Отчет за работата на Административен съд  гр. Пловдив  
  за 2007 година          
Административни     дела           Свършени дела Със съдебен акт по същество Прекратени производства Брой заседания Висящи 30.12.  
  година Висящи 01.01. Постъпили през годината Всичко за разглеждане Всичко В срок до 3 месеца Всичко Споразу- мения по чл.178 АПК По други причини Обжалвани и протестирани
            Брой %        
Общо по АПК                               
А                            
  2007 0 1483 1483 980 980 100% 743 237 0 237 4700 503 235
от тях:
по АПК - искови  и ЗОДв
                             
Б                            
  2007   74 74 53 53 100% 31 22 0 22 228 21 12
от тях:
по ДОПК и ЗМ
                             
В                            
  2007   410 410 238 238 100% 196 42 0 42 1428 172 63
от тях:
 по ЗУТ и ЗКИР
                             
Г                            
  2007   275 275 124 124 100% 93 31 0 31 1062 151 32
от тях:
по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ
                             
Д                            
  2007   51 51 35 35 100% 23 12 0 12 178 16 8
от тях:
по КСО и ЗСП
                             
Е                            
  2007   82 82 57 57 100% 47 10 0 10 244 25 23
от тях:
 по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗОВС
                             
Ж                            
  2007   86 86 73 73 100% 57 16 0 16 258 13 20
от тях:
 поЗДС, ЗОС,  ЗМСМА и  ЗАдм 
                             
З                            
  2007   226 226 163 163 100% 103 60 0 60 753 63 53
от тях:
Частни административни по ДОПК и др.
                             
И                            
  2007   147 147 138 138 100% 131 7 0 7 161 9 4
 Други административни                              
К                            
  2007   132 132 99 99 100% 62 37 0 37 388 33 20
 Общо  касационни                              
Л                            
  2007 0 656 656 591 591 100% 562 29 0 29 1020 65 6
от тях:
 КНАХ
                             
м                            
  2007   584 584 525 525 100% 503 22 0 22 902 59 5
от тях:
 други касационни
                             
Н                            
  2007   72 72 66 66 100% 59 7 0 7 118 6 1
Общо дела                              
О                            
  2007 0 2139 2139 1571 1571 100% 1305 266 0 266 5720 568 241
Брой съдии по щат          
П          
  2007     18    
Натовареност по щат                
Р          
  2007     11,88 8,73    
Отработени човекомесеци          
С    
  2007     176
Действителна натовареност            
Т      
  2007     12,15 8,93
Изготвил:                                  Ст. Тонкова Административен ръководител: Г. Петров
 /име,фамилия/ /подпис и печат/
телефон за връзка: 032/26 10 70
E-mail: adminsad_pv@dir.bg