ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Отчет   за   работата  на  Административен съд     град Пловдив за  12 месеца  на  2010   г.
Административни        дела Година Висящи дела в началото на периода Образувани дела за периода в т.ч.:Върнати за продължаване на съдопроизводството Всичко дела за разглеждане Свършени дела Общо свършени дела Свършени  в срок дела:  Висящи дела в края на периода Срок на изготвяне на съдебни актове Обжалвани   и протестирани дела Резултати
Решени дела Прекратени дела
Общо решени дела в т.ч.админист.акт e : Общо прекратени дела в т.ч. по: до 1 м. от 1 до 3м. над 3 м. Потвърдени Отмемени изцяло Отменени частично
обявен  за нищожен изменен, отменен изцяло или отчасти отхвърлено оспорването  уважени изцяло споразу- мения  чл.178 АПК до 1 м. от 1 до 3м. над 3 м.
а   б 1 2 3 4 5 6 7 9 10а 10б 10в
Общо първоинстанционни дела А 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 861 2062 60 2923 1391 17 133 673 568 536 2 1927 491 454 982 996 1706 182 39 1026 624 233 62
Жалби срещу подзаконови нормативни актове Б 2008       0 0             0       0              
2009       0 0             0       0              
2010 2 2 1 4 3 0 0 0 3 1   4 0 1 3 0 4 0 0 3 3 0 0
ЗМИ,ЗИНП В 2008       0 0             0       0              
2009       0 0             0       0              
2010 1 3 0 4 3 1 1 0 1 1   4 2 1 1 0 4 0 0 3 1 1 0
  ДОПК и ЗМ Г 2008       0 0             0       0              
2009       0 0             0       0              
2010 409 707 10 1116 479 6 88 286 99 92   571 39 96 436 545 416 116 39 409 217 102 41
  ЗУТ и ЗКИР Д 2008       0 0             0       0              
2009       0 0             0       0              
2010 146 319 14 465 203 0 11 103 89 105 2 308 34 97 177 157 298 10 0 165 135 39 0
  ЗСПЗЗ,ЗВГЗГФ,ЗОСОИ,   ЗВСВНОИ по ЗТСУ … Е 2008       0 0             0       0              
2009       0 0             0       0              
2010 62 56 9 118 51 0 2 28 21 46   97 14 22 61 21 92 6 0 49 23 19 1
  КСО и ЗСП Ж 2008       0 0             0       0              
2009       0 0             0       0              
2010 48 80 3 128 70 0 2 42 26 16   86 10 22 54 42 70 16 0 74 51 11 7
ЗДСл, ЗМВР,ЗОВС и ЗСВ З 2008       0 0             0       0              
2009       0 0             0       0              
2010 36 173 3 209 112 1 17 63 31 58   170 36 86 48 39 169 1 0 66 37 11 2
 ЗДС, ЗОбС,  ЗМСМА и  ЗАдм  И 2008       0 0             0       0              
2009       0 0             0       0              
2010 61 185 9 246 89 1 4 29 55 88   177 46 48 83 69 162 13 0 79 58 21 5
ЗЗК,ЗК,ЗОП,ЗПСК,      лицензи  К 2008       0 0             0       0              
2009       0 0             0       0              
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Искове по АПК Л 2008       0 0             0       0              
2009       0 0             0       0              
2010 32 60 3 92 30 0 3 21 6 31   61 17 7 37 31 54 7 0 29 28 9 2
Дела по чл.304 АПК М 2008       0 0             0       0              
2009       0 0             0       0              
2010 3 10 0 13 9 0 0 9 0 1   10 1 3 6 3 9 0 0 0 0 0 0
Дела за бавност Н 2008       0 0             0       0              
2009       0 0             0       0              
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Други административни дела О 2008       0 0             0       0              
2009       0 0             0       0              
2010 45 176 8 221 78 8 1 36 33 69   147 40 45 62 74 139 10 0 72 38 14 4
 Частни административни дела П 2008       0 0             0       0              
2009       0 0             0       0              
2010 16 291 0 307 264 0 4 56 204 28   292 252 26 14 15 289 3 0 77 33 6 0
 Общо  касационни дела Р 2008       0 0             0       0              
2009       0 0             0       0              
2010 144 807 1 951 764   509 255   26   790 49 556 185 161 781 9 0 3 3 1 0
от тях:  наказателно административен характер дела С 2008       0 0             0       0              
2009       0 0             0       0              
2010 123 746 1 869 697   478 219   21   718 45 525 148 151 721 8 0 2 3 1 0
от тях:  други касационни дела Т 2008       0 0             0       0              
2009       0 0             0       0              
2010 21 61 0 82 67   36 31   5   72 4 31 37 10 60 1 0 1 0 0 0
ВСИЧКО ДЕЛА У 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 1005 2869 61 3874 2155 17 642 928 568 562 2 2717 540 1010 1167 1157 2487 191 39 1029 627 234 62
Брой съдии  по ЩАТ Ф 2008  
2009  
2010 18
Натовареност по щат  Х 2008       0,00               0,00
2009 0,00 0,00
2010       17,94               12,58
Отработени човекомесеци Ц 2008  
2009  
2010 204
Действителна натовареност Ч 2008       0,00               0,00
2009   0,00 0,00
2010       18,99               13,32
РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪРНАТИ ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ ДЕЛА     Всичко  дела От тях решени От тях прекратени
Ш   Потвърдени Отменени изцяло Отменени частично Потвърдени Отменени изцяло Отменени частично Потвърдени Отменени изцяло Отменени частично
  10а 10б 10в 11а 11б 11в 12а 12б 12в
2008 357 142 18 232 78 17 125 64 1
2009 546 193 46 401 140 43 145 53 3
2010 627 234 62 445 154 57 182 80 5 Утвърдени от ВСС с Протокол № 3/21.01.09г.
Изготвил:                                  Съдебен администратор: Административен ръководител:
/Станка Тонкова/
телефон за връзка:26 10 70
E-mail:adminsad_pv@dir.bg /подпис и печат/