ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  2543

гр. Пловдив, 15.12.2017 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, ІІ отделение, ХХVІІІ състав, в закрито заседание на петнадесети декември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

разгледа докладваното от съдията частно административно дело № 3598 по описа за 2017 год. по опис на Административен съд-Пловдив и взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 390 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК.

Образувано е по искане на малолетния А. А.Л. чрез законния му представител- родителя А.Т.Л. за спиране на допуснато по силата на закона предварително изпълнение на административен акт- Заповед №17ОА2954/24.11.2017г на Кмет на Община Пловдив за изземване от Сдружение Футболен клуб „В.“ Булстат ***, със седалище и адрес на управление гр.***на недвижим имот- публична общинска собственост, намиращ се на административен адрес в гр.***представляващ поземлен имот с индентификатор 56784.530.9709 по КК на КР на гр.П., с площ 82278 кв. м., в едно с конкретно посочени сгради и съоръжения. С Разпореждане №9772/15.12.2017г  молбата е оставена без движение до уточняване на претенцията. С молба- уточнение вх.№22047/15.12.2017г. по опис на Административен съд-Пловдив, подадена чрез пълномощника адв.Г.М. се сочи, че молбата представлява искане за предварително обезпечение чрез спиране на допуснатото предварително изпълнение по силата на закон- чл.65 ал.1 от ЗОС на посочената заповед №17ОА2954/24.11.2017г  на Кмет на Община Пловдив поради предявяване на бъдещ иск с правно основание по чл. 292 от АПК, с който ще се иска да бъде признато за установено по отношение на ответника Кмет на Община Пловдив, че задължението- предмет на изпълнение не подлежи на изпълнение поради новонастъпили факти. В тази връзка искането е мотивирано с обстоятелството, че към настоящия момент е висящ пред граждански съд спор за собственост върху имота, предмет на заповедта за принудително изпълнение. Посочено е, че ако бъде изпълнена заповедта за принудително изземване, то ще се затрудни дейността на молителя, който е дете, което активно участва в спортни мероприятия, организирани от Сдружение Футболен клуб „В.“-Пловдив, което ще доведе до причиняването му на значителна и трудно поправима вреда. В тази връзка са представени и съответните доказателства – удостоверение за раждане, паспорт за регистрация към Български Футболен съюз №4272 на името на А.Л., справка за миот, скица, справка от Агенция по геодезия, Заповед №15ОА1482/05.06.2015г. на Кмета на Община Пловдив, от Заповед №17ОА2954/24.11.2017г. на Кмета на Община Пловдив Изпълнителен лист от 14.12.2016г в полза на Сдружение Футболен клуб „В., с който е осъдена Община Пловдив да предаде владението върху спорния недвижим имот, Решение №1621/09.12.2016г по гр. дело №2477/2016г. по опис на Пловдивски Окръжен съд, Протокол за въвод във владение на ЧСИ рег.№821 с район на действие Окръжен съд-Пловдив.

С писмо вх.№22000/15.12.2017г. е постъпила пълната административната преписка, касаеща издадения административен акт, като с придружителното писмо на Директор на Дирекция „Общинска собственост“ при Община Пловдив е дадено становище, че жалбата е неоснователна и следва да се остави без разглеждане. Посочила е, че издаденият административен кат е годно изпълнително основание, предварителното изпълнение на който е допуснато по силата на чл.65 ал.4 вр. ал.1 от ЗОС, като се позовава и на Определение №2495/11.12.2017г, издадено по адм. дело3497/2017г по опис на Административен съд-Пловдив.

Като разгледа искането за допускане на обезпечение във връзка с предпоставките на чл. 391 от ГПК, съдът съобрази следното:

Съгласно разпоредбата на чл. 390, ал. 1 ГПК, приложима на основание чл.144 от АПК обезпечение може да бъде поискано от съда и преди предявяване на иска по чл.292 от АПК от родово определения съд по постоянен адрес на ищеца или местонахождение на недвижимия имот. Безспорно е, че бъдещ иск по чл.292 от АПК е родово подсъден пред Административен съд-Пловдив с оглед иска да бъде признато за установено по отношение на ответника Кмет на Община Пловдив, че задължението- предмет на изпълнение не подлежи на изпълнение поради новонастъпили факти. За допускане на обезпечението, е необходимо да се установи, че искът, предмет на обезпечението, е допустим и вероятно основателен, както и че е налице интерес от обезпечението, т.е. нужда от обезпечаване. Безспорно е, че в настоящият случай е налице висящ спор за собственост, който е предмет на разглеждане по Касационно гражданско дело №2300/2017г по опис на Върховния Касационен съд на РБ- 2 отделение. Налице е основание, което касае основният въпрос-  спор за материално право, който е подведомствен на гражданския съд. Ето защо съобразно изискванията на Тълкувателно Решение №6/2013година, издадено по тълкувателно дело № 6 по описа за 2013 г. от Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия в настоящият случай следва да се прецени обезпечителната нужда при допускане на обезпечение на бъдещ иск.  Съгласно т.3 от него винаги е налице обезпечителна нужда за обезпечаване на искове за собственост чрез налагане на обезпечителна мярка. Безпорно в този случай е налице хипотеза, при която спор за собственост следва да се съобрази дали е противопоставим на издадена заповед за принудително изземване на имот, който е предмет на този спор. В настоящият случай следва да се съобрази, че преди да бъде решен този спор, не е налице основание за администрацията да пристъпва към принудително изземване на този спорен недвижим имот. Ето защо като обезпечителна нужда по отношение на бъдещ иск, свързан с предявяването на отрицателен установителен иск от заинтересована страна по реда на чл.292 от АПК, при който органът се явява и ответник. Безспорно обезпечителната нужда винаги е налице, когато без обезпечението ще се затрудни или осуети реализирането на правата на ищеца по решението. В тази връзка в чл. 391, ал. 1 от ГПК е предвидено, че обезпечение на иска се допуска, когато без него за ищеца ще бъде невъзможно или ще се затрудни осъществяването на правата по решението и ако: 1. искът е подкрепен с убедителни писмени доказателства, или 2. бъде представена гаранция в определения от съда размер съгласно чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите.

В процесния случай за А. А.Л. е налице правен интерес да предяви иск по чл. 292 АПК, независимо, че същият не е адресат на влязлата в сила заповед за принудително изземване на недвижимия имот, защото той се явява заинтересова страна, чиято правна сфера е  накърнена от издадената заповед за предварително изземване на посочения имот. Накърняването на неговата правна сфера касае правата му дете, което активно спортува на посоченото място и което би довело до трудно поправима вреда за него. От тази гледна точка искът по чл. 292 АПК е допустим, следователно допустимо е и искането за налагане на обезпечителна мярка.

Изложеното от ищеца и представените от него убедителни писмени доказателства, подробно описани по-горе, обосновават извод за вероятна основателност на предявения отрицателен установителен иск, т.е. в случая е налице хипотезата на чл. 391, ал. 1, т. 1 ГПК. Налице е висящ материално правен спор за собственост, предмет на разглеждане по касационно гражданско дело №2300/2017г. по опис на ВКС на РБ-2 отделение, който все още не е приключил с окончателен съдебен акт, а приключването й с положителен акт би имало решаващо значение за изпълнението на влязлата в сила заповед за принудително изземване. Отпочналата процедура по реда на чл.65 ал.1 от ЗОС за изземване на процесния строеж се явява неоснователна и в противоречие с основните принципи, посочени в разпоредбата на 6  ал.1 и ал.2 от АПК – административните органи да упражняват правомощията си по разумен начин, добросъвестно и справедливо и административният акт и неговото изпълнение да не засягат права и законни интереси в по- голяма степен от най- необходимото за целта, за която са издадени.

При това положение е налице и обезпечителна нужда (третата предпоставка за допускане на обезпечението), доколкото принудителното изпълнение на Заповед №17ОА2954/24.11.2017г на Кмет на Община Пловдив би обезсмислило воденето на настоящия спор, както и процедурата по узаконяване на процесния строеж.

Посочената обезпечителна мярка, а именно спиране на изпълнението на обсъжданата заповед е подходяща за обезпечаване на интереса на ищеца.

Ето защо съдът намира, че исканото обезпечение следва да бъде допуснато, като се спре принудителното изпълнение на влязлата в сила Заповед №17ОА2954/24.11.2017г., издадена от Кмет на Община Пловдив, с която е разпоредено принудително изземване на подробно посочения по- горе недвижим имот. Съдът намира, че това разрешение не противоречи на закона и не накърнява в никаква степен правата и интересите на страните по административния спор. Напротив, то би предотвратило настъпването на твърде неблагоприятни за тях последици при изпълнението на административния акт.

На основание чл.390 ал.3 от ГПК, вр. чл.144 от АПК следва да се определи едномесечен срок за предявяване на иска, като ищецът следва да представи доказателства за предявяване на иска в определения срок, в противен случай обезпечението ще бъде отменено служебно.

В предвид на изложеното на осн чл. 391 ал.1 т.1 от ГПК, вр. чл.144 от АПК вр. чл.292 от АПК Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДОПУСКА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ на бъдещ иск с правно основание чл.292 от АПК, предявен от малолетния А. А.Л. чрез законния му представител- родителя А.Т.Л. за признаване за установено по отношение на ответника Кмет на Община Пловдив, че издадената от него Заповед №17ОА2954/24.11.2017г за изземване от Сдружение Футболен клуб „В.“ Булстат ***, със седалище и адрес на управление гр.***на недвижим имот- публична общинска собственост, намиращ се на административен адрес в гр.***представляващ поземлен имот с индентификатор 56784.530.9709 по КК на КР на гр.П., с площ 82278 кв. м., в едно с конкретно посочени сгради и съоръжения не подлежи на изпълнение, чрез СПИРАНЕ на допуснатото по силата на чл.65 ал.1 вр. ал.1 от ЗОС предварително изпълнение на Заповед №17ОА2954/24.11.2017г. на Кмета на Община Пловдив.

ДА СЕ ИЗДАДЕ обезпечителна заповед на А. А.Л. чрез законния му представител- родителя А.Т.Л..

ОПРЕДЕЛЯ срок от 1 /един/ месец, през който А. А.Л. чрез законния му представител- родителя А.Т.Л. да предяви иск с правно основание по чл.292 от АПК с ответник Кмет на Община Пловдив с искане за признаване за установено, че издадената от него Заповед №17ОА2954/24.11.2017г за изземване от Сдружение Футболен клуб „В.“ Булстат ***, със седалище и адрес на управление гр.***на недвижим имот- публична общинска собственост, намиращ се на административен адрес в гр.П. бул.“***, представляващ поземлен имот с индентификатор 56784.530.9709 по КК на КР на гр.П., с площ 82278 кв. м., в едно с конкретно посочени сгради и съоръжения, не подлежи на изпълнение.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

СЪДИЯ: