0301994/16.11.2017 г. на Директора на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – Пловдив.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3538/2017 г. по описа на Административен съд – Пловдив, ХVІІІ с.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес за присъствалата страна и в същия срок от получаване на съобщението за неприсъствалите страни пред Върховния административен съд.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 14.06 часа.

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

    СЕКРЕТАР: