О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 339

град Пловдив, 15.02.2018 г.

В ИМЕТО  НА  НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, в закрито заседание на 15, 02, 2018 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОИЛ БОТЕВ

сложи за разглеждане административно дело № 3542 по описа за 2017 година.

Делото е образувано по жалба А.Ф.Д., ЕГН ********** с адрес: *** срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0329-000191/ 09.10.2017 г., издадена от началник РУП към ОД на МВР Пловдив, РУ Раковски, с която заповед на основание чл.171, т.2 а от ЗДвП му е наложена санкция представляваща „прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 1 година и изземване на 2 бр. табели с рег. № РА 0379 КВ. Твърди се, че  заповедта е незаконосъобразна и неправилна, поради което се моли да бъде отменена.

Горната жалба първоначално е била входирана пред Административен съд – гр. Пазарджик, който е образувал адм.дело № 853 по описа за 2017 г., като с Определение № 1236/04.12.2017 г. съдията докладчик е оставил жалбата на А.Ф.Д. *** против ЗППАМ № 17-0329-000191/09.10.2017 г., издадена от Началника на РУП към ОД МВР Пловдив, РУ Раковски без разглеждане и е прекратил производството по горното дело и е изпратил делото на настоящия съд по подсъдност на основание чл.135, ал.2 от АПК.

Настоящият докладчик е насрочил делото в оз. , в което е установил че жалбата във вида в който е подадена пред Пазарджишкия административен съд не отговаря на изискванията на АПК и в същата не се сочи в какво се състои незаконосъобразността на оспорената заповед, от какви пороци страда, какви доказателства представя жалбоподателят и какви иска да бъдат събрани в съдебното производство.

В първото съдебно заседание  съдебното производство е обездвижено и на жалбоподателя е указано  в 7-дневен срок от получаване на призовка с горното съдържание да изготви жалба по реда на чл.150, ал.1 от АПК, като посочи в какво се състои незаконосъобразността на оспорения административен акт, да посочи какви доказателства представя, както и какви желае да бъдат събрани в съдебното производство, както и  изрично му е указано, че при неизпълнение на горното жалбата ще бъде оставена без разглеждане и съдебното производство ще бъде прекратено.

  Съобщение с горното съдържание е връчено на процес. представител на жалбоподателя / л. 7/  адв. Павлов на 23,01,2018г, като до момента пропуските не са отстранени.

В производствата по АПК, жалбоподателят следва да изготви жалбата съобразно чл. 150 от АПК, като посочи в какво се състои незаконосъобразността на оспорения административен акт, да посочи какви доказателства представя, както и какви желае да бъдат събрани в съдебното производство.

С оглед на изложеното по-горе, жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Водим от горното и на основание чл.158, ал.3 от АПК съдът

                                   О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалба на А.Ф.Д., ЕГН ********** с адрес: *** срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0329-000191/ 09.10.2017 г., издадена от началник РУП към ОД на МВР Пловдив, РУ Раковски.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 3542 по описа за  2017г. на Административен Съд – Пловдив, V състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :