О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№5/02.01.2018г.

 

Административен съд-Пловдив, ХVІ състав, в закрито заседание, проведено на 02.01.2018 г. по АХД № 3602 по описа на съда за 2017 година, председателствано от

 

СЪДИЯ АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по постъпила жалба от УМБАЛ «**» ООД – Пловдив, представлявано от Е.М.срещу уведомително писмо № 163173 от 14.11.2017 г. на Директора на Директора на РЗОК – Пловдив.

Съдът намира, че уведомяването на изпълнителя на медицинска помощ от страна на възложителя за нанасяне на корекции в съставените финансово отчетни документи поради установената липса на някои реквизити и условия в тях не представлява властническо волеизявление, с което едностранно, пряко и непосредствено се засягат правата и законните интереси на жалбоподателя, нито пък се пораждат задължения за него. Писмото на Директора на РЗОК- Пловдив не е изричен отказ за заплащане на средствата /доколкото в същото няма такова разпореждане/. В този смисъл то не съдържа отказ на административен орган да извърши определено свое задължение, а междинен акт, с който жалбоподателят се уведомява за действията, които според РЗОК- Пловдив е необходимо да предприеме допълнително, за да получи определена сума или съответно -отказ /изричен или мълчалив/ да се изплати тя. Лечебното заведение разполага със свобода на действие как да постъпи в конкретния случай - дали да оформи така представените финансово-отчетни документи, съобразно предварително договорените изисквания в сключения между страните договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки и да получи договореното възнаграждение за изпълнените лечебни дейности по конкретните клинични пътеки и така издадената фактура или ако счита, че няма основание за отстраняване на грешките и извършване на корекции във въпросните финансово-отчетни документи да не прави корекция и да претендира заплащане в размера, който първоначално е заявил.

С оспорваното в настоящето производство писмо ответникът не отказва заплащане на изпълнителя на медицинска помощ за извършената от него дейност, а само сочи какво би следвало да бъде извършено от жалбоподателя преди издаването на окончателния административен акт, с който се разпорежда заплащането, респективно се отказва заплащане на съответните дейности.

Ето защо, на основание чл. 159, т. 1 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на УМБАЛ «**» ООД – Пловдив, представлявано от Е.М.срещу уведомително писмо № 163173 от 14.11.2017 г. на Директора на Директора на РЗОК – Пловдив.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 3602/2017 г. по описа на Административен съд – Пловдив, ХVІ състав.

 

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.

 

СЪДИЯ:/п/