РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№ 2584

 

гр. Пловдив, 21 декември 2017 год.

 

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

 ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ІІ отделение, ХVІІ състав, в закрито заседание на двадесет и първи декември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ПЕТРОВА

 

като разгледа докладваното от председателя ТАТЯНА ПЕТРОВА административно дело № 3639 по описа за 2017 год. на Пловдивския административен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

          Производство е образувано по жалба предявена от Х. Д.Д. *** против Акт за прекратяване на административно производство № І3939/10.11.2017 г. на НЕЛК.

С молба вх. № 22079 от 15.12.2017 г. по описа на съда, по делото е постъпило „Волеизявление на специализирания състав по очни болести при НЕЛК изх. № Ю776/08.12.2017 г. за оттегляне на Акт за прекратяване на административно производство № І3939/10.11.2017 г. на НЕЛК“, подписана от председателя и всички членове на специализирания състав на НЕЛК, с която е заявено оттегляне на издадения административен акт.

Съдът, като съобрази волеизявлението на колективния административен орган издал оспорения акт, счита същото за допустимо и основателно. Съгласно чл. 156, ал. 1 от АПК, при всяко положение на делото, със съгласието на останалите ответници, административният орган може да оттегли изцяло или частично оспорения акт или да издаде акта, чието издаване е отказал, съгласно ал. 2 - за оттеглянето на акта след първото по делото заседание е необходимо съгласие и на оспорващия.

В случая са налице предпоставките на сочените нормативни текстове -  молбата до съда, с която специализираният състав на НЕЛК заявява, че оттегля издаденото от него Акт за прекратяване на административно производство № І3939/10.11.2017 г. на НЕЛК, е подадена след образуване на настоящото дело, но преди да е проведено първото по делото съдебно заседание, което изключва необходимостта от даване на съгласие от оспорващия (арг. чл. 156, ал. 2 АПК). Страни в административното производство са само оспорващия и административния орган, поради което не е необходимо съгласие на други ответници по делото.

Изложеното до тук води до десезиране на съда от разглеждането на спора по същество.

Така мотивира, на основание чл. 159, т. 3 от АПК, Пловдивският административен съд, ХVІІ състав,

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х. Д.Д. *** против Акт за прекратяване на административно производство № І3939/10.11.2017 г. на НЕЛК.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3639 по описа за 2017 г. на Пловдивския административен съд.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: