О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 454

 

Административен съд-Пловдив, ХVІ състав, в закрито заседание, проведено на 02.03.2018 г. по АХД № 3548 по описа на съда за 2017 година, председателствано от

 

СЪДИЯ АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по искова молба на М.Н.Ж.М., ЕГН **********, К.Р.К., ЕГН **********, Р.Р.К., ЕГН **********  и В.И.М.Д., ЕГН **********, чрез адвокат Ч. *** по чл.1, ал.1 ЗОДОВ, с която се претендира присъждане на сумата 65 200 евро, представляваща обезщетение за причинени на ищците имуществени и неимуществени вреди от незаконосъобразни действия на ответника, както и законната лихва върху сумата от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата.

В исковата молба и допълнението към същата се съдържат твърдения за незаконосъобразни действия на Община Хисаря по отношение на недвижим имот, собственост на ищците.

Съдът намира, че неправилно производството е образувано пред Административен съд – Пловдив.

Според чл. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност, като исковете се разглеждат по реда, установен в АПК. Съобразно чл. 203, ал. 1 от Глава ХI на АПК исковете за обезщетения за вреди, причинени на граждани или юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица се разглеждат по реда на тази глава, като съгласно чл. 204, ал. 4 от АПК незаконосъобразността на действието или бездействието се установява от съда, пред който е предявен иска по обезщетението.

Следователно, за да възникне право на иск за обезщетение е необходимо да са налице няколко кумулативни предпоставки: имуществена или неимуществена вреда; незаконосъобразен акт, действие или бездействие на орган или длъжностно лице на държавата или общината, при или по повод изпълнението на административна дейност; пряка и непосредствена причинна връзка между незаконосъобразния акт, действието или бездействието и настъпилата вреда. В конкретния случай тези предпоставки не са налице.

Пред административния съд са допустими само искове за обезщетение от вреди, причинени на граждани или юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица. От твърденията в молбата е видно, че отношенията между страните по спора не се характеризират с белези на власт и подчинение и поради това не подлежат на регулиране от административното право.

Видно от наведените обстоятелства като основания на иска, ищецът има претенции за имуществени вреди и пропуснати ползи, които обаче произтичат от действията на Община Хисаря в качеството й на юридическо лице, участващо в гражданскоправни отношения и по-конкретно, нарушаване на правата на собствениците на недвижим имот да го ползват, владеят и да се разполеждат с него, като същите следва да получат защитата си по съответния гражданскоправен ред пред съответния граждански съд – в случая Окръжен съд-Пловдив съобразно цената на исковата претенция.

Воден от горното, на основание чл. 135, ал. 2 от АПК, съдът

                  

О П Р Е Д Е Л И :

 

Заличава датата за открито съдебно заседание на 15.03.2018 г. от 09:35 ч.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд-Пловдив.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 3548/2017 г. по описа на Административен съд – Пловдив, ХVІ състав.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

СЪДИЯ: