О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 2511

 

гр. Пловдив, 13 декември 2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- Пловдив, VІІІ-ми състав, в закрито заседание на тринадесети декември, две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                          НЕДЯЛКО БЕКИРОВ,

 като разгледа административно дело №3553 по описа на съда за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.20, ал.5 от Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори (НБЕТНА).

Община Рудозем, представлява от Р.В.П.- кмет, обжалва Заповед №05-155 от 29.11.2017г. на изпълняващия длъжността (и.д.) началник на Регионален отдел “Инспекция за държавен технически надзор” (РО”ИДТН”), Южна централна България (ЮЦБ), в Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” (ГД”ИДТН”) към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), с която е отказана регистрацията на асансьор, хидравличен, товароподемност: 630 кг./8 лица; номинална скорост: 0,40м/с, височина на повдигане/брой спирки: 6,0м/3 спирки, заводски №LGA B-164, монтиран на адрес: **********, от “*****” ЕООД.

Претендира се отмяна на оспорената заповед поради незаконосъобразност.

По допустимостта на жалбата съдът констатира следното.

По делото не са ангажирани доказателства за датата, на която оспорената заповед (листи 10-11) е съобщена на жалбоподателя. От своя страна, жалбата (листи 4-6) е подадена чрез РО”ИДТН”- Пловдив в ГД”ИДТН” при ДАМТН на 07.12.2017г. или преди изтичането изобщо на 14-дневен срок от издаването на заповедта.

Освен това, по преписката е налична молба с Изх.№57-00-173 от 11.12.2017г. (лист 8) на и.д. началник на РО”ИДТН”-ЮЦБ в ГД”ИДТН” към ДАМТН, с която, на основание чл.156, ал.1 от АПК, заявява, че оспорената по делото заповед е оттеглена. Като приложение към посочената молба е представено заверено копие на Заповед №05-166 от 11.12.2017г. (лист 9) на и.д. началник на РО”ИДТН”-ЮЦБ в ГД”ИДТН” към ДАМТН, с която заповед, на основание чл.91 от АПК, е оттеглена Заповед №05-155 от 29.11.2017г.

Така направеното оттегляне на оспорения по делото акт, съдът намира за валидно направено, съгласно разпоредбата на чл.156, ал.1 от АПК, поради което е налице хипотезата на чл.159, т.3 от АПК и производството по делото като недопустимо следва да бъде прекратено. По делото няма направени искания за присъждане на разноски, поради което такива не следва да бъдат присъждани на страните.

Ето защо и на основание чл.159, т.3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на община Рудозем против Заповед №05-155 от 29.11.2017г. на и.д. началник на Регионален отдел “Инспекция за държавен технически надзор”, Южна централна България, в Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, с която е отказана регистрацията на асансьор, хидравличен, товароподемност: 630 кг./8 лица; номинална скорост: 0,40м/с, височина на повдигане/брой спирки: 6,0м/3 спирки, заводски №LGA B-164, монтиран на адрес: **********, от “*****” ЕООД.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №3553 по описа на съда за 2017г.

            Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Адм. съдия:../П/.......................

/Н.Бекиров/