Приложение № 1
Отчет   за   работата  на  Административен съд     град Пловдив за  12 месеца  на  2009г.
 
Административни        дела Година Висящи дела в началото на периода Образува ни дела за периода в т.ч.: Върнати за продължа ване на съдопроиз водството Всичко дела за разглеж дане Свършени дела Общо свършени дела Свършени  в срок дела:  Висящи дела в края на периода Срок на изготвяне на съдебни актове Обжалвани   и протести рани дела Резултати
Решени дела Прекратени дела
Общо решени дела в т.ч.жалбата/искът/ : Общо прекратени дела в т.ч. по: до 1 м. от 1 до 3м. над 3 м. Потвър дени Отмемени изцяло Отменени частично
уважени изцяло уважени частично отхвърлена споразу- мения  чл.178 АПК до 1 м. от 1 до 3м. над 3 м.
а   б 1 2 3 4 5 6 7 9 10а 10б 10в
Общо първоинстан ционни дела А 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 926 1647 39 2573 1281 587 131 563 431 1 1712 277 379 1056 861 1337 289 86 912 544 191 46
Жалби срещу подзаконови нормативни актове Б 2007       0 0           0       0              
2008       0 0           0       0              
2009 3 5 1 8 4 4 0 0 2 0 6 0 1 5 2 6 0 0 6 2 1 0
ЗМИ,ЗИНП В 2007       0 0           0       0              
2008       0 0           0       0              
2009 5 8 0 13 6 3 0 3 6 0 12 2 5 5 1 12 0 0 2 2 0 0
  ДОПК и ЗМ Г 2007       0 0           0       0              
2008       0 0           0       0              
2009 491 479 3 970 503 235 91 177 58 0 561 13 63 485 409 316 173 72 360 192 54 30
  ЗУТ и ЗКИР Д 2007       0 0           0       0              
2008       0 0           0       0              
2009 174 328 10 502 245 99 13 133 111 1 356 40 80 236 146 329 23 4 190 130 41 2
ЗСПЗЗ,ЗВГЗГФ,ЗОСОИ,   ЗВСВНОИ по ЗТСУ … Е 2007       0 0           0       0              
2008       0 0           0       0              
2009 38 111 5 149 50 20 5 25 37 0 87 15 22 50 62 79 7 1 45 22 10 1
  КСО и ЗСП Ж 2007       0 0           0       0              
2008       0 0           0       0              
2009 36 111 4 147 73 35 7 31 26 0 99 12 29 58 48 62 36 1 70 37 23 6
ЗДСл, ЗМВР,ЗОВС и ЗСВ З 2007       0 0           0       0              
2008       0 0           0       0              
2009 35 112 1 147 86 21 0 65 25 0 111 16 45 50 36 108 3 0 50 36 10 1
 ЗДС, ЗОбС,  ЗМСМА и  ЗАдм  И 2007       0 0           0       0              
2008       0 0           0       0              
2009 74 136 9 210 80 44 4 32 69 0 149 19 45 85 61 122 24 3 87 63 29 2
ЗЗК,ЗК,ЗОП, ЗПСК,лицензи  К 2007       0 0           0       0              
2008       0 0           0       0              
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Искове по АПК Л 2007       0 0           0       0              
2008       0 0           0       0              
2009 31 45 2 76 27 4 3 20 17 0 44 5 11 28 32 33 10 1 42 22 10 3
Дела по чл.304 АПК М 2007       0 0           0       0              
2008       0 0           0       0              
2009 1 15 0 16 12 1 0 11 1 0 13 1 12 0 3 13 0 0 0 0 0 0
Дела за бавност Н 2007       0 0           0       0              
2008       0 0           0       0              
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Други административни дела О 2007       0 0           0       0              
2008       0 0           0       0              
2009 33 134 4 167 63 25 2 36 59 0 122 32 47 43 45 108 12 2 51 29 13 1
 Частни административни дела П 2007       0 0           0       0              
2008       0 0           0       0              
2009 5 163 0 168 132 96 6 30 20 0 152 122 19 11 16 149 1 2 9 9 0 0
 Общо  касационни дела Р 2007       0 0           0       0              
2008       0 0           0       0              
2009 120 687 2 807 628 149 16 463 35 0 663 54 383 226 144 639 14 10 6 2 2  
от тях:  наказателно административен характер дела С 2007       0 0           0       0              
2008       0 0           0       0              
2009 108 630 2 738 589 133 14 442 26 0 615 44 353 218 123 591 14 10 6 2 2  
ВСИЧКО ДЕЛА Т 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 1046 2334 41 3380 1909 736 147 1026 466 1 2375 331 762 1282 1005 1976 303 96 918 546 193 46
Брой съдии  по ЩАТ У 2007  
2008  
2009 18
Натовареност по щат  Ф 2007       0,00             0,00
2008 0,00 0,00
2009       15,65             11,00
Отработени човекомесеци Х 2007  
2008  
2009 204
Действителна натовареност Ц 2007       0,00             0,00
2008 0,00 0,00
2009       16,57             11,64
РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪРНАТИ ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ ДЕЛА     Всичко  дела От тях решени От тях прекратени
Ч   Потвърдени Отменени изцяло Отменени частично Потвърдени Отменени изцяло Отменени частично Потвърдени Отменени изцяло Отменени частично
  10а 10б 10в 11а 11б 11в 12а 12б 12в
2007 90 47 1 50 32 1,00 40 15  
2008 357 142 18 232 78 17,00 125 64 1,00
2009 546 193 46 401 140 43 145 53 3 Утвърдени от ВСС с Протокол № 3/21.01.09г.
Изготвил:                                  Съдебен администратор: Административен ръководител:
Станка Тонкова
телефон за връзка:26 10 70
E-mail:adminsad_pv@dir.bg /подпис и печат/